Към 31.12.2017 г. в област Ловеч функционират 14 яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 584 места в тях

Прочетено1492пъти

Към 31.12.2017 г. в област Ловеч функционират 14 яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 584 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта  намаляват с 61, или със 9.5%.

  1. Детски ясли, места и обслужени деца в област Ловеч по години

 

(Брой)

  2013 2014 2015 2016 2017
Заведения 17 17 17 17 14
Места в края на годината 627 595 621 645 584
Деца в края на годината 581 573 523 518 513

 

В градовете в областта детските ясли са 11 с 518 места, а в селата – 3 с 66 места.

През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 595 деца, или с 129 повече в сравнение с 2016 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 513 деца (табл. 2), от които момчета са 242, а момичета – 271. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли намалява с 1.0%.

 Деца в детските ясли в област Ловеч към 31.12.

(Брой)

  2013 2014 2015 2016 2017
Общо 581 573 523 518 513
   Момчета 313 304 263 272 242
   Момичета 268 269 260 246 271

 

            Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст към края на 2017 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 74.9%. (фиг. 1).

Фиг. 1. Структура на децата в детските ясли в област Ловеч към 31.12. 2017 г. по възраст

 Към 31.12.2017 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Ловеч работят 150 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават деца. Медицинските специалисти по здравни грижи са 70, като 85.7% от тях са медицински сестри (60) (табл. 3). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли е 80 души.

 

  1. Медицински специалисти по здравни грижи и друг немедицински персонал в детските ясли в област Ловеч към 31.12

 

(Брой)

Години Медицински специалисти по здравни грижи Друг  немедицински

персонал

2013 77 95
2014 79 88
2015 74 92
2016 78 84
2017 70 80

 

 

 

Методологични бележки

 Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт. Обхващат се както самостоятелните детски ясли, така и яслените групи в детски градини (ДГ).

Източник на статистическа информация са самостоятелните детски ясли и яслените групи в състава на ДГ. Осигурени са данни за персонала, местата, броя и разпределението на децата по възраст.

Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 103 от 2 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 10 май 2011 г.) с цел подпомагане на семействата при отглеждане на децата до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Повече информация и данни от изследването на детските ясли могат да бъдат намерени на сайта на НСИ, раздел „Здравеопазване” – www.nsi.bg.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d1%8a%d0%bc-31-12-2017-%d0%b3-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-14-%d1%8f/