сеп. 14 2012

Минчо Казанджиев: Ако до 2-3 години не започне строителството на магистрала „Хемус“, ние в северна България оставаме изолирани!

Прочетено2367пъти

Интервю на Павлин Иванов с кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев по актуални въпроси

Господин Казанджиев, защо не издадохте ясна заповед, с която да обявите режим на водата, а само информирахте населението за предложението на „ВиК“ Ловеч? С вашата заповед внушавате, че водният оператор е въвел режим, а това не отговаря на истината, защото в тяхното писмо те ПРЕДЛАГАТ и вие като компетентен орган трябва ли да одобрите или да отхвърлите предложението.

Заповедта ми е издадена точно въз основа на писмото, което ми е изпратено на 24.08.2012 от „В и К“, в което с цел осигуряване на вода за питейно битови нужди на населението, поради продължителното засушаване, предлагат да бъдат предприети следните действия – да се въведат ограничения на водоползването със съответни забрани за поливане с вода на зелени площи, миене на балкони, улици, МПС  и на второ място, да бъде въведен режим за водоползване от 23.00 ч. до 06.00 ч..

По първата точка, аз съм издал заповед още в началото на лятото, а на базата на писмото на „В и К“, аз издавам заповед, с която свеждам до знанието на жителите на Ловеч действията, които ще бъдат предприети, защото това са действия съгласно чл. 41 ал.3 т.4  от Наредба 4 от 14.09.2004 г за Условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, трябва да ги въведе експлоатационното дружество.

Това е и логично, защото първо, експлоатационното дружество е търговско дружество, което само определя своята търговска политика. Второ, ние като Община нямаме точната информация какви са количествата вода, които преминават, колко са намалели, какви са възможностите, затова считам, че най-добрият вариант е това, което предоставя Наредбата, т.е. самото дружество, на базата на количествата да въведе такъв режим, който да минимизира неудобствата на гражданите.

Това е и причината, поради която считам, че не  е необходима друга заповед. Разбира се, контрол за поливането и миенето е възложен на всички кметове на населени места и кметските наместници и те са длъжни да осъществяват този контрол постоянно.

С две думи, режим на вода е обявен от „В и К“, а аз свеждам до знанието на жителите.

 

Лятото е доста горещо за всички нас, както и за вас и администрацията. В момента Ловеч на практика е на воден режим. На всеки избори през последните години, едно от постоянните обещания давано от политиците е свързано с решаване на проблема за водоснабдяване на Ловеч, въпреки това, днес отново сме на режим. Какви конкретни стъпки предприехте с вашият екип през вашите три мандата за решаване на проблема и какви са резултатите от това?

Последните информации, които имаме, че голяма част от България е в „червено“ и е на воден режим. Ловеч и Ловешка област не са изключение, но тук искам да кажа, че ние имаме предприети действия още от 2008 г. За мен няма друга алтернатива освен изграждане на язовир „Черни Осъм“, който да водоснабдява Троян, град Ловеч и над 20 населени места от общината, както и град Плевен.

Затова още през 2008 г. с наше писмо до тогавашния премиер Сергей Станишев, ние сме уведомили , че е необходимо да се започнат действия по изграждането на язовир „Черни Осъм“.

През 2009 г. изпратихме ново писмо до тогавашния вицепремиер Меглена Плугчиева.  Тя беше и в Ловеч с  Дирк Анер от ЕК на посещение в Ловеч и когато я запознахме с проблемите на Ловеч, тя помоли да й изпратим писмо с всички действия по спирането на строителството. Всички документи бяха изпратени и до нея.

Проблема с изграждането на язовир „Черни Осъм“ е заложен като един от приоритетите в Общинската програма, а тази година, при актуализацията на Областната стратегия сме го изпратили до Областния управител като важен проблем, който трябва да бъде решен и заложен в стратегията.

Считам, че трябва да мобилизираме усилията си – държава, двете области Ловешка и Плевенска, и общините, които ползва тази вода, за да бъде изграден язовира.

В момента подготвяме ново писмо до МРРБ и се надявам, имайки предвид индикациите, които се подават от Министерски съвет, че ще бъдат изградени няколко язовира на територията на страната и един от тях, дай Боже да бъде „Черни Осъм“.

 

Друга гореща тема от последните седмици е свързана с две решения на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, касаеща двама висши служители на вашата администрация. Вашият коментар?

Моята информация е, че има решения на Комисията, двамата служители са подготвили своите документи и ще обжалват Решението на Комисията. Доколко са основателни или не, само съдът може да каже.

Когато съдът се произнесе, ще взема моето становище, което ще бъде в резултат на решенията на съда.

 

На предпоследната си сесия Общински съвет отхвърли вашето предложение ви за Структура на Община Ловеч. Предложението не срещна пълната подкрепа  дори от съветниците на БСП. Как щеше да се казва четвъртият зам. кмет с оглед на спекулациите в някои от медиите и това ли е според вас причината за отхвърлянето на структурата?

Не само това беше причината. Наистина, един от проблемните въпроси беше четвъртият зам. кмет, макар че, аз и сега считам, че когато правим подготовка за влизане в следващият планов период, когато контактите с управляващите органи по Оперативните програми трябва да бъдат почти ежедневни, наличието на четвърти зам. кмет е категорично необходимо.

Така или иначе той не срещна подкрепа от почти всички политически сили и в следващото предложение за структура, четвърти зам. кмет няма да фигурира.

Мисля, че имаше основание от съветниците от всички политически сили да се търси една по-голяма обоснованост и по-сериозна мотивация за всички тези предложения. Новата структура, която подготвяме ще бъде доста по-различна от тази, която вече предложихме. Заедно с нея ще направим анализ и на звената, които са в помощ на структурата, т.е. служителите, които са в други дейности и са помощен персонал към общинска администрация.

Ще търсим баланса и възможностите в структурата да бъдат направени така длъжностите и дирекции, отдели, че да могат да отговарят на сегашните условия на работа. Разбира се, ако има промяна на условията в бъдеще, структурата не е догма и тя може да бъде променена. На този етап, новата структура, която ще предложим ще има сериозни разминавания с предишната. Заедно с нея ще предложим промяна относно служителите от помощните звена, за да може да се направи един цялостен анализ на служителите, които работят за обслужване на гражданите, както и на администрацията.

При всички случаи ще има реални съкращения на бройки. Доколко те ще мога да бъдат компенсирани от пенсиониращи се служители или ще бъдат засегнати служители, които реално ще бъдат съкратени, това е въпрос на анализи, които в момента правим.

За да бъдем точни – имаше ли предварително договорено име, което щеше да заеме поста на четвърти зам. кмет?

Не! Име на четвърти зам. кмет не е имало. Моята практика в досегашната ми дейност е била да търся на работата човек, а не на човека работа.

Смятате ли, че с предложената от вас структура бяха засегнати лични интереси на близки на някои от съветниците и това е причината те не подкрепят структурата?

От дискусията, която водихме със съветниците в различните комисии, както в разговори по групи, не останах с убеждение, че има личен интерес. Повече се търсеше вариант на структура, която да бъде добре работеща и да го отговаря на изискванията, които се поставят с промените на законите и наредбите, както и наложените ограничения със субсидията.

 

От финансовият отчет на оператора на депото се вижда, че фирмата, в която участие имат и ловешките Спарки и ЕКО има реализирана печалба от над 700 000 лв, при приходи малко на 1 млн. лв. Не е ли прекалено голяма печалбата от близо 70% и какво ще обясните на ловчалии, които смятат, че огромна част от ТБО отива в джобовете на няколко фирми, които дори нямат общо с отпадъците?

Обяснението е много просто и то е въпрос на внимателно четене на числата в отчета. Ако си направим труда да анализираме приходите, преобладаващата част от тях, може би около 80% са приходи от балираните софийски отпадъци – 776 000 лв., останалото са от общините Ловеч, Угърчин и Летница.

Вероятно подобен резултат ще има и през тази година с получените нови 40 000 т. от София и това ще бъде крайно и окончателно, защото разликата от тези 1 054 млн. лв. е 265 470 лв., които са реалните постъпления от трите общини и това ще бъде в продължение на следващите години, ако ние не търсим допълнителни приходи. Т.е. аз и сега смятам, че решението на администрацията и общинските съветници за приемане на софийските балирани отпадъци, освен че беше и далновидно политическо държавническо решение, беше и решение за подпомагане на това дружество в неговия начален старт.

Тези пари оставени в дружеството като печалба остават един резерв за в бъдеще, докато се изяснят всички проблеми по управлението на отпадъците, за да направим така, че все пак предприятието да има дейност и да не стига до негативни финансови резултати.

Т.е. единствената причина за този висок положителен финансов резултат са балираните софийски отпадъци.

Няма връзка с цената на ТБО (такса битови отпадъци) и тук въобще не може да се коментира, че тя е висока, имайки предвид, че Софийска община само за балираните, за които отдавна са направени разходите дава значително повее средства на тон отпадък за да го приемем, отколкото ние плащаме на оператора на депото.

Знаело се е обаче преди да бъде сформирано дружеството оператор за разговорите със Софийска община, респективно може да се сметне печалбата, и въпреки това е създадено дружество от частни фирми, в което нашето общинско дружество „ЕКО“ участва само с 24% в капитала на оператора . Другият път не беше ли по-добрият – да се създаде общинско предприятие или общинската фирма „ЕКО“ да управлява депото, с оглед на това, че печалбата щеше да даде много глътки въздух на Ловеч, плюс това, че ще останат реални средства в бюджета за нашия град.

Морално не е точната квалификация, но справедливо ли е, фирмите да не инвестират част от печалбата си в града, при условие, че с решение на Общински съвет за софийските отпадъци, фирмите без да си мръднат пръста спечелиха страшно много пари?

Първо, искам да направя няколко пояснения. Този консорциум беше създаден преди обществената поръчка. Дали той щеше да спечели или не, никой не можеше да каже, защото обществената поръчка определя кой ще бъде изпълнителя.

Но в другите участници в обществената поръчка дори нямаше ловешка фирма. А ние имахме щастието, общинското търговско дружество със 100% общинско участие да е в това сдружение, което спечели обществената поръчка, а това е изключително важно.

Второ, отново искам да кажа, че голямата част от тези средства (бел. р. – от печалбата на оператора на депото) в дружеството, което му дава глътка въздух години напред.

Трето, само за тази година имаше няколко мероприятия, които бяха проведени, разходите за които бяха направени са сметка на това търговско дружество – изграждане на детски площадки в общините Ловеч, Угърчин и Летница, конкурса, който правихме по повод празника на Ловеч. Така че, това са все инвестиции. Сам разбирате, че няма как цялата печалба да бъде вложена няма как да бъде вложена в ремонтни дейности, защото търговското дружество работи на принципите на икономическите закони и би следвало да си ползва правата, които му се предоставят.

Още повече, че считам, че една фирма като „СПАРКИ“, не може да се каже, че е чужда, макар и да е регистрирана извън нашия град. Все пак основна част от работниците й са от нашият град. Те по една или друга причина са ползватели на услугите, които се изпълняват.

 

Ако до края на годината не бъде изградена и въведена в експлоатация сепарираща инсталация, вероятно жителите на Ловеч догодина ще плащат значително повече с оглед заложените в закона средства по чл.71 А и Е. Не беше ли сега идеалният момент, с печалбата на оператора и събраните средства по сметките по чл. 71 да се изгради инсталацията за сепариране за не се повишава ТБО?

Този размер няма да бъде достатъчен за бъде тази инсталация. Съгласно и Закона за обществените поръчки, изграждането на инсталацията би следвало да влиза под изискванията на закона. Така че, няма сигурност изграждането на тази инсталация дали ще бъде спечелено от оператора или от някой друг. Имаме разработен проект, в момента правим адаптация, тъй като той е разработен преди няколко години. Тогава когато нямахме ясна информация какво е количеството отпадъци, които постъпват от трите общини, изчисленията се правиха на база кубатура, която е доста неясна.

Сега вече имаме ясна представа и новата сепарираща инсталация трябва да бъде трансформирана към реалните количества, за да бъде  намалена цената на самата инсталация.

Колкото до увеличаването на цената на ТБО, сигурно ще има увеличение. Ние сме изградили депо, което е изграждано по старите правила – само депо за твърди битови отпадъци. Новите депа, които се изграждат по Оперативните програма са със сепариращи и компостиращи инсталации. Вероятно, тази инсталация ще бъде за наша сметка.

Искам да кажа, че в изпълнение на решенията на Общински съвет Ловеч, подготвяме една цялостна, нова концепция за сметосъбиране, сметоизвозване, определяна на план-сметката и като резултат, определяне ТБО за града и за селата.Те ще бъдат отделни.

Знаете, че има промени в закона и можем директно да сключваме договори и да оперираме по дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване с общинско търговско дружество със 100% общинско участие, така че това е въпрос, който в момента анализираме – какви са възможностите, ресурсите, дали ще можем да се справим. Стига това да бъде от полза на нашите съграждани, бихме могли да използваме и този вариант.

 

В контекста на проведеното преди дни обществено обсъждане и предложеното от вас и одобрено решение на Общински съвет за определяне на зоните за въздействие, как ще обясните на жителите на кварталите „Червен бряг“ и „Здравец“, че до 2020 г. ще продължат да живеят в приблизително същата, меко казано недобра среда и качеството им на живот няма да се промени осезателно?

Интегрираният план, който трябва да бъде разработен по тази програма, трябва да определи зони за въздействие. Той няма да бъде план за целия град. От тази гледна точка, колектива, който разработи Интегрираният план, общественото обсъждане, срещите, които провеждахме и с представителите на бизнеса стигнаха до изводите, че това трябва да бъдат трите зони – квартал „Младост“ и района около Болницата, като социална зона. Централна градска част, в която влизат Стратеш, Вароша, центъра до Казармата и третата Северната промишлена зона.

Специално за „Червен бряг“ мога да кажа, че няма да остане в това състояние, защото през декември ще кандидатстваме по ОП „Регионално развитие“. Там стойността на проекта е около 5 млн. лв., с които ще можем да направим детски площадки, асфалтиране, вероятно паркинги, евентуално покриване на Гознишка бара и парк, велоалеи, така че това ще бъде част от програмата да реализираме това, което няма да можем  Интегрираният план.

Рисково е да бъдат заложени всички комплекси в града, колкото това да ни се иска, тъй като би могло да се стигне до „орязване“ на някои дейности, които са значими, и които при анализа, срещите с хората, с бизнеса, са натежали на екипа, които ги е разработвал, защото управляващият орган гледа по по-друг начин, без да се консултира с нас. Считам, че ако се осъществи това, което е заложено се осъществи, би било една добра инжекция за град Ловеч.

За реализиране на останалото ще се търсят собствени бюджетни средства, заеми и т.н. Дай Боже да има промяна в държавната политика за предоставяне на възможност общините да акумулират допълнително собствени средства, нещо което в годините сме си говорили, дори сегашният премиер, в качеството си на кмет на София апелираше преди години, част от данъка върху дохода на граждани да постъпват в общините, защото това е стимул за кметовете да създават условия за нови работни места. Част от ДДС също, защото приходите са изчерпаеми, а разходите от година на година нарастват по обективни и не чак толкова обективни причини – цена на горива, хранителни продукти, все неща, които са в пряка връзка с разходите.

 

Друга актуална тема е първият учебен ден. Знаете ли, че в повечето училища в града нямат нормални физкултурни салони и че в училищата масово не се провеждат часове по физическо, защото няма условия за това? Какво направи вашата администрация в последните години за да могат младите хора да растат здрави и да имат нормални условия за спорт както в училище, така и извън него?

Да, знам това. Според нашите финансови възможности сме направи няколко неща. Когато станах кмет на общината, имаше едно започнато строителство и беше замразено години наред – училище „Тодор Кирков“.  Приключихме с ремонта на този физкултурен салон. Сега е необходимо да се направи ремонт на покрива и той ще бъде направен през следващата година.

Започнахме изграждането на площадки в „Христо Никифоров“. За съжаление Футболният съюз се отказа от ангажиментите си и трябва да търсим средства да довършим площадката,макар че  нашия ангажимент сме го изпълнили. Това ще се направи.

Хубаво е, че държавата поглежда към проблемите на българските общини и ето само преди няколко дни, с решение на Министерски съвет, 10 училища в България, едно от които е ловешката Езикова получава средства за изграждане на физкултурен салон, което ще бъде още една придобивка. Заедно с това трябва да търсим и възможности не само в училищата. Децата трябва да могат да спортуват и на други места.

По тези проекти, които ще разработваме в различните квартали, могат да бъдат изградени спортни площадки, футболни и тенис игрища. Аз обаче считам, че не това е основаната причина за да няма добър, ефективен процес по физическото възпитание на децата. Ако преподавателите по физкултура имат желание, това може да се направи дори и отвън на двора, така сме правили и ние като ученици. Мисля, че причината е и на друго място.

 

Защо според вас се получава така, че въпреки евро проектите и самочувствието ви на успешен кмет, жителите на Ловеч и общината продължават да бягат, живеещите тук не са от най-доволните и щастливи хора, а инвеститори предлагащи квалифицирана и добре платена работа не идват? Къде се разминават разбиранията ви с тези на гражданите относно дефиницията за „качество на живот“?

За девет години като кмет на общината, заедно с екипа ми сме се опитали да направим немалко неща, като подобряване на условията за живот, за работа, култура, свободно време. Сигурно имаме и много грешки. Аз обаче не считам, че част от грешките в управлението са основната причина за напускането на хората от нашия град. Бих бил съгласен с това, ако само в Ловеч напускат граждани.

Както виждате, от последните анализи, масова е миграцията на хората от всички останали градове към 3-4 града в България.

Тук може би, макар и да прозвучи като прехвърляне на топката от едно място на друго, е въпрос на държавна и регионална политика, която в последните 20 години, поне аз не я забелязвам.

Кохезията, регионалната политика, иска едно – изравняване на регионите. За съжаление обаче, в последните години се забелязва масово предоставяне на средства за инфраструктура в определени райони от държавата. Аз за сетен път ще кажа че, ако до 2-3 години не започне строителството на магистрала „Хемус“ ние, северна България оставаме изолирани. Всеки инвестира там, където има подходяща инфраструктура.

Същото и за темата, която разглеждахме в началото – язовир „Черно Осъм“. Няма кой да дойде да живее в град, в който няма нормални условия за живот. Държавата като такава, трябва правилно да разпредели средствата, ангажиментите, насоките, за различните региони, така че да има пропорционално развитие. Ако това стане, съвместно с усилията на българските общини за привличане на инвеститори, за създаване условия за живот и работа на гражданите, този процес все още би бил обратим.

Обратното води до нещо, което не би било добро. Виждаме каква е ситуацията с българските села. Тя е най-тежка където центровете са областни градове, тъй като по Оперативните програми се дава средства единствено градската част, за разлика от малките общини, където може да се извършва благоустрояване и подобряване на инфраструктурата в населените места.

Затова хората искат да бягат. От селата в града, за да ползват по-добрите условия. Същото нещо вече започва да се забелязва като тенденция и от средните и малки градове към няколко големи града, и от там навън.

Аз наистина се надявам, че държавата трябва сериозно да погледне на проблема. Нека заедно с общините да седне на един сериозен разговор, дискусия, за да търсим решаване на тези проблеми. Иначе, всичко останало ще бъде непоправимо и необратими през следващите няколко години.

 

С каква добра новина ще зарадвате ловчалии?

Добрата новина са последните проекти, които подписахме, особено с този договор за туристическия продукт, което е едно надграждане на други два проекта, които сме разработили.

Тук искам да спомена, че този проект, който подписахме само преди няколко дни, искам да изкажа своята благодарност към МРРБ, лично към зам. министъра Николай Нанков, благодарение на съдействието на който, успяхме да подпишем споразумението с Министерство на културата, и в последния момент да кандидатстваме с този проект

С тези проекти, както и с всичко, което е направено досега, заедно с общините Троян, Априлци и Летница, ще имаме възможност да разработим един прекрасен туристически продукт, който да бъде предоставен на посетителите на нашия регион и се надявам, че бихме станали още по-привлекателни места за туризъм.

И още един проект, за който получихме информация, че е одобрен и чакаме подписване на договора. Това е един проект по „Административен капацитет“, който има за цел да анализира точно тази структура на общинската администрация, която сега ще приемем. Така че, това ще бъде тест за нас като администрация и съветници какъв продукт ще приемем, а фирмата която ще участва като анализатор, ще каже дали сме работили добре и в правилна посока.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%be-2-3-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bf/

Коментари

 1. Колибар каза:

  Язовир Черни Осъм ще се построи, когато ти цъфнат червените налъми! А за наредби от от 14.09.2014г не бързай да се точиш 😉 много вода че изтече до тогава 😉

 2. Въвеждането на режим на водоползване съгласно чл. 41 ал.3 т.4 от Наредба 4 от 14.09.2004 г за Условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи не кореспондира с влязлото в сила от 23.06.2009 г. ПРАВО на всеки гражданин на достъп до вода за питейно-битови цели като основна жизнена потребност Чл. 2а . ал.1 т. 2 от Закона за водите.

  С въвеждането на режим във водоснабдяването от ВиК оператора нарушава правото на всеки гражданин на достъп до вода за питейно-битови цели като основна жизнена потребност . цели

  И ако въведената забрана за ползване на питейно-битови за други цели/миене на тераси и автомобили , поливане, пълнене на басейни/ от гражданите с кметска заповед е законосъобразна, то заповедта на кмета за информиране на гражданите за въвеждане на режим на водоползване от 23.00 ч. до 06.00 ч. в Ловеч нарушава законното право на гражданите на достъп до вода за питейно-битови цели като основна жизнена потребност.

  Защото кмета вместо да вземе административни мерки срещу ВиК оператора за въвеждане на режим за водоползване той нарушава правото на гражданите на достъп до вода за питейно-битови като със своя заповед ги информира за въвеждане на режим ?

 3. https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/391725_436353393081740_424436038_n.jpg

  В Ловеч явно има много вода и няма воден режим та ВиК дружеството не взема никакви мерки вече пети ден да отстрани повредата на централния градски площад. И всичко това се случва не в кв.Гозница, а пред очите на кмета и на метри от Областен управител .

 4. fee-faw-fum каза:

  Да бе, пети ден. И миналата седмица локвата си беше там. От нея пиеше вода кучето всяка вечер.

 5. Bobi1225 каза:

  Масови аварии има из целия град следствие от водния режим.

 6. Крас каза:

  И какво, режим на водата няма?

 7. Илиян Пеевски каза:

  Г-н Казанджиев поставя един изключително важен въпрос – регионалната политика /в подтекст-липсата на такава/. Ловешка област, както и останалите области в Северна България са „забравени зони“. Огромната част от инвестициите отиват в София град, друга голяма част за Южна България, а за Северна България – трохички или каквото остане да не е „без хич“. Т.нар. „кохезия“, регионална политика не само не изравни регионите – тази политика на практика задълбочи дисбаланса между регионите в България и идва ден, в който няма да говорим само за „североЗападнала“ България, а за Западнала Северна България. Защо е така – има много обяснения. Простотията и националното предателство са само една част от тях. Като казах „простотията“ та се сетих – през второто десетилетие на третото хилядолетие се оказва, че не може да бъде поддържан и отворен през зимата Троянския проход. Нещо, което не е било проблем дори през 60-те години на миналия век. 6 месеца през годината общините на ловешка област търпят загуби и са „затворени“ от южна посока. Не простотия – това е некадърност, безхаберие и управленска немощ! Тук е мястото да попитаме – какво правят т.нар. депутати от ловешкия избирателен район? Защо изобщо избираме депутати в Ловешка област, след като те в последствие защитават всякакви други интереси, но не и тези на избирателите си? В контекста на горното – т.нар. Областна управа е също някакво чуждо тяло, което също защитава нечии други интереси, но не и интересите на региона. Там поне има някакво обяснение – областния управител е назначаем и е нормално да служи само на „началника си“. Колкото и програми по „административен капацитет“ да бъдат реализирани по структурите, било на общините, било на областните управи – това с нищо няма да промени СБЪРКАНИЯ МОДЕЛ на общинско, регионално и държавно управление. СБЪРКАН МОДЕЛ, с който се подхранва, възпроизвежда и управлява днешната ПОРОЧНА СИСТЕМА и която е напълно неадекватна на новия обществено-политически СТРОЙ, който /уж/ приехме и въведохме официално след 1989-та година. Резултатът от тази неадекватност на СИСТЕМА към СТРОЙ – тотален упадък на България и трайно окупиране на позиции в дъното на всички европейски и световни класации. Естествено, че хората ще бягат от тази държава, още повече – от „забравени“ региони със западащи функции и липса на перспектива. Какво да се прави? Има какво, има и реална алтернатива, но, няма да ви говоря за идеологията и позициите на ПП АТАКА, защото се наблюдава много изострена чувствителност при споменаването на това име. Де да имаше подобна чувствителност и по отношение на Погрома над България последните десетилетия. Оставам в очакване на пространно интервю с др.С.Данков и епичната борба на областната управа /герб/ с корупцията. Може и с някой от „ловешките“ депутати и борбата за Светлото бъдеще, в частност – Област Ловеч.

%d блогъра харесват това: