Общинските съветници в Ловеч отхвърлиха две важни решения, които имат безусловен социален ефект

Прочетено4180пъти

Общинският пресцентър изпрати следното съобщение до медиите. Интересният факт е, че се публикува и протокол с разпечатки от гласуванията, какъвто например, няма в предишното съобщение за гласуваните предложения за „ЕКО“ ЕАД във връзка със загубата на дружеството в размер на над 100 000 лв. за 6 месеца.  Ето и текста:

„Въпреки че сред общинските съветници в Ловеч има представители на партии, които твърдят, че са привърженици на активна социалната политика в полза на широките кръгове от населението, именно с техните гласове не бяха приети две важни решения. Това стана ясно след гласуване по време на общинското заседание  на 23 август.

Отпадна решението за кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа за деинституционализация  на социалните услуги за възрастни  и хора  с увреждания в гр. Ловеч“ по процедура на директно предоставяне  на БФП BG16RFOP001-5.002 -„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни  и хора  с увреждания“  в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР -2014-2020. Това решение щеше да осигури инфраструктура за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания чрез дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди. Това са пълнолетни лица с психични разстройства; пълнолетни лица с умствена изостаналост и множествени увреждания; лица с различни форми на деменция; възрастни хора, включително и възрастни в невъзможност за самообслужване; пълнолетни лица с различни форми на увреждания. Поради липсата на услугата тези хора сега пребивават в Държавна психиатрична болница Ловеч.

Същевременно Община Ловеч е включена в Картата на резидентните услуги с изграждането на „Център за грижа за лица с психични разстройства“ (ЦГЛПР) с капацитет 15 места. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 570 000 лв. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30 август 2018 г.

Чрез резултата от гласуването обаче общинските съветници не дадоха съгласие Община Ловеч да кандидатства.

Още по-озадачаващо бе следващото гласуване, което не разреши почистване на земеделски имоти  с цел задоволяване  с дърва за местното население.  Има необходимост от регулярно почистване на общински терени от дървесна и храстова растителност, което Общината не е възможно да изпълни в пълен обхват и със собствен ресурс. Терените се почистват от местното население за негова сметка, като добитата дървесина  се предоставя по цена на корен, определена с чл. 41, т. 17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ловеч. Цената на дървесина е както следва: дърва за огрев от твърди широколистни – 27 лв./пл.куб.м. без ДДС и вършина от твърди широколистни – 4 лв./пл.куб.м. без ДДС.

Предложено бе максимално полагащото се количество дървесина на домакинство от пет пр. куб. м. Това предложение също не бе прието.

Виж кой как е гласувал в приложените разпечатки.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d1%82%d1%85%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bb/

5 коментара

Skip to comment form

  1. Манипулативното общинско ръководство седнало да тълкува взетите решения, както Дявола чете Евангелието.
    По точката за социалната услуга нямаше предоставено самото проектно предложение по старата любима практика на Казанджиев – да се дава съгласие за кандидатстване с проект, който НИКОЙ не е виждал, НЕ СЕ ЗНАЕ какъв е бюджетът му, нито за какво ще се изхарчат всичките 570 000лв. Е, няма как да подкрепя такова нещо. Колкото до дървата за огрев… Ами тя кметицата предложи да отпадне словосъчетанието „за огрев“, тоест ние да осигурим дърва, ама за какво? За търговия? За „Свилоза“? Или за някой общински съветник?

  2. Дебют и Бенефис….. Догодина на БУНИЩЕТО …СЛАДУРИ!

  3. На бунището? Едва ли. Златните старини са подсигурени.

  4. Елементарни манипулации. Я да публикуват гласуването за новия борд на Еко. Петър Цолов, Росица Маринова и Тихомир Маринов гласуват кандидатите на Минчо Казанджиев. СлучаЕност. Не мисля. Ама тази разпечатка не изнася на общинския прАс център и неговата майка Корни.

  5. Кой и защо търпи това „дружество“ да натрупва такива загуби? От къде ще бъдат покрити? Пак ли данъците Up?