ян. 14 2016

НОВОСТИ ЗА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 ГОДИНА

Прочетено8269пъти

nsi1401151В Ловешка област за 2014 година са подадени 5469 броя отчети от нефинансовите предприятия, развиващи дейност, от който 5 030 броя /92 %/ са отчети на микропредприятия, съгласно дефинициите на Закона за малките и средните предприятия.

Около 2200 предприятия са декларирали, че през 2014 година не са осъществявали дейност.

От всички отчети /с дейност и без дейност/ – 46 % са подали своите отчети онлайн.

                        Както вече беше казано съвместната между НАП и НСИ Заповед от 23.12.2015 година определя:

 1. Съдържанието, формата и начина на разпространение на различните видове Годишни отчети
 2. Условията и сроковете за подаване на годишните отчети

           

За 2015 година се запазват основните правила, но има и НЯКОЛКО НОВИ МОМЕНТА:

 1. В системата е добавена поддръжка за 4 нови изследвания, за нуждите на online-подаване и обработване на консолидираните отчети на предприятията, които до сега са представяни само на хартиен носител, а именно:

           – Консолидиран отчет на нефинансовите предприятия

– Консолидиран отчет на застрахователите

– Консолидиран отчет на специализираните инвестиционни предприятия

– Консолидиран отчет на пенсионноосигурителните дружества

Срокът за всички консолидирани отчети е до 30 юни 2016 година.

 

 1. През 2016 г. годишният отчет за дейността за 2015 година на нефинансовите предприятия, съставящи баланс, може да бъде подаден единственопо електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП). Системата работи 24 часа в денонощието, включително празнични и почивни дни.

Тук важния, но не нов момент е, че системата работи с няколко типа КЕП, указани в ръководството за работа със системата.

 

 1. Новост през тази година е и възможността да се използва ПИК за подаване на годишни отчети от физически лица и еднолични търговци, които най-често не са регистрирани по ДДС и не съставят баланс. Системата работи 24 часа в денонощието, включително празнични и почивни дни.

 

 1. За предприятията от преработващата промишленост има въведени нови прагове, при достигането, на които е задължително да се попълни справката за произведената продукция в натурално изражение, а именно:

– За предприятия от клас 10.71 “Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия“ стойностният праг се намалява – от 120 хил. лв. на 100 хил. лв. Целта е осигуряване 90% обхват на продажбите на промишлена продукция на национално ниво за този клас.

– За предприятия, класифицирани по КИД-2008: 11.03, 14.20, 18.14, 20.12, 23.41, 23.49 и 32.12. – стойностният праг става 120 хил. лв./ Бил е 20 хил. лева./ Целта е намаляване натоварването на респондентите.

 

НАКРАТКО: Бланките на годишните отчети, изтеглени от Интернет страницата на НСИ или на НАП, в .pdf формат, могат да бъдат разпечатани и попълнени само на ръка. В тях няма заложени аритметични и логически контроли и НЕ е предвидено да се попълват на компютър. За отчетната 2015 г. на хартиен носител могат да бъдат подавани само:

Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс, Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност, Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел, Годишен отчет за дейността на бюджетните предприятия и

Декларация за неактивност – ако предприятието не е било икономически активно през 2015 г. – няма нужда от друг отчет.

На сайта на НСИ, в рубриката ЗА РЕСПОНДЕНТИТЕ има подробни указания относно различните видове отчети, срокове, формуляри, както и начин на подаване.

Подаването и обработката на отчетите в ИС Бизнес статистика предшества подаването на годишната данъчна декларация. За успешно обработен се счита отчет, получил статус „Успешно обработен” или „Успешно обработен с предупреждения”, т.е. преминал е през всички аритметически и логически контроли, заложени в системата. Системата изпраща автоматично съобщение до системата на НАП, което е необходимо условие, за да бъде подадена и приета данъчната Ви декларация.

В годишната данъчна декларация се отбелязва уникалния идентификатор – ID … .

 

ОТНОСНО СРОКОВЕТЕ:

За физическите и юридическите лица, задължени по ЗКПО – срока е 31.03.2016 г.

За лицата, задължени по ЗДДФЛ – срока е 03.05.2016 г.

За предприятията, изготвящи консолидиран отчет – срока е 30.06.2016 г.

 

ОТНОСНО РАБОТАТА С ИС”БИЗНЕС СТАТИСТИКА”

 

 1. 1. При влизане в ИС”Бизнес статистика” можете да се запознаете с подробните указания, с отговори на често задаваните въпроси, както и с електронните адреси при възникнали проблеми от технически и методологически характер.

 

 1. С един КЕП може да се подава повече от един отчет, като за целта е необходимо да се регистрирате като счетоводна къща, а не като индивидуален респондент.

 

 1. В ИСБС има данни за предприятията за периода 2008-2014 година. Те обаче са достъпни за разглеждане само ако са обработени с един и същи КЕП и освен това той не трябва да е с изтекъл срок на валидност.

 

 1. С ПИК може да се подаде само един отчет, т. е. следва да се регистрирате като респондент.

КОГА ОЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ИСБС:

 

 1. Когато Ви е необходимо да се представи пред органи и институции Заверено копие от отчета на определено предприятие, то се разпечатва от системата, а не се представя от поискалия го. Срокът е 5 работни дни, а таксата за услугата зависи от обема на отчета и е определена в Ценоразписа на Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.
 2. Когато е необходимо да се издаде Код на икономическа дейност по КИД 2008 – Използва се Справка за предприятиято, поради което е необходимо прецизно да се нанесе предварително изчисления процент от всяка икономическа дейност. Това удостоверение за сега е задължително при участие в различните видове програми на европейските фондове или в програмите на Министерството на труда и социалната политика. Срокът е 3 работни дни.

Важно е да се отбележи, че спазването само на аритметическия контрол и непопълването на различни редове или справки може да се окаже сериозна пречка при кандидатстването по програми.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-2015/

%d блогъра харесват това: