Ное. 06 2014

КОАЛИЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ между ПП ГЕРБ и РБ

Прочетено2877пъти

gerbrb611141Предлагам на вашето внимание пълният текст на подписаното коалиционно споразумение между ПП ГЕРБ и РБ

 1. НИЕ,

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ И ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК И ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ ОТ КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО

БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

 

КАТО ВЗЕХМЕ ПРЕДВИД:

 1. Трудната икономическа ситуация в страната, кризата в публичните финанси и банковия сектор, дефицитите в енергийния сектор;
 2. Блокираното финансиране по ключови оперативни програми и забавеното начало на програмния период (2014-2020);
 3. Тежките социални проблеми на голяма част от българските граждани;
 4. Необходимостта от решителни реформи в редица сектори: образование, здравеопазване, правосъдие, публични администрации;
 5. Накърненото доверие към държавата от страна на основните партньори в ЕС

 

ОСНОВАВАЙКИ СЕ НА:

 1. Споделената визия за развитие на България като европейска държава, която спазва върховенството на закона, и има институции, които работят в интерес на гражданите, гарантират ефективност и прозрачност, създават условие за достоен живот и личностно развитие;
 2. Вярата в евроатлантическите ценности и принадлежността на двете формации към Европейската народна партия;
 3. Сходството в програмите, с които формациите участваха в парламентарните избори през 2014 г.
 4. Проведените консултации и преговори, на които беше постигнато съгласие по приоритетите и намеренията, където бяха налице различия в програмите

 

ОТЧИТАМЕ С ОТГОВОРНОСТ:

 1. Очакванията на българските граждани за стабилно и предвидимо управление, което да работи в техен интерес;
 2. Необходимостта България да бъде стабилен партньор на европейските институции и да може адекватно да участва в процеса на вземане на решения на европейско ниво

 

СМЕ УВЕРЕНИ В:

 1. Това, че една значителна част от българските граждани на парламентарните избори дадоха подкрепата си за проевропейско управление с мандат за извършване на реформи;
 2. Възможността за формиране на дясно-центристко правителство с широка парламентарна подкрепа

 

СЕ АНГАЖИРАМЕ ДА СЛЕДВАМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

 1. Върховенство на закона;
 2. Добро управление;
 3. Демократичност;
 4. Честност и отговорност към гражданите;
 5. Гарантиране на правата, сигурността и благосъстоянието на гражданите;
 6. Съхраняване и развитие на националната идентичност;
 7. Споделена отговорност;
 8. Прозрачност;
 9. Толерантност, недопускане на дискриминация и дезинтеграция;
 10. Противопоставяне на езика на омразата и национал-популизма.

 

ПРИЕХМЕ РЕШЕНИЕ ДА ОБЕДИНИМ СВОИТЕ УСИЛИЯ ЗА:

 1. Да дадем сигурност за функционирането на държавата като стабилизираме институциите, предотвратим срастването на икономическа, политическа и съдебна власт против интереса на гражданите и следваме посоката на европейското ни развитие.
 2. Да мобилизираме своите усилия и потенциала на публичния и частния сектор, на гражданската енергия, за определяне на верните решения за реформиране на държавата.
 3. Да очертаем ясна перспектива на гражданите и бизнеса за развитието им в по-дълъг хоризонт до 2030 година.
 4. Да направим България добро място за живеене и да я превърнем в стабилна и силна държава. Държавната и политическа системи да се реформират, за да преустановим опитите демокрацията да бъде подменяна.
 5. Да модернизираме управлението и държавата, за да бъдат в крак с развитието на съвременните глобални процеси и технологии. През образованието на младите българи да формираме поколения, способни да модернизират държавата.
 6. Да създадем условия за развитие на страната и да постигнем значим и бърз растеж. Да увеличаваме доходите на базата на напредък в икономиката. Всяко самоцелно решение извън обективните възможности на приходите в бюджета крие опасност от нестабилност и несигурност.
 7. Да използваме средствата от европейската солидарност по най-ефективния начин като ги разпределяме честно и прозрачно. Да засилим ефекта от вложените европейски средства в проекти, които подобряват публичната, бизнес- и инвестиционната среда и съхраняват природата на България.
 8. Да гарантираме национална и енергийната независимост на страната.
 9. Да гарантираме социалните права на гражданите и достигнатите нива на социални плащания, като използваме всяка възможност за тяхното повишаване. Да провеждаме социална политика, която помага на уязвимите групи и безработните. Да им дава участие в пазара на труда, да се образоват и квалифицират постоянно, за да имат основа за добра реализация.
 10. Да спазваме върховенството на закона като основа за възстановяването на справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес- и публична среда.

***

 1. ПП ГЕРБ и КП Реформаторски блок обединяват своите усилия за създаване на проевропейско реформаторско правителство за стабилно развитие на България и за осигуряване на парламентарно мнозинство, което да подкрепя политиките, провеждани от това правителство.

III. ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ

 1. Управленските приоритети на коалиционното правителство са отразени в Програмна декларация, приложена към настоящото споразумение.
 2. На основата на Програмната декларация коалиционното правителство изготвя в едномесечен срок Програма за управление, която представя на Народното събрание.
 3. Реализирането на Програмата за управление на проевропейското реформаторско правителство ще се основава и на обща законодателна програма за изпълнение на основните приоритети в нея.
 4. Програмната декларация е основа на сключеното коалиционно споразумение. Тя е подкрепена и от други политически сили, формиращи парламентарно мнозинство, които удостоверяват едностранно своята подкрепа. Подкрепата за програмната декларация означава подкрепа за управленските и законодателни мерки, с които тя се реализира.
 5. Програмната декларация може да бъде допълвана от политическите сили, които я подкрепят, при запазване на първоначалния текст.
 6. Допълнения и промени в програмната декларация се правят с взаимното съгласие и след одобрение на двете политически сили, които са я съставили и приели – ПП ГЕРБ и КП Реформаторски блок.
 7. ФОРМУЛА НА УПРАВЛЕНИЕТО
 8. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

 1. ПП ГЕРБ посочва министър-председател и предлага правителство в съответствие с чл. 99 (1) от Конституцията на Република България;
 2. Съставът на правителството се определя в режим на консултации между двете политически сили ПП ГЕРБ и КП Реформаторски блок;
 3. Членове на правителството са предложените от всяка една от двете политически сили в съотношение пропорционално на тяхното парламентарно представителство;
 4. Членове на правителството могат да бъдат и кандидати, които не принадлежат към някоя от двете политически сили, но предложени от тях, и при взаимното съгласие на партньорите;
 5. Заместник-министри, членове на политически кабинети и други се определят от ресорните министри в процедура на съгласуване с министър-председателя;
 6. Промените в състава на правителството се правят по реда, установен в  Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при предварително съгласуване с коалиционния партньор;
 7. Право на окончателно решение при персоналните назначения в правителството и органите на изпълнителната власт принадлежи на министър-председателя;
 8. При оставка на някой заместник-министър председател или някой от министрите, посочилата го политическа сила излъчва нов кандидат за същата позиция. След одобрение от министър-председателя, същият се предлага за одобрение в Народното събрание;
 9. Ако партньорът в коалицията не излъчи друг представител, той се посочва от министър-председателя;
 10. Структура и състав на министерския съвет:
 • министър-председател;
 • заместник министър-председател по коалиционна и административна политика;
 • заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси;
 • заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика;
 • заместник министър-председател по демографската и социалната политика;
 • министър на финансите;
 • министър на вътрешните работи;
 • министър на регионалното развитие и благоустройството;
 • министър на труда и социалната политика;
 • министър на отбраната;
 • министър на външните работи;
 • министър на правосъдието;
 • министър на образованието, младежта и науката;
 • министър на здравеопазването;
 • министър на културата;
 • министър на околната среда и водите;
 • министър на земеделието и храните;
 • министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 • министър на икономиката;
 • министър на енергетиката;
 • министър на туризма;
 • министър на физическото възпитание и спорта;

 

 1. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 

2.1. Решенията между партньорите се взимат с консенсус. Този принцип важи за решенията на Правителството, както и за решенията в парламентарната дейност;

2.2. При взети решения партньорите се ангажират с безусловна подкрепа в рамките на коалицията;

2.3. Когато консенсусът по т.2.1 не е постигнат, се използват всички възможни парламентарни механизми за консултации, диалог, преговори между партньорите до намиране на общо решение;

2.4. След подкрепата си за общото решение и при съществуване на различни аргументи или съображения по взетото решение, те могат да бъдат разяснени като „особено мнение“;

2.5. Право да изразява позиция от името на двата политически партньора може да бъде делегирано на определено от тях лице.

 

 1. ОРГАНИ НА КОАЛИЦИЯТА

Органите на коалицията имат само консултативен характер и не могат да предопределят решенията на институциите, определени с Конституцията и законите на страната.

 

 • МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

 • Като консултативен орган за формиране на политически решения се използва Съвета за развитие (Създаден с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет);
 • Съветът за Развитие към Министерски съвет се ръководи от министър-председателя. В него участват министрите от кабинета. С оглед по-добрата връзка между законодателна и изпълнителна власт, в заседанията на съвета за развитие могат да участват и представители на парламентарните групи на ПП ГЕРБ и КП РБ, както и политическите сили, формиращи парламентарното мнозинство;
 • В Съвета за развитие се обсъждат въпроси в правомощията на правителството: актуални въпроси, конкретни секторни политики, стратегически въпроси, както и провежданите реформи;
 • Решенията на Съвета за развитие се отнасят до дейността на изпълнителната власт и се изпълняват от нейните представители.

 

 • НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

 • Съвместните заседания на ръководствата на ПГ на ПП ГЕРБ и на КП Реформаторски блок, заедно с политическите сили, формиращи парламентарно мнозинство, се провеждат всяка седмица преди началото на пленарната сесия;
 • На съвместните заседания участват и лидерите на политическите сили;
 • На съвместните заседания се разглеждат общи политически въпроси, както и такива по законодателната дейност;
 • Решенията от съвместните заседания на парламентарните групи се вземат с консенсус и се изпълняват от парламентарните групи;
 • Режим на консултации относно законодателни инициативи на отделни или група народни представители от съответните парламентарни групи:

 

 1. Съответната законодателна инициатива на народен представител или група народни представители се представя на вниманието на ръководствата на парламентарните групи, подкрепящи коалицията, като се търси принципна подкрепа;
 2. Законодателната инициатива от съществено значение се представя на вниманието на съответния министър за съгласувателно становище, в което изрично се посочва дали инициативата отговаря на програмната декларация на МС и заложените конкретни мерки в програмата на министерството;
 3. При наличие на принципна подкрепа от страна на ръководствата на парламентарните групи и съответния министър, конкретните предложения по одобрения на първо гласуване законопроект се съгласуват между ръководствата на парламентарните групи, народните представители от ПП ГЕРБ и КП РБ, участващи в ръководството на съответната постоянна парламентарна комисия и съответния заместник-министър, отговарящ за законодателната дейност, който е длъжен да информира министъра за постигнатия консенсус.

 

 1. СРОК

Срок на настоящото коалиционно споразумение е срокът на мандата 2014-2018 г.

 

Подписали:

 

ЗА ПП ГЕРБ:                                              ЗА КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК:

 

………………………           ПП „Движение България на гражданите“: ………………….

Бойко Борисов                                                                                Меглена Кунева

 

ПП „Демократи за силна България“: ……………………..…

Радан Кънев

 

ПП „Съюз на демократичните сили“: …………………….…

Божидар Лукарски

 

ПП „Народна партия „Свобода и достойнство“: …………

Корман Исмаилов

 

ПП „Български земеделски народен съюз“: ………………

Николай Ненчев

 

ПП „Българска нова демокрация“: …………………………

Доц.д-р Борислав Великов

 

 

София, 6 ноември 2014 г.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%be%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%bf-%d0%b3%d0%b5/

Коментари

 1. Анонимен каза:

  Толкова общи приказки може да напише само комсомолски секретар от преди 89. Пословичната лакомия за власт на РБ ги пусна по пързалката – Тиквоний задържа ресурсните министерства/където са парите от европрограмите – регионално развитие,земеделие,околна среда получ,екология/ и им пусна проблемните – здравеопазване,образование,отбрана и др.известни като постни дробчета. Като прибавим и времената и купена подкрепа на Симеонов/този,заради който Дол дойде в София,за да се скара и опипва Фандъкова / получаваме политическа содомия от най – висока класа.

 2. Teodor Georgiev каза:

  Наблюдавайки щъкащите по екрана Кунева, Цачева и Първанов осъзнавам едно – от 25 години не можем да съставим кабинет без червени курви…

 3. debelakа каза:

  Каква я мислехме, каква стана тя…

 4. Анонимен каза:

  Никой не разпръсква удовлетворение от програми, коалиции, що така?

  1. debelakа каза:

 5. Анонимен каза:

  До дебелака,ами точно каквато я мислехте,такава стана.В разгара на летните “ протести “ ми направи впечатление един лозунг “ Не махаме ТУЙ за да върнем ОНУЙ “ Е , върнахте го,това което гледаме сега е триумфа на ОНУЙ – продажност,задкулисие,невиждана лакомия за власт и алчност. Проглушиха ушите на цяла България от приказки за задкулисие,колко лошо било да те подкрепят националисти и фашизоиди с антиевропейски ценности,къде сте сега ? Къде са вувузелите ?

  1. debelaka каза:

   Споко с крайните изводи, все още дори не са ги гласували. Нека мине малко време и ще правим изводи на база свършеното. Да не впрягаме конят зад каручката.
   Моят коментар е насочен към определени действия и бездействия, към конкретни назначения, а не към самото правителство като цяло. Засега има една много добра новина – ДПС официално се обяви в опозиция.

  2. ТАРАЛЕЖ каза:

   Дали пък да не почнем веднага след избора с протестите под прозорците им,пък и още някоя банка да катапултираме,и ако издържат,значи това са ХОРАТА,които ще ни оправят.Дано да не е в преносния смисъл!

 6. Анонимен каза:

  Абе ни бих бил много сигурен.Тия смешници ще се окъкат много бързо и турците пак ще излязат на бял кон – ролята на опозиция сега е златна,само кретените от РБ не го разбират.Обърни внимание и на ветропоказателните медии – те са най верния ориентир дали едно правителство ще годиняса.Реакциите като цяло не са вернопаданически,както би трябвало по принцип да се очаква

  1. debelaka каза:

   Реакцията на медиите ме радва. А кретените са онези, които вършат черната и неблагодарна работа, така е в живота. Само тарикатите търсят на работата лекото и на баницата мекото. А те не са хубави хора. Има хора и за бачкане, има и за веене на байряк. Включително и в това правителство.

%d блогъра харесват това: