Ное. 15 2012

„Некои съображения” по Заповед № 1095 от 30.10.2012 г на Кмета на Община Ловеч, която касае голяма част от фирмите в общината.

Прочетено1815пъти

Данчо Заверджиев

На  23 октомври 2012 година Общински съвет Ловеч приема решение относно: Анализ на възможностите за нова методика за определяне размера на такса „битови отпадъци”. След обсъждане на предложението на кмета и становищата на няколко от постоянни комисии при ОбС, Общински съвет Ловеч решава :

1. Приема за сведение анализа на възможностите за нова методика за определяне размера на такса за битови отпадъци.

2. При подаване на декларации от юридически лица и еднолични търговци (с изключение на образователните структури и общинските социални структури) за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ (деклариране на брой съдове и честота на извозване) данните да бъдат съобразени, съгласно удостоверение от Териториална дирекция на Националната агенция за приходите, отразяващо броя на служителите.

3. Възлага на кмета на Община Ловеч до края на месец юни 2013 година да внесе нова методика за определяне таксата за битови отпадъци за 2014 година.

Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Ловеч, за сведение и изпълнение.

На  30.10.2012 г. Кмета на Община Ловеч издава Заповед  № 1095 на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА , чл.67 ал.1 от ЗМДТ във връзка с Решение № 234 от 23.10.2012 г на ОбС Ловеч   за определяне размера на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци и нарежда :

1.Утвърждавам образец на Заявление за определяне размера на такса битови отпадъци според количеството им на основание  чл.67 ал.1 от ЗМДТ /Приложение 1 и Приложение 2 /. Към заявлението се прилага удостоверение на ТД на НАП – Ловеч отразяващо броя на заетите лица в предприятието към датата на подаване на заявлението.

И така нататък, няма да цитирам цялата заповед- има я на сайта на общината.

Има ли основание кмета да утвърждава образец на Заявление съгласно горното решение – няма , ама много важно декларция , заявление, все тая…

И ако според кмета няма никакво значение дали е заявление или декларация то следват и още по сериозните нарушение на решението на ОбС по точка 2 направени от кмета в издадената заповед.

Общинските съветници са решили , че при подаване на декларацията,  данните трябва да бъдат съобразени, съгласно удостоверение от Териториална дирекция на Националната агенция за приходите/имаше дебат на заседанието на ОбС, за името, дали е ТД на НАП или нещо друго/, отразяващо броя на служителите, а кмета нарежда : Към заявлението се прилага удостоверение на ТД на НАП – Ловеч отразяващо броя на заетите лица в предприятието към датата на подаване на заявлението.

В структурата на Националната агенция по приходите НЯМА – ТД на НАП – Ловеч / справка интернет сайта на НАП/. Защо ли кмета иска  удостоверение от държавен орган който не съществува ?

Дори и да имаше ТД на НАП – Ловеч , то предприятието, което подава заявлението пак неможе да се изпълни нареждането на кмета ако то е регистрирано например в София, защото трябва да вземе справката от София , а не от Ловеч.

Според Кодекса на труда в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. За сведение на кмета : ТД на НАП има информация за броя на сключените трудови договори от работодателя , но няма информация за броя на заетите лица в предприятието към датата на подаване на заявлението, каквато информация иска той . „Заетите лица”е термин от справките на Националния статистически институт г-н Кмете, а не от Кодекса на труда.

Няма да коментирам Приложение 1 и Приложение 2 от заповедта на кмета защото там е още по-голямо  „мазало”.

Съгласно Чл. 45. Ал.2 от ЗМСМА , Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им.

Интересно на коя дата се е получила Заповед № 1095 от 30.10.2012 г на Кмета на Община Ловеч в деловодството на ОбС  ? 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4-%e2%84%96-1095-%d0%be%d1%82/

%d блогъра харесват това: