Местните приходи на Община Ловеч за 2017 г. са преизпълнени на 101 %

Прочетено1654пъти

Планът за местни приходи на Община Ловеч за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г. е преизпълнен на 101 %, съобщи на пресконференция Христо Тотев, директор Дирекция „МП”.

Съгласно утвърдения от Общински съвет Ловеч бюджет за 2017 година в Община Ловеч в дирекция „Местни приходи” трябва да постъпят приходи в размер на  6 535 000 лева. Към 31 декември  2017 година  в бюджета на Община Ловеч от дирекция „МП” са постъпили 6 594 222 лева или 100,91 % от планираните приходи.

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Па-

Код

Бюджет

ИЗПЪЛ-

%

ИЗПЪЛ-

ПО ПАРАГРАФИ

ра-

по

2017

НЕНИЕ

Изпълнение

НЕНИЕ

граф

сметка

14B-6103

/БИН/

2017

а

1

2

3

4

5

             
 I. Д А Н Ъ Ч Н И  П Р И Х О Д И    

3 106 000

3 096 529

99.70%

0

 

 Имуществени данъци:

13-00

 

970 000

2 936 794

98.88%

0

 -данък върху недвижимите имоти

13-01

21

1 300 000

1 180 994

90.85%

 -данък върху наследствата

13-02

22

 -данък върху превозните средства

13-03

23

1 210 000

1 351 691

111.71%

 -данък при придоб. на имущ. по дар. и възм.начин

13-04

25

450 000

394 639

87.70%

 -туристически данък

13-08

28

10 000

9 400

94.70%

 

 Акциз

15-00

02

 Други данъци

20-00

34

0

0

 Патентен данък

01-03

14

136 000

155 475

114.32%

 II. ОБЩИНСКИ ТАКСИ 27-00  

3 370 000

3 250 500

96.45%

 

 -за битови отпадъци

27-07

24

3 370 000

3 250 500

96.45%

 

 III. Д Р У Г И  Н Е Д А Н Ъ Ч Н И  П Р И Х О Д И    

59 000

247 193

418.97%

 

 Глоби, санкции и наказателни лихви

28-00

 

 -глоби, санкции, неустойки и лихви

28-02

65

9 000

204 096

2267.73%

 

Такси административни услуги

8007

50 000

43 097

86.19%

 

 
   В С И Ч К О:         /I+II+III/    

535 000

6 594 222

100.91%

     

 

От недобори по данъчни приходи са постъпили:

 

– от данък върху недвижимите имоти –    242 194 лв.

– от данък върху превозните средства –    276 395 лв.

– от такса битови отпадъци – 456 976 лв.

– патентен данък –  13 655 лв.

 

От действия по принудително събиране или издадени Актове за установяване на задължения по декларации са постъпили:

 

 •  от данък върху недвижимите имоти –    64 267 лв.
 •  от данък върху превозните средства –     28 338 лв.
 •  от такса битови отпадъци – 238 612 лв.

 

До 31 декември  2017 година служителите на дирекцията са извършили услуги и дейности на данъчнозадължени лица, търговски дружества и администрации, както следва:

 

1. Основни услуги и дейности към дирекцията:

– извършено е облагане в програмните продукти за 2017 година;

– обработен е файл за изпращане на съобщения до физически и юридически лица за дължим имотен данък и такса битови отпадъци за 2017 година. Същият е предаден за отпечатване и разнасяне;

– приети и обработени декларации по чл.14 от ЗМДТ – 2 872 бр.

– приети и обработени декларации по чл.54 от ЗМДТ – 4 158 бр.

– приети и обработени декларации по чл.54 ал. 4.от ЗМДТ – 1 694 бр.

– приети и обработени декларации за опред.на ТБО според кол-во – 420 бр.

– приети и обработени декларации по чл.61н – 371 бр.

– приети и обработени декларации за освобождаване от ТБО – 1026 бр

– издаване на удостоверения за данъчна оценка – 6 974 бр.

– издадени са 546 удостоверения за декларирани данни и за липса на задължения;

– издадени са 108 дубликата от квитанции за платени данъци;

– издадени са 22 акта за установени нарушения;

– издадени са 22 наказателни постановления;

– издадени фишове 213

– отговорено е на 1415 искания от съдебни изпълнители, държавни администрации и данъчнозадължени лица;

 

– обработени са 40 искания за прихващане и възстановяване.

– издадени и връчени са 1307 съобщения за започване на производство по принудително събиране

– издадени  и връчени са 3 444 акта за данъчни задължения;

от тях: 1204 бр. АУЗД за данък върху превозните средства, 1095 АУЗД за данък върху недвижимите имоти, 1145 АУЗД за такса за битови отпадъци

 

– в НАП са предадени  450 преписки за принудително събиране на суми по дължими данъци и такси.

– предадени преписки на Частен съдебен изпълнител 2994

– обявени на информационното табло 52 бр.

– изчислена ТБО на наематели на жилищни и нежилищни общински имоти -560 бр.

От 1 януари 2018 г. е направено облагане и сме в кампания по приемане и обработване на декларации по патентен данък,туристически данък и данък върху таксиметровия превоз.

До 7 януари 2018 г. ще бъде направено  облагането на имотите с данък, такса за битовите отпадъци и данък върху превозните средства.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b7%d0%b0-2017-%d0%b3/

7 коментара

Skip to comment form

 1. Близо 100 000 от тях са събрани от опосканата ни държавно-общинска болница. Мерси за такова преизпълнение.

  1. Вики, за много години, и да ти е здрава и късметлийка !

  2. Вие пък сега… по-важното е големите бузи отляво да са вечно пълни и да не спират да „храносмилат“..

 2. Това означава, че културният календар ще е добър с това “преизпълнение”

 3. А няма пари за болницата!? Така не се управлява община!

 4. А бе ясно е, процъфтяваме!

 5. И за болницата и за улиците няма пари за тях има винаги Нека петицата се напълни дупката с пари