Кметът Корнелия Маринова: Предлагаме бюджет на финансовата дисциплина и устойчивост, който максимално се опира на потребностите на хората

Прочетено1457пъти

Една от важните точки на заседанието на Общинския съвет на 26 януари т.г. е приемане на Бюджета на община Ловеч за 2017г. Община Ловеч ще продължи да работи усилено по всички направления на бюджета, а също и по създаване на условия за привличане на външни инвеститори.

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова на пресконференция определи финансовия документ така: „Това е бюджет на финансовата дисциплина и устойчивост, който максимално се опира на потребностите на хората. Бюджет, който залага много на образованието, на социалните дейности, култура околна среда, който разчита на външни средства за инфраструктурата, за да останат повече средства за останалите функции на общината“.

Бюджетът на приходите на община Ловеч за 2017 г. възлиза на 34 950 801 лв., което е с близо 4 млн. лева повече от бюджета за 2016 г. Бюджетът е балансиран и съответно разходите за 2017 г. възлиза също на 34 950 801 лв.

Бюджетът се основава на ясни приоритети като устойчиво развитие на общината, публичност и прозрачност на дейностите и разходите през годината, финансова стабилност и дисциплина.

Тези дейности ще бъдат гарантирани чрез насочване на работата на всички звена на Общинската администрация към следните задачи:

  • Осигуряване на съвременни условия на живот чрез балансирано териториално развитие на централната градска част и чрез привличане на външно финансиране чрез проекти, финансирани от ЕС. Такъв е проектът „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централната градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков“ в кв. „Вароша“, гр. Ловеч, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020.

  • Подобряване на условията на живот и в селата чрез планувания ресурс в бюджета за организирано събиране и извозване на ТБО на територията им. Калкулацията за 2017 г. включва в летните месеци сметосъбирането да се извършва три пъти месечно, освен това е предвидено почистване от битови отпадъци на сервитутните зони, на шахти и канали, речни корита, дерета и други в рамките на населеното място.

Увеличението само за осемте големи кметства в общината е с 28 360 лв., увеличение има и за останалите кметства.

  • Модернизиране, осигуряване на качествени и достъпни услуги в образованието, здравеопазването, спорта и социалните дейности в общината. В капиталовата програма са заложени средства за изграждане на площадки за игра и фитнес. През 2016 г. е подписан договор за БФП за проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на ЦДГ и ясли в Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общинските училища на гр. Ловеч“ по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

С 15 % повече пари са предвидени за образованието за държавни дейности – в резултат на държавната политика и увеличените разходни стандарти.

Повече средства са отделени и за социални дейности. Ако за делегираните от държавата дейности увеличението на ресурса спрямо 2016 г. е 7.45% , то за местните дейности увеличението е с 20.23%. Осигурено е дофинансиране на домовете за стари хора на „Върбовка“ и Сливек.

Във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ са предвидени с 20.37 % повече средства и то за местни дейности, това е около 1 200 000 лв. повече. Значително са увеличени средствата за заплати и осигуровки в звеното за поддръжка и ремонт на общински обекти и звеното за сметосъбиране и сметоизвозване. Целта е да са намали текучеството и подобри качеството на услугите. Извършените реформи в тази сфера дават възможност да се вложат средства за нова сметосъбираща и сметоизвозваща машина на стойност 200 000 лв., както и за инвестиция в регионалната система за управление на отпадъците чрез проект чрез изработването на проект за компостираща и сепарираща инсталация, средства, които ще ни бъдат възстановени след спечелване на проекта.

  • Прилагане на активни политики за разработване и популяризиране на община Ловеч като предпочитана туристическа дестинация чрез проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в община Ловеч“, който цели да се развие един интегриран туристически продукт на базата на търсените атракциони в региона.

Държавата осигурява ръст на средствата за култура с 12.88% за държавни дейности, а за местни дейности общината осигурява ресурс над 40 000 лв. повече спрямо м. г. Ако тогава в културния календар средствата са били 93 500 лв., в бюджета за 2017 г. заложените средства за култура са увеличени с 56 500 лв.

Капиталовата програма по отношение на собствените средства също бележи ръст. Ако за м.г. собствените бюджетни средства са възлизали на 743 360 лв., то за 2017 г. те са 996 698 лв.

Ръстът на дейностите, които държавата осигурява като цяло в бюджета, е 12.70 %, а за местните дейности повишението е 10.31 %. Това покрива изцяло ръстът на минималната работна заплата и осигуровките към тях.

„Някои казват, че този бюджет е твърде амбициозен. Подобно мисли и идеи имаше и при приемането на бюджет 2016 г., когато тези хора определиха местните приходи от 6 200 000 лв. за недостижима цел. Но ние доказахме, че можем и събрахме 7 млн. лв. Няма да е лесно и сега, но ще изпълним тази приходна част.“

Кметът Маринова посочи като обнадеждаващ знак, че усилията на Община Ловеч се оценяват от Министерството на финансите. В своя оценка министерството пише: „На този етап се получава увереност, че общината ще успее да поддържа нива на задълженията за разходи и поети ангажименти в рамките на допустимите по закона за публичните финанси параметри“.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b5/

%d блогъра харесват това: