Нови правила за тютюневите издели

Прочетено1158пъти

cigarieu2005161Днес Европейският парламент одобри преработената Директива на ЕС за тютюневите изделия. С новия закон се уреждат по-строги правила за това как тютюневите изделия се произвеждат, изготвят и представят в ЕС, и се въвеждат правила за някои свързани с тютюнопушенето продукти. Целта на настоящия документ е да се даде отговор на въпроса какво точно ще се промени, след като преработената директива влезе в сила.

Защо Комисията реши да преразгледа правилата?

Целта на новата директива е да се подобри функционирането на вътрешния пазар на ЕС за тютюневи изделия, като същевременно се осигури висока степен на защита на общественото здраве. Съветът и Европейският парламент нееднократно призоваха за преразглеждане на директивата от 2001 г. поради значителни промени в три основни области.

На първо място, бяха открити нови научни доказателства, например за ароматизирания тютюн, както и за ефективността на предупредителните надписи за здравето.

На второ място, на пазара се появиха нови продукти — като електронни цигари и силно ароматизирани тютюневи изделия.

На трето място, през последното десетилетие се наблюдават тенденции на международно равнище, на които държавите от ЕС отговориха с различни регулаторни подходи. ЕС и всички държави членки са страни по правно обвързващата Рамкова конвенция на СЗО за контрол на тютюна (РККТ), която влезе в сила през февруари 2005 г.

Един от най-убедителните доводи за прилагането на по-строги правила за тютюневите изделия е отрицателното въздействие на тютюна върху човешкото здраве. Консумацията на тютюневи изделия всяка година причинява смъртта на около 700 000 души в ЕС, която може да бъде предотвратена. По-голямата част от пушачите започват много млади – 70 % пропушват, преди да навършат 18 години, а 94 % — преди да навършват 25 години. Целта на новата директива е тютюневите изделия и консумацията им да бъдат все по-малко привлекателни в ЕС, по-специално за младите хора.


Как ще изглеждат цигарените кутии?

 

cigarieu2005161 Както се вижда на снимката, в бъдеще в горния край на опаковките задължително ще има изображение и предупредителни надписи за здравето, които покриват 65 % от лицевата страна и гърба на цигарените опаковки. 50 % от страните на опаковките също ще бъдат покрити с предупредителни надписи за здравето (напр. „Тютюнопушенето убива. Откажете цигарите сега“; „Тютюневият дим съдържа над 70 вещества, причиняващи рак“), които ще заместят

отпечатваното сега съдържание на катран, никотин и въглероден окис (КНВО).

Минималните размери на предупредителните надписи за здравето ще гарантират видимост, а тънките, подобни на червило цигарени кутии, които често са насочени към младите жени, вече няма да бъде разрешени.

За да се виждат оптимално предупредителните надписи за здравето, ще се изисква цигарените кутии да са с форма на паралелепипед и всяка опаковка да съдържа минимум 20 цигари.

Върху опаковките няма да бъдат разрешени промоционални или подвеждащи характеристики или елементи. Това включва например позоваванията на ползи, свързани с начина на живот, на вкуса, аромата или липсата на добавки (например „без добавки“), специални оферти или внушения, че един продукт е по-малко вреден от друг.

Подобни правила ще се прилагат за опаковките на тютюн за ръчно свиване на цигари, на които също така ще има 65 % комбинирани предупреждения за здравето върху лицевата и обратната страна, както и допълнителни текстови предупреждения. Тютюнът за ръчно свиване на цигари може да е с форма на паралелепипед, цилиндър или торбичка, като всяка опаковка съдържа най-малко 30 грама тютюн.

Как стои въпросът с етикетирането на по-малко разпространените тютюневи изделия?

Като се има предвид, че директивата на ЕС обхваща всички тютюневи изделия, държавите членки разполагат с известна свобода относно правилата за етикетиране на изделия, които понастоящем не се използват в значителни количества — като тютюна за лула, пурите, пуретите и бездимните тютюневи изделия.

Макар че държавите членки могат да изберат да освободят тези продукти от строги правила за етикетиране, например за комбинирането на изображения и текстови предупреждения за здравето, те са длъжни да гарантират, че върху тези продукти има общо предупреждение и допълнителен предупредителен текст. При бездимните тютюневи изделия предупрежденията за здравето трябва да бъдат върху двете най-големи повърхности на опаковката. Както в предишната директива, за мястото и размера на всички предупреждения се прилагат специфични правила.

Могат ли държавите членки да въведат обикновени опаковки?

Въпреки че с новите правила предупредителните надписи за здравето ще покриват съществена част от общата повърхност на опаковките, ще остане известно място за марката на тютюневите изделия. С новата директива изрично се дава възможност на държавите членки да въведат и други мерки, отнасящи се до стандартизация на опаковките – или обикновени опаковки, когато тези марки са оправдани от съображения, свързани с общественото здраве, пропорционални са и не водят до скрити пречки за търговията между държавите членки.

Ще бъде ли забранен ароматизираният тютюн? А добавките и др.?

Ароматизантите в цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари не трябва да се използват в количества, които придават на продукта отличителен („характерен“) аромат, различен от тютюневия. Директивата забранява цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари с такъв характерен аромат. Държавите членки и Комисията може да се консултират с независим европейски консултативен комитет, преди да вземат решения в тази област. Ментолът се счита за характерен аромат и ще бъде забранен след преходен период от четири години – срок, който се прилага за всички продукти с пазарен дял в ЕС над 3 %.

Забраната за характерен вкус не се прилага за други тютюневи продукти, като например за пурите, пуретите и бездимните тютюневи изделия. Предвиденото изключение ще бъде премахнато, ако настъпи съществена промяна в обстоятелствата (по отношение на обема на продажбите или разпространението на тези изделия сред младите хора). При тютюна за дъвчене (снус) тази забрана, както и някои други разпоредби, регулиращи съставките, не се прилагат.

Добавките, необходими за производство на тютюневи изделия, включително захари, които се губят по време на процеса на сушене, могат да продължат да се използват. В директивата не се прави разграничение между сортовете тютюн, като „Вирджиния“, „Бърлей“ или ориенталските тютюни.

Каква информация ще трябва да осигуряват производителите на тютюневи изделия?

Предвидено е задължително съобщаване на съставките за всички тютюневи изделия чрез стандартизиран електронен формат. Ще бъде въведено по-строго задължение за съобщаване за някои често използвани вещества, които се срещат в цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари (приоритетен списък). Това ще позволи на регулаторните органи да получат повече информация относно съставките, които се съдържат в тютюневите изделия, и относно въздействието им върху здравето и пристрастяването.

Както в предходната директива ще бъде задължително докладването на емисиите на катран, никотин и въглероден окис от цигарите, както и на други емисии, когато тази информация е налична. Държавите членки могат също така да изискват от производителите да извършват допълнителни проучвания относно въздействието на добавките върху здравето.

Ще се предлагат ли електронни цигари за закупуване/пушене?

Да. Въпреки това ще бъдат въведени нови правила, за да може да се гарантират безопасността и качеството на продукта. Новите правила целят да гарантират равнопоставени условия в целия ЕС по отношение на съдържащите никотин електронни цигари (продукти, които не съдържат никотин, не влизат в обхвата на директивата).

10 основни промени по отношение на тютюневите изделия, продавани в ЕС (*)
1) По-големи задължителни изображения с предупреждения относно здравето
Графичните здравни предупреждения с текст, снимки и информация за преустановяване на
употребата на тютюневи изделия ще покриват 65% от предната и задната страна на опаковките
на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари(**). Предупрежденията изобразяват социалните и
здравните последици от тютюнопушенето и имат за цел да възпират хората да пушат или да ги
насърчават да откажат цигарите. Предупрежденията са разделени в три групи, които ще се
редуват ежегодно, за да може да запазят въздействието си възможно най-дълго. Дизайнът на
предупрежденията върху цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари е определен в решение
за изпълнение на Комисията. Вижте как ще изглеждат новите цигарени кутии.
2) Забрана на цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари с характерни вкусово-
ароматни качества
Цигарите и тютюнът за ръчно свиване на цигари вече не могат да имат характерни вкусово-
ароматни качества, например на ментол, ванилия или захарни изделия, които прикриват вкуса и
мириса на тютюн(***). За продуктите с пазарен дял над 3% (напр. ментол), забраната ще се
прилага от 2020 г. нататък.
Установена е процедура за определяне дали дадено тютюнево изделие има характерни вкусово-
ароматни качества и ще бъде създадена независима консултативна група, която ще подпомага
държавите членки и Комисията в тази дейност.
3) Замяна на данните за съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид (КНВО)
Данните за КНВО върху опаковките на цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари ще бъдат
заменени със съобщение, информиращо потребителите, че „Тютюневият дим съдържа над 70
вещества, за които е известно, че причиняват рак“. Изследванията показват, че данните за
съдържанието на КНВО подвеждат потребителите, като създават у тях впечатлението, че някои
продукти са по-малко вредни за здравето. Новото информационно съобщение ще отразява по-
точно действителните последици за здравето от тютюнопушенето.
4) Край на рекламните или подвеждащите опаковки
Цигарените кутии трябва да са с формата на паралелепипед, за да се гарантира видимостта на
комбинираните предупреждения относно здравето. Тънките кутии и опаковките с неправилна
форма вече не са позволени. Забранено е и опаковките да съдържат по-малко от 20 цигари. Това
означава, че опаковките с по десет цигари, които са особено привлекателни за младежите с
ограничена покупателна способност, ще изчезнат от пазара(^).
Не е позволено върху опаковките на тютюневите изделия да се поставят рекламни и/или
подвеждащи елементи. Вече няма да е възможно да се използват текстове за ползи, свързани с
начина на живот, или за вкуса и овкусителите, както и специални оферти и твърдения, че даден
продукт е по-малко вреден от друг или че е с подобрена биоразградимост или други екологични
предимства.
5) Задължително уведомяване за съставките по електронен път
С цел събиране на повече информация за съставките на тютюневите изделия и техните последици
за здравето и пристрастяването, производителите и вносителите на тютюневи изделия са
задължени да предоставят данни за съставките на всички продукти, които пускат на пазара на
ЕС, чрез стандартизиран електронен формат. Някои често използвани вещества, за които
съществуват първоначални индикации, че допринасят за токсичността или пристрастяването или
че придават характерни вкусово-ароматни качества на цигарите и тютюна за ръчно свиване на
цигари, ще подлежат на изисквания за по-подробно уведомяване.
6) Изисквания за безопасност и качество на електронните цигари
С Директивата за тютюневите изделия не се забраняват електронните цигари. Вижте
допълнителна информация, разсейваща заблудите за това какво ще се промени. За първи път се
въвеждат определени изисквания за безопасност и качество на електронните цигари, съдържащи
никотин.
На първо място, тъй като никотинът е токсично вещество, с директивата се определят
максималната концентрация на никотин и максималните размери на патроните, резервоарите и
контейнерите с течност, съдържаща никотин. С цел защита на потребителите електронните
цигари следва да са обезопасени спрямо деца и защитени срещу фалшификация и да имат
механизъм, който осигурява пълнене без разливане. Използваните съставки трябва да са с висока
степен на чистота и електронните цигари трябва да подават едно и също количество никотин при
всмукване с една и съща сила и продължителност.
7) Правила за опаковане и етикетиране на електронните цигари
Здравните предупреждения относно електронните цигари стават задължителни – на
потребителите ще се съобщава, че тези цигари съдържат никотин и не трябва да се използват от
непушачи.
Освен това опаковката трябва да съдържа списък на всички съставки на продукта, информация за
никотиновото съдържание и листовка с указания за употреба и информация за неблагоприятните
ефекти, рисковите групи, опасността от пристрастяване и токсичността.
Върху опаковките на електронните цигари не се допускат рекламни елементи, а трансграничната
реклама на електронни цигари е забранена.
8) Наблюдение и докладване за новостите, свързани с електронните цигари
Тъй като електронните цигари са относително нов продукт, за който тепърва се появяват
различни данни, с директивата се определят изисквания за наблюдение и докладване от страна
на производителите, вносителите, държавите от ЕС и Комисията:
производителите на електронни цигари трябва да уведомяват държавите членки за всички
продукти, които пускат на пазара, и ежегодно да им предоставят информация за обема на
продажбите, предпочитанията на потребителите и тенденциите;

компетентните органи в държавите членки ще наблюдават пазара за данни дали
електронните цигари водят до пристрастяване към никотина или до употреба на тютюневи
изделия, особено сред младите хора и непушачите;

след пет години Комисията ще включи в своя доклад за прилагането на директивата до
Европейския парламент и Съвета и данни за новостите, свързани с електронните цигари.

9) Възможност за забрана на трансграничните продажби от разстояние
Държавите от ЕС могат да забраняват трансграничната продажба от разстояние на тютюневи
изделия, която дава на потребителите – включително на най-младите сред тях – достъп до
продукти, които не отговарят на изискванията на директивата. Ако държава от ЕС избере този
вариант, съответните търговци на дребно няма да имат право да доставят продукти на
потребителите в тази държава. Дори ако дадена държава членка не забрани тези продажби,
търговските обекти за продажба на дребно трябва да се регистрират пред компетентните органи
както в страната, в която се намират, така и в страната, в която планират да продават своите
продукти.
10) Мерки за борба с незаконната търговия
Сред новите мерки за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия са общоевропейска
система за наблюдение и проследяване в рамките на законната верига на доставки и защитен
елемент, който се състои от видими и невидими части (напр. холограми) и ще помогне на
правоприлагащите органи, националните органи и потребителите да разпознават незаконните
продукти.
Тези мерки ще бъдат въведени за цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари през 2019 г., а
за останалите тютюневи изделия – през 2024 г.
За повече информация
Политика на ЕС относно тютюневите изделия
Тютюневите изделия в ЕС
Преразглеждане на Директивата на ЕС за тютюневите изделия
Инфографика
Въпроси и отговори: нови правила за тютюневите изделия
IP/16/1762
(*) Правилата се прилагат за всички продукти, произведени от днес нататък, но държавите
членки могат да разрешат на производителите да продават стари наличности през следващите 12
месеца.
(**) Съгласно Директивата за тютюневите изделия (член 24) държавите от ЕС могат да въвеждат
по-строги разпоредби (напр. опростена опаковка), при условие че те са пропорционални и са
оправдани от съображения за общественото здраве.
(***) Другите изделия, като пурите, пуретите и снуса, са освободени от тази забрана.
(^) Продуктите, които са пуснати в продажба преди 20 май 2016 г., могат да продължат да се
продават в ЕС до 2017 г.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%8e%d1%82%d1%8e%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8/

%d блогъра харесват това: