Какво НЕ научиха съветниците и кметската администрация от доклада на Агенция за държавна финансова инспекция. Обърнаха ли внимание на „установените индикатори за измама“?

Прочетено1409пъти

Павлин Иванов

Утре съветниците ще гледат предложението на кмета относно одобряване размера на План сметката за чистотата и Бюджет 2018. Нужно е да бъде обърнато внимание на факта, че АДФИ (Агенция за държавна финансова инспекция) има официален, нелицеприятен доклад по темата (в края на текста). В него се казва и:

„5. Установени индикатори за измама по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗДФИ като подписване на протоколи за приемане от служител на общината, който на съответните дати е ползвал платен отпуск; утвърждаване на подпоказатели с проведена открита процедура за дейности, които са участвали в оценяването на ценовите предложения на участниците, но впоследствие същите не са възлагани и не са извършвани от изпълнителя; фактуриране на услуги от изпълнителя въз основа на неистински документи;….“ Самият доклад вече е публикуван от общински съветник.

С този документ, такъв сериозен орган като АДФИ, казва кристално ясно какво може и какво не може да се включва в План сметката за разходите. Но знаем, че четенето и компетентността, не са сред силните страни на болшинството общински съветници. Това е и причината да обърна внимание на няколко факта.

 1. Агенция за държавна финансова инспекция в т.1, като компетентен орган казва: „…Неоснователно изплатени средства за приети дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, които в действителност не са извършени. Същите се дължат на: неупражнен контрол от страна на възложителя при изпълнение на договорите с изпълнителите на услугите

Въпрос: Има ли наказан, уволнен, даден на компетентните органи служител/и на Община Ловеч, които не са си вършали работата и НЕ СА упражнили контрол, което безспорно е установено от АДФИ?

Ако администрацията НЕ може да осъществява контрол над харченето на публични средства, събрани от данъкоплатците и общинските съветници, като управляващи общината са „над нещата“, защо да плащаме данъци?

 1. В т. 1 от доклада, също изрично се казва, че снегопочистването НЕ МОЖЕ да бъде елемент от план сметката, защото „не попада в обхвата на чл. 66, ал. 1, т. 1-4 от ЗМДТ

Размерът на предвидените средства за Ловеч и селата от общината за снегопочистване е в размер на близо 400 000 лв.. Тези средства НЕ могат да бъдат включени в План сметката, съответно, не трябва да бъдат събирани през Такса битови отпадъци. Следователно, трябва да бъдат извадени от План сметката и тя или трябва да бъде намалена с тази сума или за тези пари, трябва да бъдат финансирани дейности по чл. 66 от ЗМДТ. Друг вариант просто няма, ако разбира се, на някой му пука за спазването на законите и се съобразява с официалните доклади на АДФИ! Уви, съветниците на комисии масово са подкрепили предложението на кмета, показвайки елементарно непознаване на материята!

 1. В т.2 от доклада, очевидно визирайки договора на Община Ловеч с фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване, се казва:

Договаряно е отчитането и заплащането на дейностите да се извършва на твърда месечна цена, която не отразява броя на съдовете за отпадъци и размерите на площите, подлежащи на почистване“

Това, че въпреки направените констатации, анализ и корекции няма, говори за пълно несъобразяване с нормативната уредба и разбирането на философията на ЗОП. Нито съветниците, нито кметската администрация, имат намерение да се съобразят обаче с правилата.

 1. Пак в т. 2 се казва:

„Единичните цени на услугите, предвидени в договорите с изпълнителите, са определяни без разчети за начина, по който е определена себестойността на всеки елемент от нея, съобразно обема и времетраенето на възлаганите дейности“

След като се запознаете с доклада (в края на текста), ще си сглобите цялата картина. За това с доклада, до тук.

Другите важни елементи по План сметката, които съветниците пренебрегват и с некомпетентността си ще натоварят всички граждани са:

 1. Община Ловеч, според изричното желание на зам. кмета Цветан Георгиев купува ултраскъп камион, с малък обем, за селското сметосъбиране. Цената му е близо 380 000 лв. с ДДС.

Чисто икономическата логика на Възложителя, Община Ловеч , е ясна. Колкото повече, толкова повече. Надявам се да ме разбирате.

Процедурата е стартирана без никакъв анализ, обосноваващ нуждата от точно такъв скъп камион и неговата дългосрочна поддръжка.

С тези 380 000 лв., освен някакво лично задоволяване на .. егото на зам. кмета, се товарят данъкоплатците. Но тъй като ловчалии са богати, съветниците не виждат проблем да одобрят сделката. В крайна сметка, не плащат те, нали?

 1. Залагат се близо 300 000 лв. за проектиране на няколко площадки на Депото за отпадъци.

Тук е важно да отбележим, че много общини в България се възползваха от БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО финансиране. Това е видно на сайта на МОСВ или на сайтовете на отделните РИОСВ.

Камионът за сметосъбиране и проектирането на сепарираща и компостиращи инсталации могат да бъдат поискани от РИОСВ Плевен, където по сметката на община Ловеч има повече от достатъчно пари за това. Моля, направете справка на сайта на РИОСВ Плевен и ще се убедите.

 1. Предвиждат се доста средства за „подпомагане“ на Оператора на Депото за отпадъци, които ще платят отново хората в Ловеч, без да се налага.

Тъй като знам, че мнозинството от съветниците и служителите в администрацията НЕ обичат да бъдат поучавани въпреки незнанието си, камо ли от мен, ги моля, преди да гласуват да прочетат важната по тази тема нормативна уредба. Важно е, защото вместо да се търсят рационални начини за спестяване на средства и ефективното управление на процесите, гласуването отива към узаконяване на разхищение.

И на края, важно е да уточня, че се опитах писмено и устно да предизвикам експертен дебат по темата за управление на отпадъците. Такъв, за съжаление не се получи.

Това е и причината, този текст да не бъде експертен анализ, какъвто никой избран да управлява не би прочел, само защото е написан от мен, а само акцентирам на някой важни моменти, които ако бъдат избегнати, катастрофата ще бъде по-приемлива.

 

Ето и самият доклад на АДФИ:

Приложение № 5

Основни нарушения и проблеми, установени от органите на АДФИ, при извършената контролна дейност, свързана с законосъобразното разходване на средствата, събрани от такса за битови отпадъци, за дейностите, посочени в чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

 

 1. При разходване и отчитане на средствата, събрани от такса за битови отпадъци:
 • Неоснователно изплатени средства за приети дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, които в действителност не са извършени. Същите се дължат на: неупражнен контрол от страна на възложителя при изпълнение на договорите с изпълнителите на услугите; фактуриране и заплащане на услугите по договорени единични цени, без отчитане на реално извършената работа; заплащане на разходи, които е договорено да са за сметка на изпълнителя; завишаване броя на действително обслужените съдове и други;
 • Неоснователно изплатени средства за приети дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, вследствие на извършени плащания по цени, по-високи от договорените при възлагане на обществените поръчки;
 • Разходване на средства, постъпили от такса за битови отпадъци, за дейности, които не попадат в обхвата на чл. 66, ал. 1, т. 1-4 от ЗМДТ, като по този начин е променено предназначението им (напр. за заплащане на дейности по зимно почистване на териториите за обществено ползване; заплащане на такса за битови отпадъци за недвижими имоти на общината; възстановяване на ДДС и др.);
 • Отчетността за дейността по сметоизвозване не дава възможност да се извършва съпоставка на отчетените количества с фактически извършените дейности по сметоизвозване. Установени са несъответствия между съставените документи относно данните в отчетните книги на депата за третиране на неопасни отпадъци и съставените документи, отразяващи извършено извозване на отпадъци, като различия в броя на курсовете по месеци, несъответствие между датите и броя на курсовете и други;

 

 1. При договаряне на дейностите, свързани със сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване:
 • Договаряно е отчитането и заплащането на дейностите да се извършва на твърда месечна цена, която не отразява броя на съдовете за отпадъци и размерите на площите, подлежащи на почистване;
 • В договорите е определяна цена за сметоизвозване, която не е обвързана с количеството приети отпадъци в депото, а с ежедневните маршрути при сметосъбиране по населените места, обработката на брой съдове за отпадъци и тяхното местоположение;
 • Единичните цени на услугите, предвидени в договорите с изпълнителите, са определяни без разчети за начина, по който е определена себестойността на всеки елемент от нея, съобразно обема и времетраенето на възлаганите дейности;
 • При сключване на договорите са включени клаузи, даващи възможност за оскъпяване на услугите в резултат на представяни от изпълнителите елементи в калкулациите, които водят до формиране на по-високи единични цени за дейностите;
 • Договаряно е изпълнението на дейностите да е свързано с обработката на брой съдове за битови отпадъци, при положение че предаването на депо и/или предаването за предварително третиране на отпадъците е свързано с количествата на битовите отпадъци.

 

 1. При избора на изпълнители за възлагане на обществени поръчки за дейностите, свързани със сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – установени са случаи на непроведени обществени поръчки при наличието на всички законови основания за това; проведени процедури на договаряне, без да са били налице законови основания за това; изменяни са условията на сключени договори; посочване на изисквания към участниците, които необосновано ограничават участието или дават предимство при възлагане на обществената поръчка, както и процедурни нарушения – неизпратена информация за сключени договори за вписване в РОП, непубликуване на сключени договори в профила на купувача на електронната страница на възложителя, не посочване в публичната покана на датата, часа и мястото на отваряне на офертите и други.

 

 1. Установен е и случай на необосновано увеличени разходи за дейности по сметосъбиране за един отчетен период спрямо предходния период, в резултат на проведена обществена поръчка, без да е било необходимо провеждането ѝ.

 

 1. Установени индикатори за измама по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗДФИ като подписване на протоколи за приемане от служител на общината, който на съответните дати е ползвал платен отпуск; утвърждаване на подпоказатели с проведена открита процедура за дейности, които са участвали в оценяването на ценовите предложения на участниците, но впоследствие същите не са възлагани и не са извършвани от изпълнителя; фактуриране на услуги от изпълнителя въз основа на неистински документи; изплащане на суми въз основа на неистински месечни отчети; плащане на твърди цени, независимо от обема на извършените работи; несъответствия между датите и броя на извършените курсове, отразени в пътните листове и аналогичните данни, вписани в товарителниците; установени несъответствия между данните за кратността на услугата, вида и вместимостта на съдовете, ползваните автомобили и броя на обслужените населени места, вписани в протоколите за приемане на дейностите от изпълнителя и аналогичните данни, отразени в документацията на депото за отпадъци; при отчитане на дейностите е приемано, че за съответните посочени в отчетите количества предадени отпадъци са обработени съответния брой съдове, посочени в договора, без да се отчита действителният им брой;

 

 1. Установени случаи на неначислен и невнесен в приход на републиканския бюджет дължим данък върху добавената стойност върху изплатени суми за депониране на битови отпадъци, както и невнесени отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

 

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba/

%d блогъра харесват това: