Какви проекти с финансиране на ЕС се изпълняват в Община Ловеч

Прочетено1330пъти

Проекти на Община Ловеч в процес на изпълнение:

 1. „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ловеч“
 2. „Техническа помощ за община Ловеч – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”
 3. „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на пл. „Тодор Кирков“, гр. Ловеч” – в процес на изпълнение
 4. „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“ –

  предстояща пресконференция за стартиране на проекта и официална церемония първа копка в началото на м. септември. Не са сключени само договорите с изпълнители за упражняване на строителен надзор по време на строителството.

 5. „Ремонт, преустройство и обзавеждане на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч“ – предстояща пресконференция за стартиране на проекта и официална церемония първа копка в началото на м. септември – приключва процедурата за избор на изпълнител на СМР за обекта

 

Проекти в процедура по оценка в Междинно звено при Община Ловеч

 1. Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. Гозница гр. Ловеч – УО на ОПРР изисква допълнителни промени в Наредбата за общинските жилища, по отношение на възлагането, изпълнението и контрола на обществената услуга „Настаняване в социални жилища на представители на уязвими групи в т.ч. и роми“ и привеждането й в пълно съответствие с приложимия режим на държавни помощи и контрол за свръхкомпенсация. Ще се създаде работна група в който ще се включат експерти от администрацията, общински съветници, членове на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги. Работната група ще направи необходимите промени в Наредбата, след което ще я подложим на обществено обсъждане преди внасянето й в Общински съвет за приемане.
 2. „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ „Полиция“ – гр. Ловеч и помещения, заети от ДА „Технически операции“ – сектор Ловеч“
 3. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 1

 

Проекти в процедура по оценка в Междинно звено при УО на ОПРР

 1. Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч

 

Процедура по подготовка на проектни предложения

 1. Проектно предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 2”, което включва още 5 жилищни сгради.
 2. Проектно предложение за участие в конкурс „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България“ – с проектно заглавие „Дестинация Ловеч“. Целта на проекта е популяризиране на туристическите атракции в общината – културно-исторически туризъм  и традиционни исторически обекти, .

 

ЕДЕН – Отлични европейски дестинации по програма – покана за набиране на проектни предложения по програмата за конкурентноспособност на малките и средните предприятия 2014-2020 COSME.

Инвестиционен проект за “Иновационен метод за опазване на водите и околната среда в община Ловеч“ на Община Ловеч. Стойността на проекта е 805 398 лв. с ДДС.

Реализацията на проекта е част от изпълнението на поставените стратегически цели на общината, а именно – да се преустанови заустването на непречистени отпадъчни води чрез изграждане на съответните колектори и локални пречиствателни съоръжения. Проектът ще окаже влияние и върху изпусканите в атмосферата газови емисии и намаляване на замърсяването на почвите и подпочвените води.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%81-%d1%81%d0%b5-%d0%b8%d0%b7/

3 коментара

 1. A edin pluven basein koga ???

 2. обновяване на детските площадки…ужасни са ?!?!

 3. А бре накратко казано проекта е да се плячкосат пари от онези които съдействат тука да няма държава.