Общинската програма за закрила на детето 2015 г. влиза за разглеждане в Общински съвет Ловеч

Прочетено2168пъти

deca1510131Общинският съвет ще разгледа на следващото си заседание предложенията на кмета за общинската програма за закрила на детето 2015 г. и отчета за изпълнението й през 2014 г., съобщават от пресцентъра на местния парламент. Преди това те ще бъдат обсъдени на заседанията на постоянните комисии по образование, култура, младежта и децата и по здравеопазване и социални дейности следващата седмица.
Съгласно Закона за закрила на детето, Правилника за неговото приложение и в изпълнение на Националната стратегия за детето 2008-2015 г. комисията за детето към община Ловеч ежегодно разработва общинска програма за закрила на детето, която се приема от общинския съвет до април на съответната година.
Комисията за детето към общината е с консултативни и координационни функции, в нея участват представители на общинската администрация, областната дирекция на МВР, РИО, дирекция „Социално подпомагане“, РЗИ, местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и др.
Дейностите, включени в общинската програма за закрила на детето за 2015 г. са съобразени с потребностите за грижата за децата в общината и се предложени на широк кръг заинтересувани институции, работещи за осигуряване на израстването, развитието и безопасността на ецата. Поставени са реални, изпълними цели и мерки, които да спомогнат за по-ефективна закрила и гарантиране на основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот. Особен акцент в програмата е поставен върху деца от определени рискови групи – деца, лишени от родителски грижи и настанени в социални услуги от резидентен тип, деца на семейства в неравностойно положение, деца с увреждания, деца с девиантно поведение и жертва на насилие. Изпълнението на приоритетните цели ще допринесе за развитието на определен брой и вид услуги по закрила на детето с предимно превантивен характер. Услугите са фокусирани върху потребностите на детето и са предназначени за всички деца и семейства в община Ловеч.
Основните приоритетни области за реализация на мерките в програмата за 2015 г. са намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и образование на всички деца, подобряване на здравето на децата, защита от всякакви форми на злоупотреба, насилия и експлоатация, насърчаване на участието на децата, отдих, свободно време и развитие на способностите на детето. Целите, поставени за изпълнение с предвидените дейности, са: развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца и семейства, повишаване качеството на предоставяните социални услуги, мониторинг и контрол по спазването правата на децата, развиване на нов тип социални услуги за превенция на институционализацията на деца, гарантиране на правото на равен достъп до качествено образование на всички деца и ученици, продължаване на политики за включващо обучение на децата със специални образователни потребности, подобряване на професионалното образование и обучение, съобразено с потребностите на пазара на труда, разширяване на превантивните и профилактичните мерки за опазване на физическото и психическото здраве на децата, повишаване на обществената информираност относно защитата правата на децата, прилагане на реални мерки с цел намаляване броя на децата, жертви на експлоатация и насилие, развиване на дейности, насочени към превенция на противообществените прояви на деца, повишаване на информираността и активността на децата, подкрепа на децата с изявени дарби, насърчаване на деца в тийнейджърска възраст за участие в управлението, създаване на възможност за увеличаване броя на децата, участващи в различни спортни, културни, развлекателни дейности,клубове по интереси и други занимания в свободното време.
Общинската програма за закрила на детето 2015 г. е приета на заседание на Комисията за детето на 6 март 2015 г., пак тогава е приет и отчетът за изпълнението на програмата за миналата година. В него се казва, че целенасочената работа във всички основни сектори – образование, здравеопазване, спорт и свободно време, култура и социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност, е повишила ефективността на извършените дейности по изпълнение на програмата за 2014 г. Проследени са изпълнените дейности, насочени към гарантиране на правата на децата и повишаване на благосъстоянието им, и мерките, предприети от органите по закрила на детето и от другите, ангажирани държавни институции, неправителствени организации, следващи основните приоритетни области, залегнали в Националната програма за закрила на детето за 2014 г.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%82/

%d блогъра харесват това: