КЗК оставя без уважение жалба на строителна фирма срещу решение на кмета на община Ловеч

Прочетено980пъти

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с председател Юлия Ненкова със свое решение № 1302 от 09.11.2017 г. реши, че оставя без уважение жалба на строителна фирма, съобще на пресконференция кметът Корнелия Маринова. Ето и по-точно:

  1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Микра-КМ“ ЕООД срещу Решение № 053/17.08.2017 г. на кмета на община Ловеч за определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на улици, пътища и изграждане на общинска техническа инфраструктура“, по 3 (три) обособени позиции, в частта по обособена позиция № 1: „Основен ремонт път LOV 0151 от транспортен мост до бензиностанция II-35 на изхода за гр.Троян“, обособена позиция № 2: „Основен ремонт ул. „Никола Петков“, кв. „Дикисана“, обособена позиция № 3: „Ремонт улична настилка населени места, община Ловеч“.

2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Микра-КМ“ ЕООД за възлагане на направените в производството разноски.

3. ВЪЗЛАГА на „Микра-КМ“ ЕООД, с ЕИК 131211815 да заплати юрисконсултско възнаграждение на община Ловеч, с адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 22, в размер на 200.00 (двеста) лева.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Документите са разгледани в открито заседание, проведено на 09.11.2017 г. преписка № КЗК – 853/2017г., докладвана от наблюдаващ проучването Красимир Витанов, член на КЗК.

След като са установени фактите става ясно, че разгледана по същество жалбата е неоснователна.

На първо място в жалбата на „Микра – КМ“ ЕООД, гр. Ботевград се излагат твърдения, че докладът по чл. 60 от ППЗОП не съдържа всички необходими реквизити и независимо от факта, че в чл. 60 от ППЗОП не е въведено изискване за кратко описване на техническото предложение от страна на комисията, тя е следвало да изложи поне кратки мотиви в тази насока.

Видно от обявлението за обществена поръчка, избраният критерий за оценка на офертите е „най-ниска цена“, което означава, че възложителят не е избрал показатели за оценка, свързани със съдържанието на техническото предложение. Единственото, което в настоящата процедура подлежи на оценка, е предложената обща цена за изпълнение на поръчката и видно от протокола за разглеждане на техническите предложения, помощният орган на възложителя е изложил кратки мотиви за допускане на участниците до етап разглеждане и оценка на ценовите предложения, като с оглед избрания критерий за оценка това се явява достатъчно, за да се приеме, че същият е изготвен в съответствие със законовото изискване на чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. Наред с това следва да се отбележи, че в протокола за разглеждане на ценовите предложения комисията е записала предложената от всеки участник цена за съответната обособена позиция и по този начин единственият показател за оценка – предложена цена е обективиран.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%b7%d0%ba-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8/