Община Ловеч подписан договор за изпълнението на нов проект, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Прочетено1921пъти

Община Ловеч, в качеството си на бенефициент, подписа на 21.05.2018 г. договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.020-0003-С01 по проект „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. Гозница, гр. Ловеч“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 2 129 872, 31 лв., представляваща 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Реализацията на проекта за изграждане на социално жилище ще допринесе за подобряване на материалната база на социалната инфраструктура в община Ловеч и ще осигури достъпна архитектурна среда за хората с увреждания до жилищата. Проектът предвижда да се обособят общо 49 апартамента.

Основната задача на Община Ловеч е чрез изпълнението на проекта да се удовлетворят потребностите и да се повиши на качеството на живот и социалното включване на маргинализираните групи, живеещи в община Ловеч, в това число бездомни хора или такива, живеещи в много лоши битови условия, родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания и хора в риск от бедност и социално изключване.

Продължителността за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a/