Дек. 27 2013

„Никром-Тръбна Мебел АД – Ловеч” приключва успешно проект „Подобряване на условията на труд и мерки за предотвратяване на рисковите фактори“

Прочетено2197пъти

nikrom2712131ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0087-C001

“Подобряване на условията на труд и мерки за предотвратяване на рисковите фактори в„Никром-Тръбна Мебел АД – Ловеч” договор номер: ESF – 2302-04-06002

Схема BG 051 PO 001-2.3.02 – „Безопасен труд”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Декември 2013 година, „Никром-Тръбна Мебел АД – Ловеч” приключва успешно проект BG051PO001-2.3.02-0087-С001 “Подобряване на условията на труд и мерки за предотвратяване на рисковите фактори в „Никром – Тръбна Мебел” АД- Ловеч с договор номер: ESF – 2302-04-06002 и продължителност 12 месеца.

Проектът се изпълни в рамките на Схема BG 051 PO 001-2.3.02 – „Безопасен труд”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел беше

Подобряване на условията и производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и рисковете на работното място.

Специфичните цели бяха

✓ Инвестиция, модернизация и реконструкция на оборудване, машини, съоръжения и технологични процеси, и усъвършенстването на организацията на трудовата дейност, водещи до подобряване на условията на труд, които създават предпоставки за повишаване на производителността на труда и намаляване на броя на трудовите злополуки и рисковете на работното място

✓ Усъвършенстване на системата за оценка и контрол на професионалните рискове, чрез прилагане на иновативен подход – изготвяне на Анализ на състоянието на трудовата дейност за конкретните нужди на предприятието;

✓ Осигуряване на системен и устойчив подход в развитието и управлението на дейности по безопасност и здраве при работа в предприятието

Дейности по проекта

Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. В рамките на дейността се извърши обзор на трудовата дейността на основа, на който се направиха изводи, заключения и препоръки за нейното подобряване и ефективност в конкретна работна среда.

Модернизация и реконструкция на технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

Беше доставено оборудване, което се монтира в зоните за извършване на работни операции. Монтирането му предотвратява рисковете от трудови злополуки на работното място и осигурява безопасността и здравето на служителите в предприятието.

Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло, отговарящи на европейските норми. Личните предпазни средства и облекло бяха съобразени с нуждите на служителите, по работни позиции и места.

Дейности за осигуряване на информация и публичност – изготвени брошури, плакати и информационна табела, спазвайки необходимите изисквания за визуализация и публичност.

Управление на проекта. Екипът на проекта бе съставен от служители на фирмата. Това подпомогна за оперативното и ефикасно управление на проект. Екипът придоби опит и know-how. Тези знания и компетенции от изпълнението на проектните дейности могат да се мултиплицират и използват и във всекидневните оперативни дейности на предприятието.

Целевата група на проекта са работниците и служителите на „Никром – Тръбна Мебел” АД – град Ловеч 80% от стойността на проекта се осигури с безвъзмездно финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Постигнатите резултати са: повишена конкурентоспособност на фирмата чрез проектиране и анализиране на организацията на трудовата дейност, направени инвестиции в оборудване, свързани с подобряване на условията на труд в предприятието;

закупуване на специално работно облекло и предпазни средства на служителите на фирмата в съответствие с философията на фирмата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд като грижа за работещите и фактор за конкурентоспособност.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bc-%d1%82%d1%80%d1%8a%d0%b1%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb-%d0%b0%d0%b4-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b8/

Коментари

  1. эрос рамазотти каза:

    Ала-ала+дъра-бъра. Голямото влачене на пари от Еврофондовете завърши с публикация с цел вдигане на имиджа на фирмата. Особенно ми хареса „философията на фирмата“за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд , осигурена с Евро средства. Ама те диплянки разпространили виждате ли, плакати и „информационна табела“- най-важната част от Проекта, без която пари нямаше да видят. Евала на такива фирми! А реалностите?… Да оставим някой работник от фирмата да се произнсе така ли са или не…“Ние ги лъжем , че работим, те ни лъжат че ни плащат“ Колко вярна приказка и в днешно време…

%d блогъра харесват това: