Областният съвет за развитие прие два важни стратегически документа

Прочетено1938пъти

Областният съвет за развитие прие на свое заседание два важни стратегически документа – Междинната оценка на Областната стратегия за развитие (ОСР) 2014-2020 на област Ловеч и годишния мониторингов доклад за изпълнение на Областна стратегия за развитие на социалните услуги за 2017 г. в областта.

Заседанието се проведе на основание Закона за регионалното развитие и се председателства от областния управител Георги Терзийски.

Цялостната междинна оценка на стратегическата рамка на ОСР на област Ловеч към 2016 г. показва реализиран напредък по над 2/3 от заложените мерки и дейности, посочи Венцислава Чепишева, изпълнителен директор на „Географика“ ООД.

Въз основа на анализа на тенденциите в социално-икономическото развитие на област Ловеч за периода 2014-2016 г., екипът на „Географика“ ООД направи изводи относно първоначалните резултати от изпълнението на ОСР.

Анализът на вложените финансови ресурси при изпълнението на ОСР Ловеч показва инвестирането на над 104 млн. лв. за реализирането на разнообразни дейности и проекти. Мерки за развитие с реализирани най-много по брой и обхват проекти в област Ловеч са реконструкция и ремонт на общинските пътища, модернизация и реконструкция на водопроводната мрежа за намаляване на загубите, подобряване качествата на градската среда, насърчаване изграждането на местна инфраструктура и обновяване на селата, подкрепа за обучение, осигуряващо професионална подготовка и квалификация според нуждите на пазара на труда, осигуряване на адекватна материално-техническа база в образователните и обучителните институции и модерен образователен процес, разширяване на социалните услуги, подкрепа за местните културни центрове, подобряване на качеството на услугите в туризма.

До 2020 г. следва да се наблегне на подпомагането за реализиране на проекти, целящи модернизация и развитие на местната икономика във всички общини на областта.

Наблюдава се положителна промяна в стойностите за наблюдавания период  – икономически показатели като положителен ръст на доходите, лек спад на безработицата, нарастване на инвестиционната активност на предприятията; подобряване на показателите и покачване на разходите за опазване на околната среда; образователна система – добре развита мрежа от училища. Като проблем към днешна дата бе посочено здравеопазването, като се акцентира недостигът на лекари и медицински персонал.

Отрицателна промяна има в стойностите – демографските показатели, като брой на населението, раждаемост, смъртност, естествен и механичен прираст, намаляване на населението в подтрудоспособна възраст; намаляване на селскостопанския фонд; леко намаляване броят на предприятията; разпределението на медицинския персонал по общини е неравномерно.

Обобщено бе, че област Ловеч се отличава с много добро изпълнение на целите и приоритетите за развитие през периода 2014-2016 г., както и с добро ниво на усвояване на европейски  средства от общинските администрации и наличен капацитет за реализирането на проекти.

Актуализацията на документа следва да се извърши след като е известно и новото райониране на Р България, подготвяно от МРРБ. На заседанието се взе решение за провеждане на работна среща за изготвяне на позиция относно мястото на област Ловеч в новото райониране на страната.

 

Мониторинговият доклад за наблюдение на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област  Ловеч (2016-2020) и в частност на Общинските стратегии за развитие на социалните услуги обхваща периода януари-декемри 2017 г. бе представен от Таня Вълова – Петрова и Градимир Пенков, координатори за област Ловеч към Агенцията за социално подпомагане.

Основният подход в проучването е участието на всички заинтересовани страни, който включва и обратна връзка от всички участници в изпълнението на предоставянето на социалните услуги и носи допълнителни предимства за ефективността на мониторинга.

Сред направените от тях препоръки е поддържане на актуална информация за потребностите от социални услуги за деца  и/или хора от уязвими групи, осигуряване на възможности за участия в специализирани обучения на екипите на социалните услуги за повишаване на тяхната компетентност и експертиза, въвеждане на практика за осъществяване на индивидуална и групова супервизия във всички социални услуги в областта, като елемент от системата за управление на човешките ресурси и като средство за подобряване качеството на предоставяните услуги.

В мониторинговия доклад се препоръчва и приобщаване на местния бизнес за развита мрежа от социални услуги, разширяване на териториалния обхват на социалните услуги чрез предоставяне на мобилни услуги в малките населени места, насърчаване на доброволчеството.

Коментирана бе и темата за текучеството на кадри и ниското заплащане в сферата на социалните услуги, както и възможностите за преодоляване на тези проблеми чрез общите усилия на местната и държавна власт.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b0/

%d блогъра харесват това: