Областният управител върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Ловеч

Прочетено1251пъти

Областният управител Георги Терзийски върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Ловеч, прието на 27 септември, с което се освобождава от длъжност  Съвета на директорите на „ЕКО” ЕАД – Ловеч и избира нов такъв.

.В мотивите на заповедта се казва: Решението е прието в нарушение на Правника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, в който е казано: “Предложение за прегласуване се прави веднага след обявяване на резултатите от гласуването. Когато начинът на гласуване или резултатът от него бъдат оспорени, председателят разпорежда да бъде прегласуван проектът за решение. Резултатът, установен при повторното гласуване е окончателен“.

Видно от разискванията, отразени в протокола, предложението за прегласуване на вече приетото решение е направено без да е налице оспорване, нито на процедурата по гласуването, нито на резултата от него, тоест не са налице предпоставки, при които би могло да се поиска повторно гласуване, както се е случило по време на заседанието. Преценката дали да бъде допуснато повторно гласуване е предоставена на председателя на Общинския съвет, като във всички случаи следва да бъде съобразена с наличието на валидно оспорване, каквото липсва, се казва още в мотивите.

Пълният текст на заповедта може да се види в секция „Заповеди и решения” в сайта на Областна администрация.

 

Ето и самия текст:

Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч Решение № 515 от 27.09.2017 г.
„Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
З А П О В Е Д
№ РД-07-175
Ловеч, 11.10.2017 год.
Във връзка с депозиран Протокол № 34 от заседание, проведено на 27.09.2017 г. на Общински съвет – Ловеч / вх. № АК-01-121 от 04.10.2017 г./, установих следното:
С след като обсъжда предложение с вх. № ОС-663/14.09.2017 г. от кмета на Община Ловеч; т. 7 от становище с вх. № ОС-667/20.09.2017 г. на постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти; т. 9 от становище с вх. № ОС-668/20.09.2017 г. на постоянната комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация; т. 9 от становище с вх. № ОС-669/20.09.2017 г. на постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки; т. 9 от становище с вх. № ОС-674/20.09.2017 г. на постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА , чл. 221, т. 4 и т. 10 от Търговския закон, чл. 25, т. 4, чл. 48, ал. 1, чл. 50, ал. 1, чл. 51 и чл. 52, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските дружества, чл. 16, ал. 1, т. 4 от Устава на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч, Общинският съвет приема Решение № 515 от 27.09.2017 г. , с което:
1.Освобождава от длъжност от датата на вписване на промяната в Търговския регистър членовете на Съвета на директорите на „ЕКО” ЕАД, гр. Ловеч – Силвия Йоргова Маркова, Павлин Тодоров Иванов и Иван Донев Арабаджиев.
2.Избира за срок от три години за членове на Съвета на директорите на „ЕКО” ЕАД, гр. Ловеч:
2.1.Силвия Йоргова Маркова;
2.2.Венцеслав Красимиров Трифонов;
2.3.Ели Алдинова Метева;
3.Възлага на кмета на Община Ловеч да сключи договори за възлагане управлението на „ЕКО” ЕАД, гр. Ловеч с членовете на Съвета на директорите, съгласно разпоредбите на чл. 51 и чл. 52 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските дружества.
4.Възлага на Изпълнителния директор на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч да впише настъпилите промени в Търговския регистър.
Мотивите ми за връщането на горецитираното решение са следните:
Видно от изпратения на Областния управител на област Ловеч Протокол № 34 от заседание, проведено на 27.09.2017 г. на Общински съвет Ловеч, решението е прието в нарушение на чл. 85, ал. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ловеч /ПОДОС/, в който е казано: „Предложение за прегласуване се прави веднага след обявяване на резултатите от гласуването. Когато начинът на гласуване или резултатът от него бъдат оспорени, председателят разпорежда да бъде прегласуван проектът за решение. Резултатът, установен при повторното гласуване е окончателен”.
Видно от разискванията по т. 6 от дневния ред по протокола, отразени на стр. 28 след дадена почивка, председателят на Общинския съвет Ловеч прави следното изказване: „Тъй като зациклихме с избора и имаме само един избран от предложениятаимате думата за предложения за по-нататъшна работа по тази точка, преди да преминем към следващата. Дали да бъде проведено повторно гласуване, дали да се търсят други предложения – нови“. Общинският съветник Р. Маринова прави следното изказване: „Тъй като изпаднахме в ситуация и освободихме стария борд на директорите и не избрахме нов, затова предлагам тези членове, които не получиха необходимите гласове, да проведем второ гласуване”. Това предложение обаче е направено без да е налице оспорване, нито на процедурата по гласуването, нито на резултата от него. С други думи, не са налице предпоставки, при които би могло да се поиска повторно гласуване.
Преценката дали да бъде допуснато повторно гласуване по чл. 85, ал. 9 от ПОДОС, на текста за решение по съответната точка от дневния ред е предоставена на председателя на Общинския съвет, като във всички случаи следва да бъде съобразена с наличието на валидно оспорване, каквото липсва.
С тези си действия председателят е създал условия и предпоставки за промяна на резултата, от вота, който вече е обявен и не е бил оспорен. От стр. 28 на протокола е видно, че след поименно гласуване, от пет предложени кандидатури за член на борда на директорите на „ЕКО“ ЕАД, е избран един нов член, а другите четири предложенията не са приети. „Отказът“ да се приеме предложение, съгласно чл. 21, ал. 4 от АПК, също има характер на административен акт, въпреки, че не е оформен в решение съгласно изискванията на ПОДОС.
Поради изложените съображения на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Н А Р Е Ж Д А М :
ВРЪЩАМ Решение № 515 от 27.09.2017 г. за ново обсъждане в Общински съвет
Ловеч.
На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на Председателя на Общински съвет Ловеч.
С оглед разпоредбата на чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
Областен управител на област Ловеч“

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b1-6/

1 коментар