апр. 19 2016

Областният управител върна две решения на общинския съвет в Ловеч

Прочетено1545пъти

oblast1005131Областният управител Ирина Митева върна две решения на общинския съвет в Ловеч, приети на 31 март.

С Решение № 115 се актуализира Програмата за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост в Община Ловеч през 2016 г. и се учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години, върху имот частна общинска собственост и възлага на кмета на Община Ловеч изпълнението на процедурата по предоставянето на имота за ползване.

Решението е незаконосъобразно поради процесуално нарушение. Съгласно Наредбата за кварталните съвети в община Ловеч кварталният съвет приема становище по предложения за решения на Общински съвет – Ловеч за разпореждане с общинско имущество в квартала. Видно от преписката в случая няма такова становище. Решението на общинския съвет е властническо волеизявление, което трябва да бъде законосъобразно и в съответствие с правните норми, уреждащи неговото прилагане. Липсата на становище на кварталния съвет при приемане на решения от Общински съвет за разпореждане с общински имоти е в противоречие с материалноправни разпоредби и се явява несъответствие с целта на закона, са мотивите на областния управител.

Областният управител връща за ново обсъждане и Решение № 106, с което общинските съветници са решили Община Ловеч да сключи договор за кредит с фонд ФЛАГ, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг във връзка с проект: „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Основни
параметри, гласувани от общинския съвет са:

  • Максимален размер на дълга – 424 749,43 лева (четиристотин двадесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и девет лева и 43 стотинки);
  • Валута на дълга – лева;
  • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

Срок на погасяване – до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.328 %;
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
  • Начин на обезпечение на кредита:

Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Ловеч, по чл. 45, ал. 1, т. 1 букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Ловеч по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Според Областен управител решението е незаконосъобразно, тъй като цитираният член не кореспондира с фактическото съдържание на решението. Видно от него става въпрос за поемане нe на краткосрочен, а дългосрочен дълг. Другият мотив е, че общината няма приета наредба за обществено обсъждане съгласно Закона за общинския дълг.

Пълният текст на заповедите на Областен управител са в сайта на Областна администрация, секция „Заповеди и решения”.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd-2/

%d блогъра харесват това: