окт. 20 2014

Общинският съвет даде съгласие за съфинансиране реконструкцията на водопроводната мрежа в ж. к. „Червен бряг“

Прочетено3663пъти

remontchervenbriag1310149Предлагам на вашето внимание официалната версия на пресцентъра на Общински съвет Ловеч. Очаквайте коментар по темата!

Общинският съвет даде съгласие на заседанието си вчера община Ловеч да съфинансира реконструкцията на водопроводната мрежа в ж. к. „Червен бряг“ в размер до 250 хил. лв. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Ловеч за 2015 г., като разплащането на конкретната сума стане след сезиране на общинския съвет и негово решение.

     Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа в ж. к. „Червен бряг“ се прави по одобрен инвестиционен проект на „ВиК“ АД – Ловеч. В момента се изпълнява първата част на проекта със собствени средства, работна ръка и механизация на дружеството. За да се реализира изцяло проектът, е необходимо допълнително финансиране, поясниха на сесията от „ВиК“.

     Довършването ще стане със съфинансиране от бюджета на община Ловеч, която е акционер във „ВиК“ АД – Ловеч.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%84/

Коментари

 1. хахаха

 2. Данчо Заверджиев каза:

  НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч

  Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители: с бюджетни кредити, финансови институции и местната общност.

  Чл.10.(1) Бюджетният процес включва дейностите по съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, по съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета.

  Раздел V
  Съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и на общинския бюджет

  Чл.27.(1) Кметът на Община Ловеч организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината при спазване на указанията по чл.67, ал.6 от Закона за публичните финанси.
  (2) В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:
  1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз – по основни показатели;
  2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;
  3. приходите, разходите и останалите показатели по чл.14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;
  4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;
  5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т.3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.

 3. Калин Георгиев каза:

  И?
  Там пише ПРОГНОЗА, винаги може да изникнат допълнителни разходи.

  1. Данчо Заверджиев каза:

   Георгиев, когато става въпрос за бюджетната, а не за метеорологичната прогноза съгласно ЗПФ максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. И точно за това възниква необходимостта първо от изменение на бюджетната прогноза с решение на общински съвет за да се осигури това финансиране от 250 000 лева и чак след това да се приема такова решение. Направил съм опит да го обясня в една от комисиите , които обсъждаха предложението, но нямаше кой да го чуе. А после се чудиш, защо глобяват общината по мои сигнали. Точно за това са глобите, защото приемат такива решения, с които нарушават закона.

 4. Калин Георгиев каза:

  Ако за днес прогнозата за времето е силен дъжд, ти ще излезеш ли с чадър, при положение, че не са познали и пече слънце?

  1. debelakа каза:

   Не, но ще уволня синоптика.

 5. Данчо Заверджиев каза:

  С горното си решение съветниците дават съгласие за извършване на разход, който не предвиден в бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. Нещо повече, съветниците дори не са направили опит да актуализират бюджетната прогноза с този разход, за да имат основание да го залагат в бюджет 2015 г.
  И накрая в нарушение на един от основните принципи на управление на публичните финанси Прозрачността, чрез която се създава възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация за макроикономическите и бюджетните прогнози, до данни относно текущото изпълнение на консолидираната фискална програма не са информирани пряко засегнатите от това решение – жителите на квартал „Червен бряг”.
  Не им е дадена възможност да направят своите предложения.
  Не са информирани за сроковете на предстоящият ВиК ремонт.
  Поредното решение на съвета прието задкулисно, без публичност и прозрачност.

 6. Airis каза:

  Г-н Георгиев, имате ли изобщо някаква идея как се прави бюджет, как се разходват средства и как се защитават извънредни разходи? Няма нищо общо с това, което се представя – да не говорим как би трябвало да се отчитат обществени средства, действия и дейности.
  За надзор и контрол пък изобщо не можем да повдигаме тема за дискусия

  1. Данчо Заверджиев каза:

   ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ
   Чл. 47. Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи.
   Чл. 124. (1) Промени по общинския бюджет през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на този закон и на закона за държавния бюджет за съответната година.

   НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч
   Чл.20. Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи /Приложение № 1/.

   Приложение №1
   към чл.29, ал.2 и чл.44, ал.4

   ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

   I. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ
   1. Проектът за общински бюджет се публикува на страницата на Община Ловеч.
   2. Кметът на Община Ловеч организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели на документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участващите в обсъждането.
   3. В местен вестник се публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на проекта за общински бюджет.
   4. Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната година е 30 ноември на предходната година.
   5. Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.
   6. Кметът на Община Ловеч и Председателят на общински съвет отправят писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и други лица.
   7. Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на Община Ловеч не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
   8. За постъпилите предложения по т.7 и предложенията, направени по време на публичното обсъждане, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането му на заседание на общински съвет.

   II. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
   1. Отчетът за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет се публикува на страницата на Община Ловеч.
   2. Срокът за приемане от общински съвет на отчета за изпълнение и приключване на годишния общински бюджет за съответната година е 31 декември на следващата година.

   3. Кметът на община Ловеч организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели в документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участниците в обсъждането.
   4. В деня, в който кметът на община Ловеч внася отчета за изпълнението и приключването на общинския бюджет за разглеждане от общински съвет, в един местен вестник се публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на отчета.
   5. Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.
   6. Кметът на община Ловеч и Председателят на общински съвет отправят писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни -синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и други лица.
   7. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на община Ловеч не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
   8. За постъпилите становища, както и за изразените мнения по време на публичното обсъждане се съставя протокол, който се разглежда от Постоянните комисии на общински съвет заедно с разглеждането на отчета.

  2. Данчо Заверджиев каза:

   ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

   Чл. 94. (1) Проектът на бюджет на общината се разглежда по ред, определен от общинския съвет.
   (2) Общинският съвет приема с решение бюджета на общината по показателите по чл. 45, ал. 1 в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други относими за съответната община показатели и разпоредби.
   (3) С решението по ал. 2 общинският съвет одобрява и:
   1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
   2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
   3. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;
   4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;
   5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
   6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;
   7. други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;
   8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;
   9. актуализирана бюджетна прогноза.
   (6) Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се утвърждава по ред, определен с наредбата по чл. 82, ал. 1.

   НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч
   Приложение № 2 към чл. 37, ал. 5

   Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси
   (свързани с поетите ангажименти и възникналите задължения)

   1. Община Ловеч изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и възникнали задължения.
   2. Общински съвет одобрява с тригодишната бюджетна прогноза на общината индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на общината и за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през съответния период.
   3. Второстепенните разпоредители изготвят и предоставят в община Ловеч справка за ангажиментите заедно с Отчета за касовото изпълнение на бюджета.
   4. Разпоредителите с бюджетни средства на община Ловеч изготвят справката като се съобразяват с условията за поет ангажимент, дадени с указания на Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище“ с писмо ДДС № 3/01.04.2009 г. Поемане на ангажимент е налице, когато в резултат на сключен договор, международно споразумение, нормативен акт, решение на държавен, общински или съдебен орган или въз основа на друг документ се ангажира (обвързва) бюджет, извънбюджетна сметка или фонд на бюджетното предприятие с бъдещо плащане (плащания) на конкретно определима сума (суми) към конкретно определено лице (лица) при бъдещо изпълнение или наличие на определени условия и обстоятелства, засягаш.и съответното лице-получател на сумата (например насрещно изпълнение на задълженията по договор и др.).
   5. Разчитането на разходите при съставяне на бюджета за съответната бюджетна година включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в Годишния финансов отчет (ГФО) на община Ловеч за предходната година, които ще се реализират през текущата година, неразплатени задължения от предходната година и новите задължения, които ще бъдат поети.
   6. Наличния ангажимент в края на всеки отчетен период е размера на определената сума в договора, намалена с начислените задължения.
   7. Разходите за консумативи (вода, ток, отопление) и договори с единични цени на разплащане се отчитат като текущ ангажимент и текущ разход за бюджетната година.
   8. За спазване на изискването на чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.
   9. При отразяване на ангажиментите и задълженията да се прилагат указанията на Министерство на финансите.

 7. Данчо Заверджиев каза:

  „Тълкувателно решение № 2 от 16.04.2013 г.
  В ИМЕТО НА НАРОДА
  Върховният административен съд на Република България – Общо събрание на колегиите, в съдебно заседание на 21 март 2013 година, в състав….

  Производството е по чл. 124 и сл. от Закона за съдебната власт /ЗСВ/.
  На основание чл. 125 от ЗСВ главният прокурор на Република България е направил искане до Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд /ВАС/ за приемане на тълкувателно решение по въпроса: Допустим ли е съдебен контрол на решенията на общинските съвети по чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/?
  Искането на главния прокурор на РБ е обосновано с наличие на противоречива съдебна практика на ВАС по поставения въпрос…..

  В заключение следва да се приеме, че решенията на общинските съвети по чл. 21, ал. 1, т. 6 ЗМСМА подлежат на оспорване пред административния съд по реда на чл. 45, ал. 3 ЗМСМА.
  По изложените съображения Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд

  Р Е Ш И:

  Съдебен контрол на решенията на общинските съвети по чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е допустим.“

 8. Анонимен каза:

  Когато един сложен закон(ЗПФ)не ти е ясен,най-лесно е да направиш един обвеян коментар и да го „подкрепиш“ с цитати на закона,уж за конкретния случай.Без тълкуване и проява на каквото и да е разбиране.
  Неясно е останало и коментираното решение на ОС по въпроса за“подарените“ 250 000 лв.на ВиК Ловеч.Решението не променя бюджет 2015 г.,а само ориентира към него.С решението реално парите не са отпуснати,защото в т.2 на това решение е прието изрично,че реалното предоставяне на конкретна вече сума ще стане с отделно конкретно решение на ОС.
  Но как да искам коментиращите да разбират самото решение,а още по-малко ЗПФ.Това не е тяхната задача,дори и да можеха.Задачата е плюенето срещу хората и съветниците,които не са на тяхното мнение и не споделят идейте на „генщаба“.
  А ако се съобразят разпоредбите на чл.3 от Закона за общинската собственост и на чл.19 от Закона за водите,ще стане ясно,че подлежащата на подмяна ВиК мрежа в квартала е публична общинска собственост,а не собственост на В и К дружеството.Т.е.парите и след като бъдат реално предоставени ще се вложат в мрежа,собственост на Общината.

 9. Данчо Заверджиев каза:

  Анонимен каза: “ подлежащата на подмяна ВиК мрежа в квартала е публична общинска собственост,а не собственост на В и К дружеството“

  Анонимен, за разлика от теб аз съм присъствал на заседанието на съвета по тази точка. И там представителя на ВиК дружеството каза, че в момента върви проект по който ВиК (а не общината) извършва ремонт с финансови средства на дружеството,и този ремонт не е финансиран с общински пари от бюджета на общината.
  Този факт ти няма как да го знаеш защото се намираш на една туба бензин разстояние на Ловеч и коментираш нещо за което си чувал от трети лица.

  Защо ВиК със собствени средства прави ремонти на нещо което не е собственост на дружеството?
  Много просто, защото е получил правото да ползва и управлява тази публична общинска собственост със собствени средства, а не с общински пари.
  Но на теб това не ти е известно, защото никой не ти го е казал и нямаш опорна точка да говориш по него. И само повтаряш като папагал чл. 19 та чл.19.
  Никой не оспорва правото на собственост на общината, както и общинските училища са публична общинска собственост, така и тази мрежа е публична общинска собственост, но по реда на друг закон.
  За разлика от училищата(които не са търговски дружества), ВиК е търговско дружество и е недопустимо без общината да си увеличи дяловото участие в капитала на дружеството предоставяйки финансови средства за финансиране на ремонти на собственост която е предоставила БЕЗВЪЗМЕЗДНО.
  В резултат от експлоатацията на тази общинска собственост ВиК е реализира приходи, които следва да използва за ремонта на мрежата, а не да иска пари от общината за ремонт на собственост която ползва и управлява безвъзмездно.
  Между впрочем искане на каквито и да е било финансови средства от ВиК дружеството НЯМА.

  И накрая май изобщо не ти е ясно защо тази собственост е публична общинска собственост?
  Защото законодателя защитава тази собственост от търговското дружество, което я ползва и управлява да си остане такава,а не в резултат на некадърно управление на дружеството да стане собственост на трети лица.
  Защото ако я няма тази защита. отдавна всичко да е станало собственост на трети лица и да ни продават по 10 лв. кубик вода.

 10. Анонимен каза:

  Не разбрах къде в решението е казано,че 250 000 се подаряват на дружеството и от къде следва,че с това именно решение парите вече са дадени на ВиК Ловеч.Какво ни казва т.2 от това решение – за да не повтарям виж по-горе над своя коментар какво казва т.2 от решението.
  Инак за смисъла на законовата защита на собствеността сте прав.Много,много от отдавна в това дружество са точени пари като пари за ненужно скъпи компютри като елемент (модул) от система за откриване на течове под ниво терен,а и за друго оборудване,от което жителите на общината нямат и хабер,та камо ли ползи някакви.

 11. Данчо Заверджиев каза:

  Анонимен, отново дебело подчертавам, че за разлика от теб аз присъствах при обсъждането на точката на това заседание. И не само на заседанието, но в комисиите, които разглеждаха предложението на кмета.
  Първо: в предложението на кмета точка 2 гласеше – Сумата по т.1 да се осигури от бюджета на община Ловеч за 2015 г.
  Второ: комисиите, които разглеждаха това предложение не направиха изменение на тази точка.
  Трето: изменението на точката беше предложено от председателя на съвета по време на заседанието и доколкото си спомням (не съм гледал записа все още) общинската администрация не изрази никакво становище, което означава, че не е дала своето становище.
  Четвърто: председателя на съвета при подлагане на гласуване на „неговата” точка 2 не обяви законовото основание, а подлагане на гласуване на решение на съвета без законово основание е нарушение на материалния закон.
  И пето, което е първо: информацията е от пресцентъра на съвета, а не представен текста предложен от председателя и е несериозно да коментирам нещо, което не съм прочел в оригинал, а само по изявление на пресцентъра, който неведнъж съм установявал, че прави грешки.

  Анонимен, ето защо ако ти тук беше представил писменото предложение на председателя прието от съвета, то с удоволствие бих го коментирал, защото от практиката на работата на този председател съм установил, че когато прави предложения „в движение” без предварително да ги е написал се получава нещо, като разходка на слон из стъкларски магазин. Председателя с всяка „стъпка” или нарушава закон или наредба или прието вече от съвета решение и настава голяма веселба

  Анонимен, колкото до „250 000 се подаряват на дружеството” адресанта на въпроса ти не съм аз, а анонимния над мен, аз никъде в тази тема не пиша за подаръци. За това, чети внимателно какво аз пиша в темата ако искаш отговори от мен, но в никой случай не искай отговори за нещо, което аз не съм написал

 12. Анонимен каза:

  „Кажи си…Данчо”Разбрахме,че си бил на заседанието на ОС и си внимавал много.Защо тогава не казваш,че оплитането на председателката на групата съветници от ГЕРБ ,Ирина Митева, в неуспешния си опит да формулира нова редакция на т.2 от предложеното от Кмета проекто-решение за финансиране на В и К с 250 000 лв.,наложи председателят да предложи ясна редакция,с която реалното предоставяне на реална сума за разплащане по проекта за ремонт на ВиК мрежата беше отложено докато ОС не приеме бюджет 2015 г. и ново конкретно решение,с което ОС да разреши изплащането на вече конкретна сума.И.д.Кмет на общината г-н Петков беше заедно и с другите зам.кметове на заседанието и не заяви,че администрацията се противопоставя на предложената редакция на т.2.

%d блогъра харесват това: