НАБИРАТ СЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА МЛАДЕЖИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ„СТАРТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА“

Прочетено1879пъти

start502131Започна набирането на заявления на младежи до 29-годишна възраст със завършено висше образование по проект „Старт в администрацията“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Желаещите могат да преминат стаж по притежаваната от тях специалност в Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на здравеопазването (МЗ) или второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) към министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването. Заявленията се приемат в Бюрата по труда в цялата страна до 15.02.2013 г. включително.  Проектът „Старт в администрацията“ по Процедура BG051PO001-6.2.17 „Подкрепа за институционалното изграждане на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването“ има за цел да повиши ефективността в работата на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, чрез подкрепа на мерките за тяхното институционално изграждане.

На стажантите се осигурява месечно възнаграждение в размер на 400 лв., както и дължимите доплащания за сметка на работодателя, съгласно националното законодателство. Периодът на изпълнението е 28 месеца:  от 04.07.2012 г. до 31.10. 2014 г. В проекта могат да се включат безработни младежи до 29-годишна възраст от групите в неравностойно положение на пазара на труда, със завършено висше образование за 9-месечен стаж. Стажантите могат да бъдат наети само в дирекции от специализираната администрация в посочените ведомства, в т.ч. и в техни териториални звена, с изключение на дирекциите, имащи отговорности по управление на средствата от ЕС. Не е допустимо наемането на стажанти в звената от общата администрация.  Приоритетно ще се включват безработни младежи с трайни увреждания, безработни младежи от социални заведения, завършили висшето си образованието, безработни лица – самотни родители (осиновители), родители (осиновители) на дете до 3-годишна възраст; безработни младежи от уязвими малцинствени групи. Стажантите ще бъдат пряко ангажирани в дейности, насочени към разработването, въвеждането и прилагането на съответните политики и нови практики, както и в изпълнението на инициативи за институционално изграждане. 

Изискванията за включване в стажуване са съобразени с изискванията за заемане на длъжност „младши експерт“ в държавната администрация: минимално образователна степен „професионален бакалавър“, без изискване за минимален трудов стаж/ професионален опит. Младежите, кандидати за стажуване по проекта, трябва да подадат комплект документи по образец, които заедно със списъка с работните места по проекта, Процедурата за кандидатстване, Критериите за подбор на кандидатите са публикувани на интернет-страницата на АЗ на адреси:

http://www.az.government.bg/OPHR/projects_agency_details.asp?id=11 

http://www.az.government.bg/OPHR/voucher.asp Допълнителна информация се предоставя и на място в Областен информационен център – Ловеч, ул. „Търговска” 29, Барокови къщи, тел. 068/604297 или по електронна поща: oic.lovech@eufunds.bg .

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0/

%d блогъра харесват това: