май 31 2016

Община Ловеч работи в момента по два важни проекта, които са в напреднал стадий

Прочетено2230пъти

lovechobshtina103121Община Ловеч работи в момента по два важни проекта, които са в напреднал стадий, съобщават от пресцентъра на градската администрация.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Помощ и подкрепа ще получат сдружения /СС/ в страната, чиито сгради са в съответствие с определените критерии за допустимост. СС кандидатстват пред общината, а критериите за подбора предвиждат всички, които отговарят на изискванията, по реда на подаване и одобрение на заявленията за кандидатстване, да получат безвъзмездна финансова помощ в определените размери и организационна подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност до изчерпване на финансовия ресурс, определен по програмата.

Всяка община отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните сгради на своята територия и за избора на изпълнители по реда на ЗОП за осъществяване на отделните дейности по сградите.

Външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП, извършат необходимите съпътстващи подготвителни дейности за обновяване (техническо и енергийно обследване, изработване на проектна документация, оценка за съответствието на проектите, ако се изисква такава), както и самото изпълнение на обновяването за енергийна ефективност и строителен надзор, ако се изисква такъв.

Изпълнението на Националната програма е разделено на етапи, като към настоящия момент Община Ловеч е изпълнила първи етап, а именно са изготвени обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследвания за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ на единадесет сгради на територията на гр. Ловеч, както следва:

1.гр. Ловеч, ул. „Осъмска“ № 39

2.гр. Ловеч, ул.“Осъмска“ № 40, бл. 271

  1. гр. Ловеч, ж.к. Здравец, бл. 217
  2. гр. Ловеч, ж.к. Здравец, бл. 211
  3. гр. Ловеч, ул. „Бяло море“, БЛ. 214
  4. гр. Ловеч, ж.к. Младост, бл. 327
  5. гр. Ловеч, ул. „Цар Освободител“ № 38
  6. гр. Ловеч, ул. „Цар Освободител“ 30
  7. гр. Ловеч, ж.к. Червен бряг, бл. 115
  8. гр. Ловеч, ул. „Ал. Стамболийски“ № 30, бл. „Спартак-3“
  9. гр. Ловеч, ул. „Тодор Каблешков“ № 30, бл. Мусала

На  втори етап ще се открие процедура за избор на изпълнител за „Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Ловеч“.

Инвестиционната програма

С Решение на МС, Ръководителят на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/ делегира функциите по оценка и избор на Междинни звена /МЗ/ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 39-те общини, бенефициенти по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Общините са определени за междинни звена по приоритетната ос. Междинното звено ще извършва оценка на проекти за изпълнение на Инвестиционна програма и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на общината в съответствие с критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 и Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

С всяка от 39-те общини, включително и Община Ловеч, в качеството си на междинни звена, е сключено двустранно споразумение с Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.

За реализация на Инвестиционната програма по ПО1 на ОПРР на 04.05.2016 г. Община Ловеч подписа споразумение с УО на ОПРР.

До 31.07.2016 г. Община Ловеч ще подаде проектни предложения за 50% от стойността на Инвестиционната програма. На този етап Общината подготвя проектни предложения:

– „Рехабилитация и пространствени решения на пешеходната зона в Централна градска част и пл. „Тодор Кирков“ в гр. Ловеч“ по Инвестиционен приоритет „Градска среда“. За извършване на СМР, Община Ловеч разполага с одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж.

– „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградите и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“ по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“. На този етап Общината е в процес на подготовка на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти.

След оценка на проектните предложения от Междинното звено и одобрение от УО на ОПРР, Общината ще подпише договори за БФП и ще започне същинската реализация на дейностите по проектите.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d0%b0/

%d блогъра харесват това: