май 20 2016

Областният управител разпореди мерки за пожарната безопасност, физическа охрана и наблюдение на земеделските земи

Прочетено665пъти

oblast1005131Областният управител Ирина Митева със своя заповед разпореди мерки за пожарната безопасност, физическа охрана и наблюдение на земеделските земи в област Ловеч. Документът е изпратен вече до кметовете на общини и териториалните структури в областта, имащи отношение по опазването на селскостопанската продукция.

Областна дирекция „Земеделие” трябва да определи настъпването на „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури и да уведоми кметовете на общини и Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН).

Кметовете на общини  от своя страна със своя заповед са длъжни да определят мерки за осигуряване на пожарната безопасност – недопускане паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на «Восъчна зрялост» до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата, както и да осигурят механичното отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътищата общинска собственост, минаващи през и/или покрай житни посеви, както и при необходимост да организират и своевременно извозване до мястото на пожара на групи за гасене и оборудването им с пожаротехнически средства за първоначално гасене.

Общините трябва да създадат организация за проверка на състоянието и при необходимост да се приведат в изправност пожарните хидранти (ПХ), пожарни кранове (ПК), водоеми, помпи за пожарни нужди и др., да се провери състоянието и приведат в изправност наличните пожаротехнически средства за първоначално гасене, както и да се осигури достъп до водоизточници за пожарни нужди.

Юридически и физически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, са длъжни писмено да уведомят съответната РС ПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 дка. Те трябва да извършат парцелиране и осигуряване пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, както и да определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на хората, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания, за което да се изготвя и подписва протокол. Земеделците трябва да осигурят и наблюдение на площите с посеви през периода от „Восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове съгласувано със съответната РС ПБЗН, като неподвижните се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене и съобщителни средства и да представят в РС ПБЗН схеми с разположението на засетите площи с житни култури.

Хората, обработващи земеделски земи са длъжни и да проверят състоянието и приведат в изправност  пожарните хидранти и кранове, водоеми, помпи за пожарни нужди и др., намиращи се на съответната територия, както и да проверят състоянието и приведат в изправност наличните пожаротехнически средства за първоначално гасене.

Важно е да се знае, че в жътвената кампания трябва да се използва земеделска техника, която да отговаря на изискванията на производителя за безопасна експлоатация, с извършен годишен технически преглед и допусната от органите за ПБЗН, удостоверено със становище на началника на съответната РС ПБЗН.

Важно е още около съоръженията (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи, да се обособяват пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м; да се осигури дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална ширина на захвата 1 м  при жътва в площ над 100 дка; да се осигури дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене при жътва в участъци с обща площ над 2000 дка; при складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи (слама, сено и др.) се обособяват на фигури. не се допуска паленето на открит огън.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba/

%d блогъра харесват това: