мар. 22 2016

Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч решението за избор на формата на управление на горските територии – собственост на Община Ловеч

Прочетено4183пъти

irinamiteva911151С решение № 91 от 09 март 2016 г., обективирано в Протокол № 8 от 09.03.2016
г. /получен в Областна администрация на 15.03.2016 г. с вх. № АК-01-32 / след
обсъждане на предложение с вх.№ OC-438/02.03.2016 г. от група общински съветници;
предложения с вх.№ ОС-354(2)/23.02.2016 г. и вх.№ ОС-354(1)/11.02.2016 г. на кмета на
Община Ловеч; на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 181, ал. 1, т. 1а, ал. 2 и ал.
3 от Закона за горите, със 17 гласа „за“, 9 „против“ и 1 „въздържал се“; Общинския
съвет – Ловеч приема решение относно избор на форма на управление на горските
територии – собственост на Община Ловеч.
С решението Общински съвет Ловеч отменя свое решение № 77/25.02.2016 г.
относно избор на форма на управление на горски територии собственост на Община
Ловеч.
Със същото решение под т.2 Общински съвет Ловеч определя управлението на
горските територии, собственост на Община Ловеч да се осъществява от общинска
горска структура, организирана в структурно звено в администрацията на Община
Ловеч в бюджетна дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и
риболов“, която е с численост на персонала 2 щатни бройки, съгласно длъжностно
разписание Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. С т. 3 от същото
възлага на кмета на Община Ловеч да извърши всички правни и фактически действия,
произтичащи от решението по т. 2 и чл. 181, ал. 4 и ал. 5 от Закона за горите.
На първо място, взетото решение от Общински съвет Ловеч е незаконосъобразно
поради противоречие с чл. 71, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на
общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската
администрация на община Ловеч, наричан за кратко ПОДОС, по следните
съображения:
1. Решението е внесено за обсъждане на извънредно заседание на ОС Ловеч от
група общински съветници, а съгласно разписаното в чл. 71, ал. 6 от ПОДОС,
активно легитимирани за това са само председателя на ОС и кмета на
общината.
2. Към решението не са налични и особено важите мотиви, които налагат
разглеждането му съгласно горе цитирания текст от ПОДОС.
На второ място съгласно чл. 21, ал.1. т.8 от ЗМСМА, ОС приема решения за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя
конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
Видно от съдържанието на т.2 от Решение №91 в правното основание на взетото
решение следва да бъде добавен и чл. 21, ал.1, т.2, а именно – одобрява общата
численост и структурата на общинската администрация в общината, района и
кметството по предложение на кмета на общината;
Към Протокол № 8 от 09.03.2016 г. /получен в Областна администрация на
15.03.2016 г. с вх. № АК-01-32 / няма приложено цитираното длъжностно разписание –
Приложение № 1, неразделна част от решението, а също остава неясен въпроса
съществуват ли приети правила за работа на Общинската горска структура създадена с
приетата т.2, както и направени ли са необходимите изменения в одобрената
численост и структура на общинската администрация на Община Ловеч.
Така взетото решение е неправилно поради противоречие с материалния закон.
Императивно е изискването за мотивираност на административните актове, като
съгласно чл. 59, ал.2, т.4 от АПК, актът трябва да съдържа правните и фактически
основания за неговото издаване, а в решението липсват такива мотиви.
Гореизброените нарушения обуславят цялостна незаконосъобразност на
приетото решение.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d1%89%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2/

Коментари

 1. debelaka каза:

  Г-жо Митева, чувствам се неловко, когато чета подписани от Вас документи. За да спестя неудобството на съгражданите, които са принудени да се сблъскат със същия проблем, Ви подарявам долните правила.

  Кога се употребява пълен член?

  Пълен член (-ът или -ят) се употребява в следните случаи:

  Членуваната дума изпълнява служба на подлог в изречението. За проверка се използва замяната с той. Ако това е възможно, значи думата е подлог и получава пълен член. (В случай че към членуваната дума има несъгласувано определение, се заменя цялото словосъчетание.)

  Явно конникът се бе спотаил и ги дебнеше.
  (Явно той се бе спотаил и ги дебнеше.)

  Преди две години строежът бе завършен, но вече е започнал да се руши.
  (Преди две години той бе завършен, но вече е започнал да се руши.)

  Съдът разпореди синът да бъде заличен от списъка на свидетелите.
  (Съдът разпореди той да бъде заличен от списъка на свидетелите.)

  Епицентърът на окачественото като „слабо“ земетресение е бил на около 30 км от Каламата.
  (Той е бил на около 30 км от Каламата.)

  Членуваната дума изпълнява служба на съгласувано определение или приложение на подлога. За проверка се използва замяната с той на цялото словосъчетание, в което е включена думата. Ако това е възможно, значи тя е съгласувано определение/приложение и получава пълен член.

  В дългата си история прекрасният замък е бил крепост, кралска резиденция, държавен затвор и артилерийско училище.
  (В дългата си история той е бил крепост, кралска резиденция, държавен затвор и артилерийско училище).

  Управителят Петър Колев се надява в близките дни проблемът с електричеството в хотела да бъде решен.
  (Той се надява в близките дни проблемът с електричеството да бъде решен.)

  Еверест – най-високият връх в света, е част от Хималаите.
  (Той е част от Хималаите.)

  Членуваната дума или словосъчетанието, в което е включена, се свързва с някой от следните глаголи: съм (бъда – бъд. време), оказвам се, изглеждам, казвам се, наричам се, ставам (със значение ’съм’), представлявам (със значение ’съм’).

  Андрис Берзинш е новият президент на Латвия.
  Как преценяваш факта, че в един момент ти се оказа най-важният служител във фирмата?
  Отборът на Парагвай просто изглеждаше най-силният в квалификациите.
  Ford S-Max стана автомобилът на годината в Европа.
  Покритието представлява процентът от заявките за реклами, в резултат на които е получена поне една реклама.

  Членуваната форма е обръщение.

  Хей, ти, новият, какво правиш там?
  Свидетелят, елате по-близо!

  Членуваната форма е употребена самостоятелно в заглавие на книга, филм и др.под. и не се намира след предлог:

  „Прекрасният нов свят“
  „Козият рог“
  „Сексът и градът“
  Но: „По пътя“

  Правилата за употреба на пълния и краткия член са задължителни само за писмената реч.
  Източник

  Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 22 – 24, т. 17.6.1 – 17.6.1.4, 17.7 – 17.7.2

%d блогъра харесват това: