февр. 02 2016

Незаконосъобразен срок за получаване на оферти, недостатъчен срок за достъп до документацията, неизчерпателно посочване в обявлението на критериите за подбор са част причините за наложените глоби на Ловеч. Плащаме ги с дълг

Прочетено2172пъти

voda703121Поради необходимостта от финансиране и рефинансиране на разходи, в резултат на наложени финансови корекции, Общинска администрация – Ловеч предлага да се използва дългосрочен заем от „ФЛАГ” ЕАД, който ще бъде погасен по план, съгласно бъдещия договор и обезпечен чрез учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Ловеч.

Максимален размер на дълга – 424 749,43 лева.

Срокът на погасяване – до 60 месеца, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.328 %.

В периода 06.10.2014 г. до 09.10.2014 г. е извършена проверка на проекта от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ в рамките на провеждане на пети одит на операциите по ОПОС.

Съгласно заповед на изпълнителния директор на ИА ОСЕС, предмет на проверката са проектното предложение и сключения договор, разходооправдателни документи и извършени разходи, оригинални документи за проведени процедури за избор на изпълнители, счетоводни документи и др.

  • Следват доклад с 6 констатации за нарушения на обществените поръчки.
  • Община Ловеч изпраща допълнителна информация с коментари към констатациите.
  • С писмо Управляващия орган уведомява бенефициента Община Ловеч за наложени финансови корекции.
  • Община Ловеч възразява пред Управляващия орган за наложените финансови корекции.
  • С ново писмо от 10.02.2015г. Управляващия орган уведомява Община Ловеч за регистриране на 5 нередности, свързани с финансови корекции.
  • След проверка /в периода 05.10.2015г. до 09.10.2015г./ на място в процеса на верификация на окончателно искане УО на ОПОС уведомява Община Ловеч за приключване на процеса на верификация и наложени финансови корекции по проекта.

В девет точки са изброени различните договори, фирмите, стойностите на договорите и нарушенията.

Фирмите изпълнители са:

„Пловдивинвест“ АД, гр.Пловдив,

„Инфрам Ловеч“,

„Обединение „Инфраструктура Ловеч“,

ЕТ „Персонал консулт-Ганчо Попов“,

„Водоканалконсулт“ ООД, гр.Пловдив ,

ЕТ „ВЕК-Христо Иванов“, гр.Ловеч,

„Евроконсулт Сел“ ООД,

„Конто одитинг“ ЕООД, гр.Ловеч.

С най-голям дял при корекциите е изпълнителят „Обединение „Инфраструктура Ловеч“. Разходи са на стойност 238 115,02 лв., които представляват финансова корекция в размер на 5 %, наложени върху верифицираните разходи (4 762 300,38 лв.) по договор № DIR-51011116-C014-S-12/25.02.2013 г. с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на ВиК мрежата на гр. Ловеч“.

Мотивите за корекции са следните:

Незаконосъобразен срок за получаване на оферти, недостатъчен срок за достъп до документацията, неизчерпателно посочване в обявлението на критериите за подбор, неоснователно отстраняване на участници в процедурата, сключен договор с участник, неотговарящ на изискванията, незаконосъобразно намаляване на срока за подаване на оферти, неправилно изчисляване на оценките на офертите, двойно финансиране и др.

 На 01.02.2016 г. в залага на Общински съвет – Ловеч се проведе обществено обсъждане по предложението за поемане на дългосрочен общински дълг по проект „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система Ловеч“, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г.“.

История на проекта

Проект № № DIR-51011116-12-46 с предмет „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч”, финансиран по приоритетна ос 1, процедура bg161po005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 ЕКВ. Ж.“ По ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

Периодът на изпълнение проекта бе 29.05.2012 г. – 30.11.2015 г. Стойността на проекта по схемата е 6 755 155,20 лева (5 020 088,71 лв. от Кохезионен фонд на ЕС и 1 255 022, 18 лв. от държавния бюджет), като безвъзмездната финансова помощ е 6 275 110,89 лева. Собственият принос е 480 044,31 лв. в т.ч: собствен принос – 317 214,21 лв. и недопустими разходи – 162 830,10 лв.

Проектът включва доизграждане на канализационната мрежа и рехабилитация на водопроводната мрежа на кварталите Дръстене, Гозница и две индустриални зони – Източна индустриална зона и Северна индустриална зона „Баховско шосе”.

Още – изграждане на сифон (т.нар. дюкер) от дъждопреливник в кв. Вароша под река Осъм и свързването им към главния колектор .

Също – обект „Съоръжение за третиране на фосфорната замърсеност на отпадъчните води в ПСОВ Ловеч“.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd/

Коментари

  1. heros каза:

    Съобщаване на факти. Затова ли е общественото обсъждане? А ГЛОБИТЕ кой ще ги плаща? Пак ли ние? Къде е безработния в момента бивш кмет Казанджиев да каже как е протекла процедурата тогава, защо е сключил договор с фирма, неотговаряща на условията и защо се налагат сега санкциите да ги плащаме от наш джоб? Ще потърси ли Община Ловеч реципрочна отговорност от длъжностните лица, към момента на извършване на закононарушенията или не?Просто след обсъждането ще поеме заем, който да го плащаме ние гражданите.. А онези предишните управници никой за нищо няма да ги закача… Ни лук яли, ни лук мирисали…

%d блогъра харесват това: