Община Ловеч обяви конкурси за Директори на Библиотеката и Галерията

Община Ловеч обяви конкурси за длъжността Директор, на две от културните си институции – Художествената галерия в Ловеч и Регионална библиотека «Проф. Беню Цонев». Документите си, кандидатите могат да подадат до 03.08.2018 г. включително.

Към днешната дата, временно изпълняващи длъжностите са съответно художникът Валентин Узунов и Веселина Мончева.

Ето и съдържанието и изискванията на обявите подадени и в jobs.bg:

ДИРЕКТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
1. Място на работа: адрес: 5500 гр. Ловеч, ул. „В. Караконовски“ № 1
2. Област на дейност: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в галерията.
3. Кандидатите за участие в конкурса да отговарят на следните изисквания:
 Образование: висше; в професионално направление теория на изкуствата, изобразително изкуство;
 Образователно – квалификационна степен: магистър;
 Професионален опит: 3 години професионален опит в галерия;
 Да притежава управленски компетенции и мениджърски умения;
 Да познава националното законодателство в областта на културата и културното наследтво, както и международните договори в тази област;
4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
 Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет;
 Владеене на чужд език;
 Присъдени научни степени;
 Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
 Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
5. Начин на провеждане на конкурса – конкурсът за длъжността „Директор” на Художествена галерия-Ловеч ще се проведе чрез защита на „Концепция за развитие на Художествена галерия-Ловеч за период от 5 години” и събеседване на кандидатите с членове на комисията провеждаща конкурса.
6. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:
6.1. Заявление за участие в конкурса;
6.2. Професионална автобиография;
6.3. Документ за завършено висше образование в професионално направление теория на изкуствата, изобразително изкуство, образователна степен магистър;
6.4. Копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
6.5. Документ за владеене на чужд език;
6.6. Документ за компютърна подготовка;
6.7. Писмено разработена концепция за петгодишно развитие на галерията, която съдържа:
– анализ и оценка на състоянието на галерията; основни проблеми на функционирането ѝ;
– тенденции и възможности за развитието на галерията, като културен институт и мястото и в галерийната мрежа;
– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на галерията, пътищата за постигането им;
– мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на художествените фондове, образователната и популяризаторската дейност на галерията;
– етапи на реализация на концепцията.
6.8. Писмената разработка „Концепция за развитие на Художествена галерия-Ловеч за период от 5 години” се представя в седем екземпляри, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен и ненадписан плик.
6.9. Медицинско свидетелство за допускане до конкурс.
7. Срок за заемане на длъжността – пет години.
8. Документите за участие в конкурса от т. 6.1. до т. 6.8. включително се подават лично или от упълномощен за това представител в стаи № 211 и 212 на Общинска администрация – Ловеч, ул. “Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа. в едномесечен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението в централен и местен печат, сайта на Община Ловеч в интернет, на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и на специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg- от 03.07.2018 година до 03.08.2018 г. включително.
9. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
10. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3 /три/ дневен срок след разглеждане на документите. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 /седем/ дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.

 

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА «ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ»
ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”
НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА «ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ» – ЛОВЕЧ

1. Място на работа: адрес: 5500 гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 47
2. Област на дейност: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в библиотеката.
3. Кандидатите за участие в конкурса да отговарят на следните изисквания:
3.1 Образование: висше; в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“;
3.2 Образователно – квалификационна степен: магистър;
3.3 Професионален опит: 5 години професионален опит в библиотека;
4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
4.1 Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет;
4.2 Владеене на чужд език;
4.3 Присъдени научни степени;
4.4 Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
5. Начин на провеждане на конкурса – конкурсът за длъжността „Директор” на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“-Ловеч ще се проведе чрез защита на „Концепция за развитие на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“-Ловеч за период от 4 години” и събеседване на кандидатите с членове на комисията провеждаща конкурса.
6. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:
6.1. Заявление за участие в конкурса;
6.2. Професионална автобиография;
6.3. Документ за завършено висше образование в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“, образователна степен магистър;
6.4. Копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и други официални документи, удостоверяващи трудов стаж;
6.5. Документ за медицински преглед, който се предоставя при преустановяване на трудовата дейност за повече от 3 месеца;
6.6. Документ за владеене на чужд език;
6.7. Документ за компютърна подготовка;
6.8. Писмено разработена концепция за четиригодишно развитие на библиотеката, която съдържа:
– анализ и оценка на състоянието на библиотеката; основни проблеми на функционирането ѝ;
– тенденции и възможности за развитието на библиотеката, като културен институт и мястото ѝ в библиотечната мрежа;
– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на библиотеката, пътищата за постигането им;
– мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на библиотечните фондове, образователната, информационната и популяризаторската дейност на библиотеката;
– етапи на реализация на концепцията.
6.9. Писмената разработка „Концепция за развитие на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“-Ловеч за период от 4 години” се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен и ненадписан плик.
7. Срок за заемане на длъжността – четири години
8. Документите за участие в конкурса от т. 6.1. до т. 6.8. включително се подават лично или от упълномощен за това представител в стаи № 211 и 2012 на Общинска администрация – Ловеч, ул. “Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа. в едномесечен срок от датата следваща датат на публикуване на обявлението в централен и местен ежедневник, сайта на Община Ловеч в интернет на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и на специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg- 03.07.2018 година до 03.08.2018 година включително.
9. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
10.Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3 /три/ дневен срок след разглеждане на документите. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 /седем/ дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82/

1 коментар

  1. xodi li njkoi na biblioteka

%d блогъра харесват това: