апр. 29 2013

Коалиция ДСБ-БДФ: Политически решения за излизане от кризата

Прочетено2476пъти

DSBLovech2904131Икономика

ЦЕЛИ:

 • Прекратяване злоупотребите на монополите;
 • Освобождаване на малкия и среден бизнес от бюрокрацията и корупционния натиск;
 • Създаване на условия за растеж на икономиката и на доходите;
 • Обръщане на икономическите процеси от упадък и застой към развитие и просперитет.

Финансова стабилност

 1. Безусловно запазване на действащата система на „паричен съвет“ (валутен борд);
 2. Отлагане на постъпките за влизане в Европейския икономически и валутен съюз (Еврозоната), докато се постигне трайно решение на дълговите проблеми на държавите, клиенти на стабилизационните фондове на ЕС, и бъдат създадени условия, при които ползите за България от нейното членство ще превъзхождат рисковете;
 3. Ускорено разплащане по европейските програми от досегашния програмен период до 2015 г. и за следващия програмен период с цел стабилност и предвидимост на постъпленията в бюджета.

Нова данъчна система, включваща:

 1. Облекчаване на данъчната тежест върху хората с ниски доходи и извеждането им от състоянието на „работещи бедни“ чрез определяне на необлагаем минимален доход, равен на минималната работна заплата;
 2. Запазване на данъчната ставка от 10% върху доходите над необлагаемия минимум;
 3. Разходите за учебни такси, погасяването на банкови кредити за образователни цели и др. да се приспадат от облагаемите доходи на завършилия успешно студент през първите 10 години, в които той е ангажиран на работа след дипломирането си;
 4. Включване на всички доходи, включително от дивиденти и дялови участия, в годишната данъчна декларация;
 5. Премахване на дискриминационната данъчна ставка от 15% за едноличните търговци и облагането им като самонаети физически лица на общо основание;
 6. Нулева данъчна ставка за корпоративния данък върху дела на реинвестираната в България печалба;
 7. Въвеждане на изрично изискване в ЗКПО, съгласно което при износа на стоки на цени по-ниски от цените на продажбите на българския пазар, разликата да се третира като облагаема печалба;
 8. Разработване на нова глава в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), която подробно да урежда създаването, поддържането, съхранението и достъпа до данъчния архив на декларациите на физическите лица, едноличните търговци и самонаетите лица. Съхранението на техните данъчни декларации да стане за период от минимум 50 години;
 9. Разширяване на законовата уредба на персоналните данъчни ревизии с въвеждането на принципа на верижните проверки при изясняване произхода на средствата, с които разходите на ревизираното лице надвишават приходите му.

Държавни и общински такси

 1. Подробна законова уредба за справедливо определяне размера на държавните и общински такси, съгласно която:
 • Стойността на всяка такса се определя само въз основа на разходите за нейното осъществяване;
 • Увеличението на размера на съществуващите такси да не може да надхвърля инфлацията за периода спрямо последното ѝ изменение, освен ако обосновано заключение на независима експертиза посочва друго.

Облекчени условия за стартиране на малък и среден бизнес чрез:

 1. Приемане на Кодекс на държавните изисквания за определени стопански дейности (КДИОСД), който съдържа изчерпателно всички изисквания, технически параметри и условия за упражняване на широк обхват от стопански дейности и преди всичко тези, които са характерни за малкия и среден бизнес;
 2. Изпълнението на изисквания на КДИОСД за съответната дейност да бъде предпоставка за започване на работа без предварително разрешение, а само с уведомление до посочената в Кодекса институция;
 3. Замяна на досегашната система на предварителни разрешения и проверки за започване на малък семеен бизнес със система на последващ контрол на основата на КДИОСД;
 4. Изчерпателност и окончателност на изискванията в КДИОСД. Изисквания и предписания на контролни органи, които не съответстват на заложените в Кодекса, да не могат да пораждат правни последици;
 5. Минимум двугодишен период за изпълнение при промяна на изискванията и условията в КДИОСД. Когато важни обществени интереси налагат това да стане в по-кратки срокове, разходите да се поемат от държавата;
 6. За стартирането на собствен бизнес да се плаща еднократно и окончателно една-единствена такса. Приходите от тези такси да се разпределят по ред, определен от министъра на финансите;
 7. Лицата, извършващи последващия контрол, ще подлежат на санкции за фиктивни проверки или неверни данни в контролните фишове.

Особена закрила на малкия и средния бизнес

 1. Законодателни ограничения за включването на критерии за обем на дейността и минал опит на изпълнителя при обществени поръчки, като такива се допускат само за доставки или изграждането на обекти от особена важност, големина и специално предназначение;
 2. Нормативно определяне на минимални срокове за проверки и приоритетно разплащане на възложителите към малките и средни фирми – изпълнители на обществени поръчки;
 3. Законово задължение възложителите да се разплащат с изпълнителите на обществени поръчки според принципа „първият по време е първи по право“;
 4. Създаване на гаранционен фонд за заплащане без забавяне при недостиг на средства на възложителя;
 5. Ограничаване на нелоялната конкуренция чрез специални мерки за недопускане влизането в страната на незаконни имитации на известни търговски марки, както и на стоки, несъответстващи на европейските и на българските стандарти;
 6. Изграждане на общински борси само за български плодове и зеленчуци и създаване на система за сертифициране на български биопродукти;
 7. Засилване на мерките срещу контрабандния внос на земеделска продукция от съседни страни;
 8. Смяна на подхода за кандидатстване по европейските програми за конкурентоспособност, трудова заетост, развитие на селските райони и на туризма чрез активна децентрализация и задължаване на разширена мрежа от местни офиси на програмите да издирват и стимулират малките и средните предприемачи и да търсят финансиране. Изграждане на ефикасна система за бърза и точна подготовка на проектите;
 9. Нови законодателни мерки за ефективен контрол над концесионерите, изпълнението на инвестициите, екологичното въздействие, отчитането на разходите и финансовите им резултати;
 10. Нова законодателна уредба за определянето на минималните осигурителни прагове, вменяваща ключова роля на браншовите организации.

Защита на конкуренцията и потребителите

 1. Законодателни промени за силен превантивен контрол и координация на КЗК, НАП и МВР при предотвратяването и санкциите, свързани с престъпленията срещу конкуренцията (отразени в проектозакона, внесен от ДСБ и СК през февруари 2012 г.);
 2. Законодателни промени, осигуряващи равнопоставеност на потребителите и доставчиците на услуги, когато предоставянето на услугите е свързано с предварително съгласие с общите условия на доставчика.

За българите днес ударите на вътрешната криза и отчаянието са по-всеобхватни и по-лоши от външната финансова криза. Намирането на изход от това състояние е основен приоритет за хората и фирмите, за държавата и нейните институции, за политиците, партиите и гражданските организации.

 

Публикация по договор – коалиция „Демократи за силна България – Български демократически форум”

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%be%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d1%81%d0%b1-%d0%b1%d0%b4%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  http://toross.blog.bg/photos/32262/550515_10151356155049629_1784256218_n.jpg

  „Човек и добре да живее, става в един момент разочарован син избирател”

 2. fee-faw-fum каза:

  Всяка къща в това село притежава свой особен, задушевен, жив мирис, който се е превърнал в собствената, обонятелна душа на този дом. Мирис говорещ не само на обонянието, но и на паметта; мирис, в който могат да се доловят различни смислови „регистри”…

  Селската къща мирише на изгорели пресни дърва и пепел от огнище. И това е обонятелният „регистър” на вечерта, на семейната събраност.

  Вечер, събраност и мирис на изгорели дърва и топла пепел са един образ, един ограничен „пласт” от душата на дома.

  Селската къща мирише на загоряло масло и чубрица, наслоени по тенджери и тигани. И това е обонятелният „регистър” на вечерта, на всекидневието, на майката в къщи.

  Всекидневие, майчино, шетащо присъствие и мирис на загоряло масло и чубрица са един образ, един друг органичен „пласт” от съществото на дома.

  Селската къща мирише на треви, на коприва и цветя, и на онова, което се прави от тях – на постни варива. Тя мирише на свежи цепеници. Тя е обвита от едно кротко, вдадено в труда, домашно гомонене, в което от време на време се издигат възклицаващи подвиквания на груба радост.

  И „вечерта” – с нейния мирис на изгорели дърва и пепел е кръговата, съборна основа в недрата на домашната душа. „Всекидневието” – с неговия мирис на загоряло масло, чубрица и захласната шетня е майчински обвиващата я пара. Тревното ухание, облъхващо я отвън е своеобразният „епидермис” на съществото, което е този дом.

  … И целият този много-образен и много-пластов мирис, цялата тази обонятелна душа на къщата, про-говаря из себе си своя гомон и вик.

  http://kultura.bg/web/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE/

 3. fee-faw-fum каза:

  „Аз ще изкажа една малко нетрадиционна мисъл. Много често се говори, че младите хора не гласуват, че не са достатъчно политични. Политиката, все пак, е преди всичко дело на зрелите хора – на отците на семействата, на бащите и майките, на онези, които имат фундаменталната отговорност да строят и да съхраняват домовете. Зрелите хора трябва да решат нормализирането на страната, а тогава ще решат и проблемите на младите хора, които естествено са по-слабо политични – те кипят в живота, наслаждават му се и все още не са поели отговорностите за домовете. Ако зрелите хора успеят да направят нормалния избор, от това ще спечелят и младите, които сега напускат страната ни, тъкмо защото тя не е нормална и не им предлага пътища за реализация, сигурност и уважение. Ако страната се нормализира, те ще спрат да я напускат, а тогава ще започнат да имат интерес да предлагат свои идеи за нейното устройство.“
  Проф. Калин Янакиев

%d блогъра харесват това: