Община Ловеч сключи договор за проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр.Ловеч“

Прочетено1368пъти

На 23.01.2018 год. Община Ловеч сключи договор за изпълнение на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр.Ловеч“ по Процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.001 – „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. От страна на Община Ловеч документът бе подписан от кмета Корнелия Маринова.

С реализирането на проекта ще се осигури изграждането на инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността за деца и младежи, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда, Картата на резидентните услуги и Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. Сред целите на реформата е и гарантиране на правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните му потребности.

В контекста на предоставената възможност на общините да планират, развиват и управляват услугите за всички целеви групи, се обръща внимание и на това, че един от основните фактори за успешно планиране на социалните услуги е правилната преценка на потребностите на общността и предвиждането на бъдещи потребности, а не планиране на база единствено и само на необходимите към настоящия момент услуги. Правилата, които ще се прилагат  за осигуряване на устойчивост на услугите, са свързани и с промяна на целевата група на услугата след индивидуална оценка и въз основа на становище на МТСП.

В рамките на проекта ще се финансира изграждането, ремонта, обзавеждането и оборудването, необходими за създаване на следните нови услуги в община Ловеч:

  • 1. Центърът за обществена подкрепа/ Общностни центрове за деца и семейства, с възможност за спешен прием с капацитет 100 места;
  • 2. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, жк. „Здравец” с капацитет 30 места дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;
  • 3. Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, жк. „Здравец“, с капацитет 8 места;
  • 4. Наблюдавано жилища за младежи от 18 до 21 г.  с капацитет 6 места.

Ползвателите на „Дневния център“ са деца с увреждания от 3 до 18-годишна възраст и техните семейства. Възрастовите критерии за прием ще са съобразени с индивидуалните специфики и особености на децата. Насочването на децата ще става съгласно нормативните изисквания към предоставяне на услугата. За нуждите на услугата ще послужи първия етаж на бившата детска ясла в жк. Здравец“, обособена част от 2-етажна масивна сграда, публична общинска собственост. На втория етаж на същата сграда със самостоятелен вход ще се обособи „Преходно жилище за деца и младежи“ от 15 до 18 годишна възраст, където ще бъдат настанени 8 деца и младежи, съгласно критериите и стандартите за социалната услуга. С това ще се даде възможност сградата, която има нужда от основен ремонт и укрепване, да бъде рехабилитирана и обновена, както и изпълнена със съдържание от дейности в подкрепа на най-уязвимите групи от нашата община.

В „Наблюдаваното жилище“ ще бъдат осигурени 6 места за настаняване на младежи над 18-годишна възраст, напускащи съществуващите шест „Центрове за настаняване от семеен тип“ в гр. Ловеч, или такива в нужда от подпомагане за социално включване и реализация. За нуждите на „Наблюдавано жилище“ се предвижда да послужи апартамент – публична общинска собственост, в гр.Ловеч, в който ще се извърши ремонт.

С разширяване дейността на „Центъра за обществена подкрепа“ общият капацитет на услугата ще нарасне от 20 места към момента на 100 места. Като се създава възможност за спешен прием на 4 деца в риск. В момента Центърът са помещава на първи етаж в жилищен блок бл.„Армеец 3“ и е със застроена площ от 80 кв.м., които са крайно недостатъчни за осъществяване на дейността. За постигане надграждане на социалната услуга се предвижда в сегашното помещение да се преустроят кабинета и стаята за групова работа в две стаи за кризисно настаняване с капацитет – 4 места и да се запази офисът на ръководителя на ЦОП. Останалата дейност на ЦОП ще се изнесе в помещение, разположено в партерния етаж в ЖБ „Октомври” на ул. „Иларион Ловчански” №1, кв.”Дикисана”, гр.Ловеч.

Избраните обекти на интервенция за разкриване на новите услуги и разширяване на съществуваща ще отговарят на всички функционални изисквания и на насоките за изграждане на инфраструктурата за всяка от социалните услуги, утвърдени от МТСП.

Общият размер на БФП, съгласно сключения договор с УО на ОП РР 2014-2020г. за  община Ловеч, е  939 989,18 лв.

С разкриването на новите социални услуги ще се разкрият и нови работни места за специалисти и подкрепящ персонал:

  • Дневен център за деца с увреждания – 15 работни места;
  • Преходно жилище – 5 работни места;
  • Наблюдавано жилище – 3 работни места;
  • Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места – 20 работни места.

Общо 43 нови работни места в сферата на предоставяне на социални услуги за населението на община Ловеч.

На 19-ти януари тази година Правителството прие и Националния план за дългосрочна грижа, към който отново се изработва Карта на услугите за възрастни.  Общините като ключови партньори на държавата в изпълнение на реформата в сферата на деинституционализация на грижата за възрастни ще участват активно при изпълнение на проекти по ОП РР и ОП РЧР 2014-2020г. за изграждане на социална инфраструктура. Община Ловеч отново ще бъде включена в този процес.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%81%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/

%d блогъра харесват това: