Дек. 06 2013

Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч, проведе срещи със земеделски производители и животновъди от Ловешка област

Прочетено752пъти

oblast1005131Целта е изменението на Закона за подпомагане на земеделските производители

Среща със земеделските производители и животновъди от Ловешко проведе инж. Тони Паричев – директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч на 03 декември.  Причина за срещата е изменението на Закона за подпомагане на земеделските производители. Подпомагането, предвидено в закона , включва ваучери за гориво и намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първичното селскостопанско производство.

Предвидени са 84 млн. лв. от републиканския бюджет, които да подпомогнат земеделците и животновъдите за финансовата 2014 година, която включва две стопански години – 2013/2014 и 2014/2015 години. В закона е заложено подпомагане от 71 литра газьол годишно за 1 хектар обработваема площ и 76 литра годишно за глава животно.

Подпомагането ще се отпуска на два етапа – 60% през пролетта на 2014 г. и 40% през януари 2015 г. Право на подпомагане имат само земеделските производители, регистрирани по Наредба №3 от 1999 г., които нямат задължение към държавата за отглеждане на животни и земеделски земи.Първоначалните декларации за подпомагане ще се подават в Общинските служби по земеделие.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d0%be%d0%b2/

Коментари

 1. kesten каза:

  И къде обяви г-н Паричев за срещата – никъде , пак шушу- мушу под сурдинка >>> както назначи началник на ОСЛ Ловеч без конкурс / В РАЗРЕЗ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ/ , а сега от кумова срама за госпожата обяви конкурс на който разбира се тя ще спечели !!

  Най- впечатляващото в , че преди да го направят от БСП и ДПС Директор, г-н Паричев се яви на конкурс в ОДЗ за длъжност – експерт хидромилиорации по вртемето не ГЕРБ но не му се получиха нещата , знае колко е гадно да не те сайдисват по политическа линия >>>> а сега като стана Директор от БСП прави същите ГЕРБЕРАСТКИ НОМЕРА!!!

  А иначе все експертното начало им е в устата. А как само не се съобразяват със законите , не е истина , разминаха и герберастите!

 2. Данчо Заверджиев каза:

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛОВЕЧ

  Препис-извлечение от Протокол № 36/28.11.2013 г.

  Р Е Ш Е Н И Е № 534 от 28 ноември 2013 година

  Относно:Промяна начина на трайно ползване на пасище -публична общинска собственост по кадастралната карта на с. Лисец, Община Ловеч за други земеделски нужди.

  След като обсъди предложение с вх. № ОС-853/15.11.2013 г. от кмета на Община Ловеч; взе предвид т. 14 от становище с вх. № ОС-857/21.11.2013 г. на постоянната комисия по общинска собственост; т. 8 от становище с вх. № ОС-856/21.11.2013 г. на постоянната комисия по устройство на територията, комунални дейности и околна среда; на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал.5 и ал.9 от ЗСПЗЗ, чл. 45и от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.5, ал. 2, чл.37а, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ловеч, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, с 22 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет – Ловеч

  Р Е Ш И :

  1. Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 43829.196.20, с площ 798 473 кв.м. в местността „Пладнището” по кадастралната карта на с. Лисец, община Ловеч, актуван с АПОС № 53942/07.10.2013 г., от начин на трайно ползване „пасище” в начин на трайно ползване „изоставена орна земя” като имотът придобива проектен идентификатор 43829.196.62, с площ 798 473 кв.м., съгласно скица – проект № 32074/16.10.2013 г., издадена от СГКК – гр. Ловеч, при съседи: поземлени имоти от КККР с идентификатори: 43829.196.46, 43829.114.41, 43829.114.21, 43829.114.22, 43829.114.23, 43829.114.18, 43829.196.47, 43829.114.17, 43829.114.16, 43829.196.44, 43829.196.45, 43829.196.19, 43829.68.11, 43829.196.43, 43829.196.42, 43829.225.15, 43829.196.16, 43829.196.15, 43829.196.18, 43829.196.12, 43829.196.14.
  2. Възлага на кмета на Община Ловеч в срок от 3/три/ месеца от влизане в сила на настоящото решение да предприеме необходимите правни и фактически действия за промяна на начина на трайно ползване на посочения в т.1 имот.
  Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Ловеч за сведение и изпълнение при спазване на изискванията на чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ 🙁 П )
  (ТИХОЛ ТИХОЛОВ)

  Към решението е приложен поименен протокол от гласуването

 3. kesten каза:

  Това е решение на общ. съвет , от което се вижда , че зад Общината се крият нечии апетити. Това е видно от :

  „Относно:Промяна начина на трайно ползване на пасище -публична общинска собственост по кадастралната карта на с. Лисец, Община Ловеч за други земеделски нужди.“ – ХИХИХИ ЗА ДРУГИ ЗЕМ. НУЖДИ.

  НТП или начинът на трайно ползване е една от основните характеристики на поземлен имот, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър.

  НТП е записан в скицата на земеделския имот и нотариалния акт (протокол). Според начина си на трайно ползване, земеделският имот може да се определи като:

  * Обработваеми ниви:
  – нива,
  – полска култура,
  – друга посевна площ,
  – маслодайна култура,
  – зеленчукова градина,
  – зеленчукова култура
  * Лозя:
  – лозе
  * Трайни насъждения:
  – овощна градина,
  – други трайни насаждения,
  – ерозирало трайно насаждение,
  * Пасища, ливади:
  – пасище,
  – мера,
  – ливада,
  – използвана ливада,
  – естествена ливада,
  – пасище с храсти
  * Необработваеми площи:
  – временно неизползвана нива
  – гора в земеделска земя
  – друг вид земеделска територия
  – друга неизползвана нива
  – друга посевна площ
  – друга селска територия
  – ерозирало трайно насаждение
  – изоставени трайни насаждения
  – естествена ливада
  – залесена нива
  – залесена територия
  – затревена нива
  – зеленчукова градина
  – зеленчукова култура
  – изоставена нива
  – изоставена орна земя
  – изоставени трайни насаждения
  – друг вид недървопреработаема горска площ
  – широколистен дървесен вид

  Да не пропуснем и тънкия момент в който „съвета“ гласува РЕШЕНИЕ кмета да тръгне да прави постъпки ,земята да бъде трансформирана от ПАСИщЕ НА ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ’>> т.е. не да бъде врат , а шия , >>

  от гледна точка на използваемостта и ефективността на земята –

  В първия случай – пасище – от нея Общината печели наеми от договори за полване – предполагам 5-6лв/дка , НО ХОРАТА ОТ ЛИСЕЦ СИ ГЛЕДАТ ЖИВОТНИТЕ С НЕЯ.
  Във втория случай – ИЗОСТАВЕНА ОРНА – ?????? Как така СЪВЕТА НА ВОЖДОВЕТЕ реши, че едно пасище може ей така да стане изоставена орна земя????

  И няма да се изненадам , ако успеят да го направят , ЕДНО Е ЯСНО > 798 дка никак не са малко .

 4. Данчо Заверджиев каза:

  Законови основания за приемане на решението:
  – чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА – приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства – ДА

  – чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ – Общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението по ал. 3 и за учредяване на правата по ал. 4 с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. С решението общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие – НЕ кореспондира с решението защото в случая нямаме решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението, а имаме решение за промяна НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ на поземлен имот.

  – чл. 25, ал.9 от ЗСПЗЗ – Условията и редът за НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ на мерите и пасищата за други земеделски нужди се определят в правилника за прилагане на закона – ДА

  чл. 45и от ППЗСПЗЗ – (1) Извън случаите по чл. 45з НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ на мери и пасища – общинска собственост, или на части от тях може да се променя за други земеделски нужди по решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.
  (2) Решението по ал. 1 се приема въз основа на скица проект с нанесени граници на площите, за които се предвижда промяна в начина на трайно ползване. Скицата проект представлява неразделна част от решението на общинския съвет по ал. 1.
  (3) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Скицата проект се издава по искане на кмета на общината от общинската служба по земеделие. За имоти, разположени в землища, за които е одобрена кадастрална карта, скицата проект за отразяване на предвижданата промяна в начина на трайно ползване се изработва въз основа на данни от кадастралната карта и кадастралните регистри от правоспособно лице.
  (4) Извършената промяна на начина на трайно ползване съобразно решението на общинския съвет се отразява:
  1. в картата на възстановената собственост – по реда на чл. 78а;
  2. за имоти, разположени в землища, за които е одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри – по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г.).
  (5) В случай че в срок две години от приемането на решението на общинския съвет по ал. 1 кметът на общината не поиска отразяване на промяната на начина на трайно ползване по реда на ал. 4, общинската служба по земеделие служебно заличава проекта за промяна на начина на трайно ползване. – ДА

  -във връзка с чл.5, ал. 2, от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ловеч – Промяна в предназначението на обектите – общинска собственост, от публична в частна, се извършва с решение на Общински съвет-Ловеч, взето с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците – НЕ кореспондира с решението защото с него се променя НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ на имота и няма разписано решение за промяна в предназначението от общинска публична собственост в частна.

  -и във връзка с чл.37а, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ловеч- Собствеността върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост в случаите, предвидени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – НЕ кореспондира с решението защото с него се променя НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ, а нямаме решение за промяна на предназначението на пасището съгласно чл.25 ал.1 от ЗСПЗЗ- Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и пасищата по реда на Закона за общинската собственост в определените в ал. 3 случаи.
  Чл.25 ал. 3. от ЗСПЗЗ – Промяна на предназначението на мерите и пасищата по ал. 1 се допуска по изключение за:
  1. изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;
  2. (изм. – ДВ, бр. 16 от 2013 г.) инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б или за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта;
  3. (изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;
  4. инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общината;
  5. други случаи, определени в закон.

  Нито една от горните алинени не кореспондира с промяната на НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ на пасището и няма основание за промяна на предназначението на пасището и от там да се обяви собствеността от публична в частна.

  -чл. 6, ал. 1 от ЗОС – Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост – НЕ кореспондира с решението за промяната на НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ на пасището в начин на трайно ползване „изоставена орна земя”.

 5. kesten каза:

  Пропуснах да спомена, че ако аз искам съм чичо , който взема субсидии за пасища, взети от Общината срещу наем , ако бутна рушвет на „съвета“ и на кмета да сменят НТПолзване на земята от пасище на изоставена орна ,
  НА СЛЕДВАщАТА ГОДИНА ОБщИНАТА щЕ ГО ОБЯВИ НА ТЪРГ С ПО-НИСКА ЦЕНА И АЗ щЕ УЧАСТВАМ И щЕ ПОЛУЧА СЪШАТА ТАЗИ ЗЕМЯ НО НА ПО-НИСКА ЦЕНА!!
  рАЗБИРА СЕ ПОСЛЕ щЕ Я ЗАЯВЯ ПО ИСАК И щЕ МИ НАРАСТНЕ МАРЖА НА ЧИСТИТЕ МИ СУБСИДИЙКИ

  Ако имате други въпроси – ако мога да помогна… ще се радвам .

 6. kesten каза:

  Така е Данчо , всичко , което си написал е така , но какъв е проблема това да не се случи , след като Директора на ОД“Земеделие“ е член на тъпия Общ. съвет и когато бившата началничка на ОСЗ сега му е главен секретар /г-жа Димитрва/, която апропо след нова година с новия Устр правилник НА ОДЗ , ще я правят – НАЧАЛНИК НА ВСИЧКИ ОБщИНСКИ СЛУЖБИ В ОДЗ ЛОВЕЧ >>> най – голямата мошеничка , следсвена за имотни измами и алкохоличка! ???????????

  Пак казвам те двамата ще способстват това да се случи : първо защото Паричев козирува на БСП и второ защото Димитрова е достатъчно корумпирана / както беще в ОСЗ Ловеч/ , за да не пропусне комисионката!

 7. Данчо Заверджиев каза:

  НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ на мери и пасища – общинска собственост, или на части от тях може да се променя за други земеделски нужди по решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.
  Решението се приема въз основа на скица проект с нанесени граници на площите, за които се предвижда промяна в начина на трайно ползване. Скицата проект представлява неразделна част от решението на общинския съвет .

  Първа точка от решение № 534 на ОбС е приета съгласно скица – проект № 32074/16.10.2013 г., издадена от СГКК – гр. Ловеч и некореспондира с чл. 45и ал 3. от ППЗСПЗЗ- Скицата проект за отразяване на предвижданата промяна в начина на трайно ползване се изработва въз основа на данни от кадастралната карта и кадастралните регистри от правоспособно лице.
  Нормативната уредба не допуска съгласно скица – проект издадена от службата по геодезия, кадастър и картография – гр. Ловеч да се приема решение от ОбС за промяна НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ на мери и може да направим извода, че точка 1 от решението е в противоречие с материалноправни разпоредби и несъответства с целта на закона.

  Извършената промяна на начина на трайно ползване съобразно решението на общинския съвет се отразява в картата на възстановената собственост – по реда на чл. 78а от ППЗСПЗЗ- Собственикът на земеделска земя или упълномощено от него лице писмено с нотариална заверка на подписа може да подаде заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди.

  С точка 2 от решение № 534 общински съвет възлага на кмета на Община Ловеч в срок от 3/три/ месеца от влизане в сила на настоящото решение да предприеме необходимите правни и фактически действия за промяна на начина на трайно ползване на посочения в т.1 . Възлагането с решение от общински съвет кмета да предприеме необходимите правни и фактически действия за промяна на начина на трайно ползване на пасището не е решение за упълномощаване на кмета писмено с нотариална заверка на подписа да може подаде заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на пасището и е е в противоречие с материалноправни разпоредби на ППЗСПЗЗ.

  Общинските съветници: юрист Валерия Генова-Маркова, директор на областна дирекция „Земеделие”, 9 от БСП, 2-ма от ДПС, 2-ма от ОДС и 7 от ГЕРБ начело с председател Тихол Тихолов са приели едно калпазнско решение, което по моето скромно мнение областен управител следва да върне за ново обсъждане или съда да отмени, защото несъответства с целта на закона.

  п.п.Скицата проект представлява неразделна част от решението на общинския съвет, но тя само е описана в решението без да е приложена към него, както е приложен списъка на гласувалите общински съветници.

 8. Данчо Заверджиев каза:

  „ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

  Чл. 2.(2) Предназначението на земеделските земи е за производство на растителна продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие и здравето.

  Чл. 5. (1) Собственикът свободно избира начина на ползване на земеделската земя, ако с това не променя нейното предназначение и не нанася вреди на собствената земя, земите на другите собственици или на качеството на повърхностните и подпочвените води.“

  Видно от разпоредбата на чл. 2, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи, предназначението на земеделските земи е за производство на растителна продукция и паша на добитък, а начина на трайно ползване, съгласно разпоредбата на чл. 5, ал.1 от същия закон се избира свободно от собственика на земята, ако с това не се променя нейното предназначение. Промяната в начина на трайно ползване сам по себе си не води до промяна на предназначението на земята. В тази връзка следва да се посочи, че е необходимо да се прави разграничение между понятията „предназначение” и „начин на трайно ползване”.

  Решението на общински съвет: Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 43829.196.20, с площ 798 473 кв.м. в местността „Пладнището” по кадастралната карта на с. Лисец, община Ловеч, актуван с АПОС № 53942/07.10.2013 г., от начин на трайно ползване „пасище” в начин на трайно ползване „изоставена орна земя” не кореспондира с чл. 5, ал.1 от ЗОЗЗ, тъй като начина на трайно ползване се избира свободно от собственика на земята, ако с това не се променя нейното предназначение. С въпросното решение ОбС Ловеч променя само начина на трайно ползване, но не и предназначението на земеделската земя.
  Предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на земеделска земя може да даде кметския съвет на дадено село, в чието землище се намира имота, което становище общински съвет обсъжда при приемане на решението, но не и собственика на земеделската земя/общински съвет в случая/ да даде предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване от Общинската служба земеделие.

 9. Данчо Заверджиев каза:

  Също така Общинският съвет приема решение, с което дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на тази земеделска земя, при това без да посочи в разпоредителната част на акта конкретната промяна на промяна на предназначението. Следователно, е налице абсолютно несъответствие между изложените фактически основания и диспозитивната част на оспореното решение. В резултат на това несъответствие акт е немотивиран – липсват изложени мотиви за постановения краен резултат. Посоченото от административния орган правно основание за издаване на акта – нормите на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, са относими към условията и реда за промяна на предназначението на общинските мери и пасища, и не кореспондират с диспозитивната част на решението. Неизпълнението на законовото задължение за излагане на фактически основания води до немотивираност на административния акт. Посочването на фактическите обстоятелства, обуславящи необходимостта от промяна начина на трайно ползване на процесния имот, е абсолютно условие за законосъобразност на административния акт. Липсата на мотиви препятства възможността за упражняване на съдебен контрол при оспорване на издадения акт, води до неговата незаконосъобразност и представлява самостоятелно основание за отмяна на акта, съобразно чл. 146, т. 2 от АПК.

%d блогъра харесват това: