Общинските съветници ще обсъждат дофинансиране на училището в Малиново с 30 000 лева

Прочетено849пъти

Дофинансиране на ОУ „Васил Левски”  в с.Малиново, община Ловеч, с 30 000 лева ще се обсъжда на общинската сесия на 12 септември, като предложението се внася от  Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч. Предложението е на основание чл. 282, ал.21, т. 3 и чл. 294, т. 1 от Закона за предучилищното и училищно образоване (ЗПУО). Според разпоредбите, освен средствата по стандарт за всяка дейност в бюджетите на държавните и общински училища, прилагащи система на делегиран бюджет, се включват и разходите за сметка на допълнително финансиране, осигурено за сметка на други средства по бюджета на финансиращия орган, като допълнителното финансиране се предоставя по решение на първостепенния разпоредител с бюджет.

Защитеното училище работи по системата на делегиран бюджет, според която средствата, полагащи се по единните разходни стандарти за 2017г., са 89 951 лв. (в това число  52 099 лв. средства за защитено училище) и заедно с преходния остатък от предходната 2016г. в размер на 2 043 лв. формират бюджет от 91 994 лв. През годината са преведени целеви субсидии за възстановяване транспортните разходи на педагогическите специалисти в размер на 4190 лв. и  240 лв. за учебници, с което уточненият бюджет към дата на внасяне на настоящото предложение е 96 424 лв.

В системата на делегиран бюджет, определен по единни разходни стандарти, броят на учениците е основен фактор, влияещ върху финансовото състояние на училището. Малкият брой от 22 ученика към 01.01.2017г. формира ограничен и недостатъчен бюджет за нормалното съществуване на училището през календарната 2017 година. С този начин на финансиране се осигуряват средства за работни заплати, дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя и  плащане на режийни разноски /ток, вода, телефон/ едва до месец септември включително.

Към настоящия момент преведената държавна субсидия до м. август е 80 574 лв., което определя сума за превод от бюджета до края на  2017г. в размер на  9 377 лв.

Чрез община Ловеч училището е кандидатствало  към 15 юли 2017г. по програма „ Оптимизация на училищната мрежа“ на Министерство на образоването и науката за възстановяване на изплатени обезщетения по КТ със сумата от 5 833 лв., който са одобрени като допълнителен трансфер с постановление № 181 от 21 август 2017г. и предстои  възстановяване на тези средства в бюджета на ОУ „Васил Левски”. Така формиралата се сума 15 210 лв. от останалите средства  за превеждане  от бюджета и средства от програмата не може да покрие разходите на училището от началото на септември до края на календарната 2017г.

Въпреки  икономичното разходване, средствата, разпределени по формули, са недостатъчни и е необходимо да се дофинансира държавно-делегираните дейности със средства от общинския бюджет. Необходими са неотложно до края на 2017г.:

– 28 250 лв. за работни заплати и задължителни осигурителни вноски за сметка на работодателя

– 1 240 лв. за възнаграждение на главен счетоводител и осигурителни вноски по граждански договор

– 510 лв за разходи за вода, ел.енергия и телефон.

Така за финансовата 2017 г. за училището са необходими допълнително 30 000 лв. над средствата, утвърдени по единен разходен стандарт.  Именно тази сума ще бъде гласувана на сесията.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%be%d1%84/

1 коментар

  1. Защо се харчат пари за няма и 30 ученика ?????