Общинските съветници на Ловеч се обединиха да има социална услуга за възрастни и хора с увреждания

Прочетено1258пъти

С 25 гласа „За“, без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“ общинските съветници на Ловеч под председателството на Петър Цолов приеха решението за кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“.

Това стана на вечерно заседание на 11 октомври, след като съветниците от двете основните политически формации се обединиха около становището, че тази социална услуга е крайно необходима за града. Припомняме, че на две предишни заседания предложението беше отхвърляно.

Кандидатстването ще стане по процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 – „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. Срокът за кандидатстване беше до 1 октомври 2018 г. Въпреки закъснението кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова се ангажира да преодолее тази формална пречка.

Община Ловеч е определена като конкретен бенефициент съгласно Картата на услугите по Плана за действие за периода 2018-2021г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа за разкриване на такъв център. Той ще се грижа за хора с увреждания и възрастни хора (за лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 570 хил. лв.

Не бяха приети двете различни предложения по т. 3, а именно връщане за ново обсъждане на Решение № 832/13.09.2018 г. на Общински съвет – Ловеч. Точката се отнася за законовите възможности за излизане на Община Ловеч от дружествата „Ловеч спорт 96“ АД и „НОЯ“ АД.

По-рано общинските съветници решиха пък точка 2 от проекто-дневния ред (Връщане за ново обсъждане на Решение № 831/13.09.2018 г. на Общински съвет – Ловеч) да отпадне от дневния ред. Точката изискваше проверка на реално заеманата площ от всички заведения на площад „Тодор Кирков“, както и да задължи собствениците на търговски обекти да декларират брой маси и столове, които разполагат върху заеманата от тях площ.

От направените изказвания в дебата обаче стана ясно, че и двете решения №№ 832/13.09.2018 и 831/13.09.2018 г. ще влязат в съда.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4/

%d блогъра харесват това: