мар. 19 2014

Община Ловеч обжалва пред Върховния административен съд решението на КЗК за проекта за „Червен бряг“

Прочетено1969пъти

kmetdog2908132Община Ловеч подаде на 17 март касационна жалба до Върховния административен съд против решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което е отменено като незаконосъобразно решението на кмета на общината за класиране и определяне на изпълнителите на обществената поръчка за извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч“. КЗК връща преписката на възложителя (общината) за продължаване на процедурата от етап назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

     Според кмета на община Ловеч решението на КЗК е необосновано, неправилно и постановено в противоречие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки. То е оспорено в определения от закона срок.

     Според КЗК привлечените в състава на комисията, провела разглеждането, оценяването и класирането на офертите на участниците в обществената поръчка, външни експерти икономист и юрист нямат необходимата квалификация в съответствие с предмета на поръчката, както и че е нецелесъобразно привличането им предвид факта, че вече има включени в основния състав на комисията такива специалисти. Те обаче, счита кметът, притежават практически опит, гарантиращ специфични познания в съответната сфера – извършване на строително-монтажни работи. Преобладащият брой членове на комисията са с професионална квалификация „инженер“, която съответства на предмета на поръчката, а включването на повече лица в оценителната комисия с еднаква квалификация е обусловено от спецификата и сложността на предмета на процесната обществена поръчка. Като неправилен в жалбата на кмета е определен изводът на КЗК, че в комисията липсват лица с квалификация и доказан опит в областта на изграждане на конструкции – включени са обаче инженер „Промишлено и гражданско строителство“, специалност „Конструкции“, и инженер „Строителство на сгради и съоръжения“. Всеки от включените в комисията инженери е изучавал като отделна учебна дисциплина „Електротехника“ и е полагал изпит за това. Относно извода на КЗК, че в състава на конкурсната комисия трябва да бъде включено лице с компетентност по озеленяване и паркоустройство в жалбата кметът моли да бъде обърнато внимание на факта, че тази дейност е незначителна част от одобрения инвестиционен проект – едва 6,32 %.

     Община Ловеч счита за неправилен и необоснован съгласно съдебната практика и друг извод на КЗК – ако документацията за участие в процедурата поставя изисквания за конкретна професионална квалификация на екипа от специалисти, които участниците ще предложат за изпълнение на поръчката, то и членовете на комисията следва да притежават еквивалентна професионална квалификация на изисканата. Никъде обаче няма нормативно изискване в законодателството членовете на комисията да покриват същите критерии, каквито са поставени за експертите на участниците в поръчката. Поради това твърдението на КЗК, че при определяне на състава на комисията е допуснато съществено нарушение според община Ловеч е неоснователно и недоказано.

     Според разпоредба на Закона за обществените поръчки КЗК осъществява контрол за законосъобразност на решенията, действията и бездействията на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата, и е извън нейните правомощия да се произнася по въпроси, свързани с целесъобразност. Според кмета на общината е допуснато нарушение на процесуалните правила, което е достатъчно основание за отмяна на оспорваното решение. В тази връзка той иска от Върховния административен съд да отмени решението на КЗК и да отхвърли подадената жалба от „Агромах“ ЕООД – с. Бело Поле, община Благоевград, против решението на кмета на община Ловеч, с което е обявено класирането и са определени изпълнители на обществената поръчка за извършване на строителни и монтажни работи по проекта „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч“.

     По проекта е предвидено цялостно обновяване на ж. к. „Червен бряг“, осигурявайки за жителите му обновена, привлекателна, зелена, достъпна, предоставяща възможности за отдих, игри и спорт физическа среда, както и осигуряването на лесен, безопасен и бърз достъп за жителите и гостите на Ловеч до парка „Стратеш” чрез възстановяване на връзката между него и ул. „Васил Левски“.  В ж. к. „Червен бряг“ е предвидена рехабилитация на уличната и автоалейната мрежа в квартала, в това число и тротоарните настилки, с всички мероприятия по осигуряване на общодостъпна среда, изграждане на детски площадки за различни възрастови групи, площадки за фитнес на открито, многофункционално спортно игрище, игрище за бадминтон, площадка за тенис на маса, квартална велоалейна мрежа, изграждане на автоматична поливна система за всички озеленени площи, беседки.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d0%b1%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b0/

Коментари

  1. эрос рамазотти каза:

    Минчо, какво обжалваш, като много добре знаеш какви си ги вършил с тази комисия? Всеки който прочете Решението на Комисията вижда качествените хора, които си назначил и защо хората ти отменят решението. Отбий номер е всичко при теб, само и само да спечелят „верните фирми“? И тук ли като по булеварда качеството на работа на „Трейс груп“ ще си проличи година две по-късно?

%d блогъра харесват това: