юли 05 2013

На вниманието на Председателя на Общински съвет Ловеч – Тихол Тихолов!

Прочетено2436пъти

obs100613BПавлин Иванов

Във връзка със странното разпореждане ОС-503/24.06.2013 издадено от г-н  Тихол Тихолов, в момента Председател на Общински съвет Ловеч, с което се ограничава достъпа на граждани до нареченото от него „деловодство“ на ОбС, публикувам официален документ – Харта на клиента. Очевидно, Председателя не е имал възможност да се запознае с този документ, затова, „Ловеч днес“ услужливо му го предоставя за информация и съобразяване за издаваните от него документи поне с този текст.

Уважаеми съграждани, убеден съм, че и вие не знаете за неговото съществуване. Надявам се да го прочетете с интерес, както г-н Тихолов, за да може да познавате правата си, както и задълженията на общинската администрация, която само от време се поставя над правилата.

Ето и самата харта:

О Б Щ И Н А    Л О В Е Ч

ХАРТА НА КЛИЕНТА

2012 г.

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Хартата на клиента на административни услуги се създава на основа Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приета с Решение № 465 на Министерски съвет от 09.07.2002 г. и Планът за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приет с Решение № 671 на Министерски съвет от 2003 г.

 Общинската администрация подпомага кмета при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Общинска администрация Ловеч е разработила и внедрила система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 и система за управление на околната среда, в съответствие със стандарта ISO 14001:2004. В резултат на провежданата политика по качеството и ефективно действащата система по управление на качеството, общинската администрация цели да постигне подобрение на дейността си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти.

 

Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Основните цели, които си поставяме, са:

 • подобряване достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
 • постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаването им и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
 • постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
 • да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.
 • намаляване възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция.

Стратегически цели на административното обслужване в Общинската администрация – Ловеч:

 1. Открито общуване и осигуряване на пълна и точна информация по достъпен и отзивчив начин на потребителите на административни услуги относно предоставяните от администрацията услуги и сроковете за тяхното изпълнение и улесняване и насърчаване достъпа до услуги чрез различни канали.
 2. Съвместна работа с други организации за предоставяне на усъвършенствани, комплексни услуги съобразени с изискванията на потребителите.
 3. Изграждане на комуникационна връзка между администрацията и потребителите на услуги за отчитане на техните мнения и оплаквания и създаване на система за измерване удовлетвореността на клиентите.
 4. Постоянно усъвършенстване и подобряване качеството на работа при административното обслужване.

За постигането на тези цели ние се задължаваме:

 • да се държим професионално и да се отнасяме с уважение и търпение към всеки от Вас;
 • да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти;
 • да бъдем коректни с Вас като предложим оптимално решение за вашия проблем;
 • да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;
 • да предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;
 • да спазваме конфидинциалност относно Вашите запитвания и жалби
 • да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване;
 • да довеждаме до Вашето знание резултатите от анализа на нашата работа;
 • да Ви се извиним при допусната неточност или загуба на време, възникнала от наша страна при обслужването Ви.

В замяна, очакваме от Вас:

 • да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;
 • да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
 • да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация;
 • да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;
 • да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 • като ни посетите или ни пишете на адреса на общината – гр. Ловеч, ул.“Търговска“ № 22
 • можете да оставите Вашите писмени мнения, предложения и въпроси в кутиите в ЦУИГ и на партерния етаж в сградата на общинската администрация
 • може да използвате и телефоните на общината чрез централата 068/ 688 212 или изпратите вашето писмо на факс 068/601 261 или e-mail: obshtina@lovech.bg.
 • информация можете да получавате всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • подробности за извършваните от нас административни услуги, необходимите документи и дължимите такси можете видите на таблата в Центъра за услуги и информация на гражданите, както и да намерите по всяко време чрез Интернет на адрес: www.lovech.bg

 

Когато ни посетите:

Ако не е необходимо предварително записване за прием, служителите ни ще ви приемат и обслужат в рамките на 10 минути;

 • Ако имате предварително уговорена среща, ще се стараем да ви приемем в уговорения час;
 • Ако е необходимо да ни посетите отново, ще се постараем това да стане във възможно най-кратък срок.

Когато ни пишете:

 • Адресирайте писмата си на адрес: гр. Ловеч , ул. „Търговска“ № 22;
 • Можете да получите информация по телефон, дали сме получили писмото или факса ви, с какъв номер и на коя дата е регистрирано при нас;
 • Ще получите писмен отговор на вашето запитване на посочения от вас адрес до 7 дни.

Когато ви пишем:

 • Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили;
 • Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;
 • Ще ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи вашите предложения, сигнали или жалби.

Когато предоставяме услугите, от които се нуждаете:

 • Можете да разчитате на равнопоставено, честно, открито и любезно отношение;
 • Ще актуализираме своевременно информацията за предоставяните от нас услуги по начини удобни и достъпни за вас;
 • Ще разширяваме възможностите за достъп до административните ни услуги – интернет, e-mail;
 • Ще анализираме вашите предложения за подобряване на административното обслужване и достъпа до административни услуги, като приложимите ще намерят отражение в работните процеси на административните звена.

Ако не сте доволни:

 • От изпълнението на стандартите за обслужване;
 • От отношението на конкретен наш служител;
 • Или имате други оплаквания.

Моля ви уведомете ни, сигнализирайте за нередностите !

Вашето съдействие ще ни помогне заедно да намерим верния път в процеса на реформата.

Подайте писмена жалба или впишете вашите коментари, предложения или оплаквания в книгата на клиента в ЦУИГ.

Ако клиентите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна.

 

По жалба срещу незаконни или неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, ще се извърши проверка и ще отговорим писмено в едномесечен срок. Ако не можем да отговорим в посочения срок, писмено ще уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.

 

Важно е да се знае:

 • Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация;

Всички стандарти на административното обслужване са нормативно регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове, както и от Наредби, приети от Общинския съвет-Ловеч. С тях можете да се запознаете в Интернет-страницата на общината или да получите на хартиен носител от ЦУИГ срещу съответната такса.

 

Обжалване на административните актове

Вие можете да оспорите заповед на кмета само в качеството си на “заинтересовано лице”, т.е. ако са засегнати ваши лични интереси. В този случай оспорването можете да направите пред Областния управител или пред съда.

 

Закон за достъп до обществена информация

 

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията.

 

Кой има право на достъп?

 • български граждани
 • чужденец или лице без гражданство
 • българско или чуждестранно юридическо лице

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението се разглежда от Общинска администрация – Ловеч във възможно най – кратък срок, но не по – късно от 14 дни. След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

Кога може да ви бъде отказан достъп?

 1. Когато исканата от вас информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаи, предвидени със закон;
 2. Когато е свързана с оперативната подготовка на актовете на Общинска администрация – Ловеч и няма самостоятелно значение;
 3. Когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично съгласие за предоставяне;
 4. Когато до информацията ви е бил разрешен достъп през предходните шест месеца.

Когато в Общинска администрация – Ловеч не се съхранява исканата от вас информация, ние препращаме вашето заявление до компетентния орган, ако имаме данни кой я съхранява. При липса на такава възможност ви уведомяваме за невъзможността да ви бъде предоставена исканата информация. Решението на кмета на общината за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на обществена информация се обжалва пред съда.

Закон за защита на личнитe данни

Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Общинска администрация – Ловеч е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити вашите лични данни от нерегламентирано използване. Вие имате право да отправите писмено заявление до кмета на общината, с което можете да искате:

 • потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до вас;
 • актуализиране или поправяне на данни;
 • да се обоснове законосъобразността на обработване на личните ви данни;
 • да се забрани на Общинска администрация – Ловеч да предоставя изцяло или частично обработените ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване;
 • да поискате да бъдете информирани, преди личните ви данни да се разкрият за първи път.

Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска когато:

 • съответното лице изрично е дало съгласието си;
 • източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация;
 • във връзка със защитата на живота и здравето на съответното физическо лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки затова;
 • е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт и за защита на конкуренцията и потребителите и това е установено със закон;
 • са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и данните са анонимни.

Срокът за вземане на решението по искане за достъп до личните данни е 14 дни, а когато искането е за достъп до лични данни на трети лица – 30 дни.

Полезна информация !

Работно време на Общинска администрация: всеки работен ден от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00  до 17,00 часа.

 

Работно време на Център за услуги и информация на гражданите: всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа, съгласно чл.10 от Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване.

Приемен ден на кмета на община Ловеч, сряда от 8.30 до 11.30 часа, след предварително записване на тел.068/601 260:

Приемен ден на зам.-кмет на общината Младен Младенов: сряда от 8.30  до 11.30 часа, след предварително записване на тел.068/601 280.

 

Приемен ден на зам.-кмет на общината Ертан Хасан: сряда от 8.30 до 11.30 часа, след предварително записване на тел. 068/601 270.

 

Приемен ден на зам.-кмет на общината Пламен Петков: сряда от 8,30  до 11,30 часа, след предварително записване на тел.068/603 202.

Приемен ден на директорите на дирекции и началник отделите в общинската администрация: сряда от 8.30  до 11.30 часа и от 13.30  до 16.30 часа.

        Допълнителна информация за Хартата

Тази Харта е утвърдена от Кмета на Община Ловеч със заповед и е публикувана на интернет страницата на общината www.lovech.bg.

Хартата на клиента можете да намерите в Центъра за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на Общинската администрация.

Тя ще се преразглежда и актуализира периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на общината и в отговор на изискванията на клиентите ни.

 Вие имате право на по-добър достъп до услуги, извършвани качествено, при пълна прозрачност и ясни процедури.  Ние сме готови с нашите действия да гарантираме вашите права.

 
 

 

 

О Б Щ И Н А    Л О В Е Ч

ХАРТА НА КЛИЕНТА

2012 г.

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Хартата на клиента на административни услуги се създава на основа Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приета с Решение № 465 на Министерски съвет от 09.07.2002 г. и Планът за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приет с Решение № 671 на Министерски съвет от 2003 г.

 

 Общинската администрация подпомага кмета при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

 

Общинска администрация Ловеч е разработила и внедрила система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 и система за управление на околната среда, в съответствие със стандарта ISO 14001:2004. В резултат на провежданата политика по качеството и ефективно действащата система по управление на качеството, общинската администрация цели да постигне подобрение на дейността си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти.

 

Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Основните цели, които си поставяме, са:

 • подобряване достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
 • постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаването им и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
 • постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
 • да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.
 • намаляване възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция.

Стратегически цели на административното обслужване в Общинската администрация – Ловеч:

 1. Открито общуване и осигуряване на пълна и точна информация по достъпен и отзивчив начин на потребителите на административни услуги относно предоставяните от администрацията услуги и сроковете за тяхното изпълнение и улесняване и насърчаване достъпа до услуги чрез различни канали.
 2. Съвместна работа с други организации за предоставяне на усъвършенствани, комплексни услуги съобразени с изискванията на потребителите.
 3. Изграждане на комуникационна връзка между администрацията и потребителите на услуги за отчитане на техните мнения и оплаквания и създаване на система за измерване удовлетвореността на клиентите.
 4. Постоянно усъвършенстване и подобряване качеството на работа при административното обслужване.

За постигането на тези цели ние се задължаваме:

 • да се държим професионално и да се отнасяме с уважение и търпение към всеки от Вас;
 • да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти;
 • да бъдем коректни с Вас като предложим оптимално решение за вашия проблем;
 • да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;
 • да предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;
 • да спазваме конфидинциалност относно Вашите запитвания и жалби
 • да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване;
 • да довеждаме до Вашето знание резултатите от анализа на нашата работа;
 • да Ви се извиним при допусната неточност или загуба на време, възникнала от наша страна при обслужването Ви.

В замяна, очакваме от Вас:

 • да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;
 • да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
 • да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация;
 • да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;
 • да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 • като ни посетите или ни пишете на адреса на общината – гр. Ловеч, ул.“Търговска“ № 22
 • можете да оставите Вашите писмени мнения, предложения и въпроси в кутиите в ЦУИГ и на партерния етаж в сградата на общинската администрация
 • може да използвате и телефоните на общината чрез централата 068/ 688 212 или изпратите вашето писмо на факс 068/601 261 или e-mail: obshtina@lovech.bg.
 • информация можете да получавате всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • подробности за извършваните от нас административни услуги, необходимите документи и дължимите такси можете видите на таблата в Центъра за услуги и информация на гражданите, както и да намерите по всяко време чрез Интернет на адрес: www.lovech.bg

 

Когато ни посетите:

Ако не е необходимо предварително записване за прием, служителите ни ще ви приемат и обслужат в рамките на 10 минути;

 • Ако имате предварително уговорена среща, ще се стараем да ви приемем в уговорения час;
 • Ако е необходимо да ни посетите отново, ще се постараем това да стане във възможно най-кратък срок.

Когато ни пишете:

 • Адресирайте писмата си на адрес: гр. Ловеч , ул. „Търговска“ № 22;
 • Можете да получите информация по телефон, дали сме получили писмото или факса ви, с какъв номер и на коя дата е регистрирано при нас;
 • Ще получите писмен отговор на вашето запитване на посочения от вас адрес до 7 дни.

Когато ви пишем:

 • Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили;
 • Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;
 • Ще ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи вашите предложения, сигнали или жалби.

Когато предоставяме услугите, от които се нуждаете:

 • Можете да разчитате на равнопоставено, честно, открито и любезно отношение;
 • Ще актуализираме своевременно информацията за предоставяните от нас услуги по начини удобни и достъпни за вас;
 • Ще разширяваме възможностите за достъп до административните ни услуги – интернет, e-mail;
 • Ще анализираме вашите предложения за подобряване на административното обслужване и достъпа до административни услуги, като приложимите ще намерят отражение в работните процеси на административните звена.

Ако не сте доволни:

 • От изпълнението на стандартите за обслужване;
 • От отношението на конкретен наш служител;
 • Или имате други оплаквания.

Моля ви уведомете ни, сигнализирайте за нередностите !

Вашето съдействие ще ни помогне заедно да намерим верния път в процеса на реформата.

Подайте писмена жалба или впишете вашите коментари, предложения или оплаквания в книгата на клиента в ЦУИГ.

Ако клиентите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна.

 

По жалба срещу незаконни или неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, ще се извърши проверка и ще отговорим писмено в едномесечен срок. Ако не можем да отговорим в посочения срок, писмено ще уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.

 

Важно е да се знае:

 • Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация;

Всички стандарти на административното обслужване са нормативно регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове, както и от Наредби, приети от Общинския съвет-Ловеч. С тях можете да се запознаете в Интернет-страницата на общината или да получите на хартиен носител от ЦУИГ срещу съответната такса.

 

Обжалване на административните актове

Вие можете да оспорите заповед на кмета само в качеството си на “заинтересовано лице”, т.е. ако са засегнати ваши лични интереси. В този случай оспорването можете да направите пред Областния управител или пред съда.

 

Закон за достъп до обществена информация

 

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията.

 

Кой има право на достъп?

 • български граждани
 • чужденец или лице без гражданство
 • българско или чуждестранно юридическо лице

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението се разглежда от Общинска администрация – Ловеч във възможно най – кратък срок, но не по – късно от 14 дни. След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

Кога може да ви бъде отказан достъп?

 1. Когато исканата от вас информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаи, предвидени със закон;
 2. Когато е свързана с оперативната подготовка на актовете на Общинска администрация – Ловеч и няма самостоятелно значение;
 3. Когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично съгласие за предоставяне;
 4. Когато до информацията ви е бил разрешен достъп през предходните шест месеца.

Когато в Общинска администрация – Ловеч не се съхранява исканата от вас информация, ние препращаме вашето заявление до компетентния орган, ако имаме данни кой я съхранява. При липса на такава възможност ви уведомяваме за невъзможността да ви бъде предоставена исканата информация. Решението на кмета на общината за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на обществена информация се обжалва пред съда.

Закон за защита на личнитe данни

Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Общинска администрация – Ловеч е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити вашите лични данни от нерегламентирано използване. Вие имате право да отправите писмено заявление до кмета на общината, с което можете да искате:

 • потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до вас;
 • актуализиране или поправяне на данни;
 • да се обоснове законосъобразността на обработване на личните ви данни;
 • да се забрани на Общинска администрация – Ловеч да предоставя изцяло или частично обработените ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване;
 • да поискате да бъдете информирани, преди личните ви данни да се разкрият за първи път.

Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска когато:

 • съответното лице изрично е дало съгласието си;
 • източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация;
 • във връзка със защитата на живота и здравето на съответното физическо лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки затова;
 • е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт и за защита на конкуренцията и потребителите и това е установено със закон;
 • са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и данните са анонимни.

Срокът за вземане на решението по искане за достъп до личните данни е 14 дни, а когато искането е за достъп до лични данни на трети лица – 30 дни.

Полезна информация !

Работно време на Общинска администрация: всеки работен ден от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00  до 17,00 часа.

 

Работно време на Център за услуги и информация на гражданите: всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа, съгласно чл.10 от Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване.

Приемен ден на кмета на община Ловеч, сряда от 8.30 до 11.30 часа, след предварително записване на тел.068/601 260:

Приемен ден на зам.-кмет на общината Младен Младенов: сряда от 8.30  до 11.30 часа, след предварително записване на тел.068/601 280.

 

Приемен ден на зам.-кмет на общината Ертан Хасан: сряда от 8.30 до 11.30 часа, след предварително записване на тел. 068/601 270.

 

Приемен ден на зам.-кмет на общината Пламен Петков: сряда от 8,30  до 11,30 часа, след предварително записване на тел.068/603 202.

Приемен ден на директорите на дирекции и началник отделите в общинската администрация: сряда от 8.30  до 11.30 часа и от 13.30  до 16.30 часа.

        Допълнителна информация за Хартата

Тази Харта е утвърдена от Кмета на Община Ловеч със заповед и е публикувана на интернет страницата на общината www.lovech.bg.

Хартата на клиента можете да намерите в Центъра за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на Общинската администрация.

Тя ще се преразглежда и актуализира периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на общината и в отговор на изискванията на клиентите ни.

 Вие имате право на по-добър достъп до услуги, извършвани качествено, при пълна прозрачност и ясни процедури.  Ние сме готови с нашите действия да гарантираме вашите права.

 
 

Уважаеми читатели, припомням ви и странното разпореждане на Председател Тихолов:

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

1. Определям време за работа на деловодството с граждани всеки понеделник  от 9,00 до 12,00 ч., всяка сряда от 10,00 до 12,00 ч.и от 13,00 до 15,00 ч. и всеки петък от 9,00 до 12,00 ч.

 

2. Приемно време на Председателя на Общински съвет Ловеч – всяка сряда от 9,00 до 12,00 ч.

 

За срещи с представители на институциите и на бизнеса от територията на Общината – всеки работен ден,  след предварително съгласуване.

 

Разпореждането да се обяви на електронната страница на Общината, както и на служителите, осъществяващи пропускателния режим в сградата на Общинска администрация Ловеч.

 

 

 

Председател  на

 

Общинския съвет-Ловеч: (п)

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  “Данчо Заверджиев казва:
  25.03.2013 в 12:13

  „ГЕРБ ЛОВЕЧ – ПРОМЯНА
  Качено на 19.10.2011“
  http://www.youtube.com/watch?v=NZFyx5R0b5Y

  Това е предизборния клип с обещания на част от кандидатите за общински съветници от листата на ПП ”ГЕРБ”

  Ето какво обещава кандидата за общински съветник Тихол Тихолов – юрист /2:06 мин. до 2:14 мин. от клипа/

  „Ще работим така за да не допуснем решение на Общинския съвет да бъде отменено поради незаконосъобразност от съдебната инстанция.”

  Да ама Не!

  Днес само година и половина по-късно след като юриста Тихол Тихолов бе избран за общински съветник и Председател на две от ПК при ОбС – правно нормативната и по ЗПУКИ /конфлитн на интереси/ вече имаме решение на съдебна инстанция, с което решение се отменя Решение № 265/21.12.2012 г. на Общински съвет Ловеч.

  По това решение общинския съветник е гласувал „ЗА” / два пъти и по върнатото за ново обсъждане и по потвърденото и изменено решение/.

  Това е показател как общински съветник от ПП”ГЕРБ” НЕ изпълнява предизборните обещания.

  п.п. и тъй като решението може да бъде оспорено аз съм готов , пак тук публично да се извиня на г-н Тихол Тихолов , при условие , че това решение бъде отменено от ВАС, за това , че не справедливо съм го обвинил, че той НЕ изпълнява предизборните си обещания.”

  Да ама Не!

  Няма да се извинявам на който и да е за този си коментар, тъй като вече има влязло в сила решение на ВАС, което потвърждава отмененото по незаконосъобразност решение на ОбС Ловеч от ЛАС.

  След като две български съдилища отмениха по незаконосъобразност решение на общински съвет за което решение съветник / сега председател/ Тихолов е гласувал „ЗА”, мога отговорно да кажа, че човека поел публично обещание :

  „Ще работим така за да не допуснем решение на Общинския съвет да бъде отменено поради незаконосъобразност от съдебната инстанция.”

  не го е изпълнил.

  debelaka, как се наричат /на руски език/ хора, които поемат обещания и след това не ги изпълняват?

 2. debelaka каза:

  ТРЕПЛО

 3. Данчо Заверджиев каза:

  „КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СИ ЛИДЕР – слово на Негово Светейшество патриарх НЕОФИТ

  Уважаеми г-н Вицепремиер,

  Уважаеми господа министри, дами и господа народни представители,

  Уважаеми г-н Председател на БАН,

  Уважаеми организатори, ректори, професори, преподаватели, студенти, участници в настоящата научна конференция,

  Има един eвангелски текст, в който се разказва как двама от учениците на Господ Иисус Христос се приближили до Него с молба да ги издигне над другите и да ги постави до Себе Си, когато дойде в славата Си. Два са моментите в отговора на Спасителя, върху които искам да обърна внимание на многоуважаемата аудитория: първо, че първенството е за „ония, за които е приготвено” (Марк. 10:40). Това ще рече, че Бог, Който отрежда на всеки човек място и роля в обществото и го обдарява с определени таланти, изначално подготвя и надарени с ръководен талант и назначение хора.

  И второ: новото определение, което Христос дава на лидерството – коренно различно от общоприетото светско разбиране за първенствуването: „знаете, че князете на народите господаруват над тях (…), между вас обаче няма да бъде тъй; но който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб, както Син Човеческий не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина“ (Мат. 20:20-28).

  Какъв трябва да бъде лидерът от новозаветното време?

  Това е човек, който трябва да приема своя пост като възложено му от Бога служение на ближните, който се грижи не за своето добруване, а за благоденствието на онези, грижата за които му е възложена; човек, който винаги трябва да бъде на разположение готов да послужи. Бог поставя някого за лидер, не за да задоволява той личните си амбиции и цели, а за да послужи за благото на онези, над които е поставен; издига го не за да „господарува” над тях, а за да им бъде „слуга” и „раб”.

  Ето такъв трябва да бъде истинският лидер – отдал напълно себе си на волята Божия и на грижата за поверените му от Него хора. При това не по принуда, а доброволно. Приелият служението на лидер свободно избира да пренебрегва своите желания, удобство, спокойствие не поради страх, а от любов към Този, Който го е издигнал на този пост и към онези, над които е поставен. Тогава и поверените му души ще го слушат, ще го уважават и следват не поради страх и принуда, а водени от доверие, искрено уважение и любов.

  Ако се вгледаме в историята, ще забележим, че истинските лидери, които спомняме с възхищение и благодарност, при цялото разнообразие от лични характеристики и дарби, поле на служение и различни обстоятелства, имат една обща характеристика. А именно: жертвено служение в името на Бога и ближните, Църквата и Отечеството в изпълнение на евангелската заповед за любовта и в съгласие с Божията воля.

  Добрият лидер приема доброволно да служи на народа Божий саможертвено, смирено и с любов, по примера на Господ, Който казва: „поучете (се) от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си” (Мат. 11:29). Приема доброволно да бъде „роб” и „слуга” по примера на „Царя на царете и Господар на господаруващите” (1Тим. 6:15) – както Библията назовава Господ Иисус Христос, или „Лидерът на лидерите”, както бихме Го назовали днес.

  Липсата на смирение у един лидер, липсата на достатъчно вътрешна сила, за да преодолее себичните си желания, своя егоизъм, гордост, егоцентризъм, тщеславие, са непреодолима пречка той да прояви истинска загриженост за поверените му души и да долавя техните нужди и потребности. Егото, надделяващо над жертвената любов, винаги ще отклонява усилията му в посока към осъществяването на неговите лични цели и амбиции и ще му пречи да води поверените му към общ напредък и благоденствие.

  Липсата на смирение е пречка и за нещо друго, което е от изключителна важност за един добър лидер: способността да се вслушва в другите, да се учи, да приема съвети, напътствия и критики и да се съобразява с тях. Лидерът, в когото има гордост, е уверен, че взима най-правилните решения и че никога няма да допусне грешка, а това е сигурна предпоставка за провал. Когато е овластен да взима решения, които засягат много хора, човек трябва да бъде особено внимателен и отговорен, особено смирен, със съзнанието за човешката си немощ и несъвършенство. Да управлява без да се превъзнася над другите, с разбирането, че не превъзхожда тези, които са му подчинени, че всеки от тях има нещо, някакво качество, с което го превъзхожда и заради което трябва да благоговее пред него и се учи от примера му: у един – смирение, у друг – кротост, у трети – търпение, мъжество, разсъдителност… Да помни, че в един момент е пръв, а в следващия миг Бог може да му отнеме всичко. Да не забравя, че Бог издига и сваля (вж. Йезек. 30:20-26) , че от Него е всяка власт, че пред Божието лице са делата, мислите и намеренията му и пред Неговия нелицемерен Съд ще дава отчет за тях. Лидерството е Божи дар, но и голяма отговорност, защото: „от всекиго, комуто е много дадено, много и ще се иска, и комуто много е поверено, от него повече ще се изисква” (Лука. 12:48).

  Бог издига личности, които са повикани със своето дело и живот да издигнат множеството на по-високо стъпало в духовното му развитие. Защото „Мъдър управител учи народа си, и управлението на разумния бива добре уредено” – казва премъдрият Иисус син Сирахов. И още: „В ръката на Господа е властта над земята, и потребния човек Той навреме ще въздигне върху нея” (Прем. Сир. 10:1, 4). На тях Бог дава всички необходими лични качества, влага в сърцата им насока и цел, дава им и Своето благословение, и подкрепата и наставлението на Светия Дух, за да изпълнят високото си призвание. Дава им много, но от тях Бог ще потърси сметка за участта на поверените им люде. С една своя погрешна стъпка те могат да направят нещастни и да погубят мнозина, но и с едно мъдро и достойно решение могат да допринесат за благото не само на тези, които зависят от тях, но и на идните поколения. Отговорността е огромна, съответстваща на повереното от Бога. Затова мнозина от онези, които достойно са носели своя кръст – благоверни царе, духовни водачи, богоумъдрени управници, заслужено са увенчани с нетленни венци и са причислени към лика на светиите.

  Назидание за това какъв трябва да бъде добрият лидер, откриваме и в думите, които св. Йоан Рилски – всебългарският покровител – отправя към „благочестивия и самодържец на българския скиптър цар Петър”. Като го наставлява богатството да не му служи за собствено удоволствие, а за да облекчава тежестите на бедните, светецът казва: „Бъди щедър, както е щедър нашият Небесен Отец. Не се уповавай на неправда и не скланяй на грабеж. Бъди кротък и тих, и благодостъпен, и нека очите ти са отворени за всички! Нека елеят на твоето милосърдие да се излива върху всички!” (из „Пространно житие на св. Йоан Рилски” от св. Патриарх Евтимий) – мъдри наставления на един велик светец към друг, който макар и обдарен с царска власт не пренебрегвал придобиването на добродетелите.

  Важен, определящ фактор за един истински лидер е искрено да обича и да милее за поверените му люде. Да ги обича с онази любов, която е дълготърпелива, пълна с благост, не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безчинства, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, не се радва на неправда, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. (вж. 1Кор. 13:4-7)

  Ако един лидер има такава любов, Бог ще му придаде всичко останало, каквото му е нужно: мъдрост, разсъдителност, сили, добри съработници, и ще увенчае с успех трудовете му.

  Христос е примерът, който трябва да следва всеки човек, Той е идеалът, към който трябва да се стремим, на Него трябва да подражаваме. И това, струва ми се, в най-голяма степен се отнася до поставените най-високо в социалната йерархия, защото от техните дела зависят съдбините на мнозина.

  Уважаеми дами и господа,

  Благодаря от сърце за високата чест да бъда отличен с почетния знак за лидерство „Стефан Стамболов” и усърдно се моля Бог да укрепва вас, във вашите трудове, а мен да освещава и наставлява, та да нося достойно първосветителското служение, което ми е възложено.

  Благодаря за вниманието!

  –––

  Произнесено на VІІ научна сесия по проблемите на лидерството на тема „Национална сигурност: духовенство и лидерство”, 4 юли“

  http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=114464

 4. Данчо Заверджиев каза:

  Програма Достъп до Информация – Граждански център в подкрепа на прозрачността
  10 юни 2013 – 10 юни 2014

  Донор на проекта: Фондация „Америка за България“

  Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния й потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

  Подкрепата за Фондация Програма Достъп до Информация е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация Програма Достъп до Информация и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

  Целта на проекта е:

  1. Да се увеличи активната прозрачност и отчетността на управлението в няколко направления:
  – Бюджетна и финансова откритост
  – Обществени поръчки
  – Разпределяне на средства на ЕС
  – Устройствени планове
  2. Да се повиши усведомеността на гражданите за онлайн наличната обществена информация, правителствени бази данни и публични регистри;
  3. Да се увеличи познанаването сред активни ползватели/ журналисти за използването на онлайн достъпна обществена информация и правителствени бази данни за целите на журналистически разследвания и като средство за постигане на повече прозрачност и отчетност на управлението;
  4. Застъпничество за подобряване на активното предоставяне на обществена информация и прилагане на страндартите за активна прозрачност.

  Дейности:

  1. Наблюдение на практиките по предоставяне на достъп до информация, идентифициране на проблемни области и формулиране на препоръки за тяхното преодоляване.
  2. Годишен одит на 490 институционални уеб страници от гледна точка на активното предоставяне на обществена информация, въз основа на разработена от ПДИ методология.
  3. Повишаване на информираността по отношение на законодателството, регламентиращо достъпа до информация и на практиките по прилагането му и инициирането на обществен дебат по проблематични въпроси.
  4. Укрепване на журналистическата мрежа от координатори на ПДИ в страната.
  5. Разпространение и обмен на опит в наблюението на състоянието на достъпа до информация и застъпничество за повече прозрачност сред национални и международни партньори и мрежи

  http://aip-bg.org/projects/america%20for%20bulgaria/aip_civil%20center.htm

%d блогъра харесват това: