Искания на МГИ до Областен управител

Прочетено1440пъти

oblast1005131До Областен Управител на област Ловеч
Относно: Исканията на МГИ
С вх.№ ОС-711/16.05.2016 г. в Общински съвет Ловеч е внесено предложение по силата на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) от Местна гражданска инициатива (МГИ) за отмяна на обявена обществена поръчка  ”Приготвяне и доставяне на храна в готов вид за деца от 0 до 3 години и от 3 до 7 години, посещаващи детските заведения на територията на Община Ловеч“, създадена на 27.04.2016 г. от 79/седемдесет и девет/ жители на община Ловеч с избирателни права на територията на общината. От 27.04.2016 г. до 16.05.2016 г. инициативата бе подкрепена от още 839/осемстотин тридесет и девет/ пълнолетни граждани на общината, които положиха своя подпис в одобрена бланка съгласно ЗПУГДВМС на 27.04.2016 г.:
1. Отмяна на обявена на 14.04.2014 г. обществена поръчка ”Приготвяне и доставяне на храна в готов вид за деца от 0 до 3 години и от 3 до 7 години, посещаващи детските заведения на територията на Община Ловеч“
2. Общински съвет Ловеч да приемане на решение за забрана през мандата 2015 г. – 2019 г. на обявяване от кмета на Община Ловеч на обществена поръчка ”Приготвяне и доставяне на храна в готов вид за деца от 0 до 3 години и от 3 до 7 години, посещаващи детските заведения на територията на Община Ловеч“ без предварително проведени публични обсъждания на поръчката.
3. Общински съвет Ловеч, да контролира дейността на кмета и разходването на публични средства по обществените поръчки. Същите да се публикуват след получаване на одобрение и решение на общински съвет и обсъждане с гражданите на общината.
Въпросното предложение бе включено и обсъдено на XIV заседание на  Общински съвет – Ловеч  проведено на  30.06.2016 г. Решение по предложението на  МГИ не беше прието от общинските съветници.
До 01.08.2016 г. общински съвет не е приел решение по предложение вх.№ ОС-711/16.15.2016 г., а съгласно чл.52 от ЗПУГДВМС общинският съвет до който е отправена местната гражданска инициатива, е длъжен да разгледат направените от МГИ предложения и в едномесечен срок от връчването на подписката да обявят своето решение и предприетите мерки в интернет страницата на общината и в един регионален вестник. Също така  ОбС е длъжен в едномесечен срок  писмено да уведомят инициативния комитет за своето решение и за мерките за неговото изпълнение.
От цитираната разпоредба на закона, на общински съвет е определен ред и срок за произнасяне по направените от МГИ предложения, но той не се е произнесъл с решение, не е  обявил предприетите мерки в интернет страницата на общината и в един регионален вестник и не е  уведомил писмено инициативния комитет за своето решение и за мерките за неговото изпълнение.
Непроизнасянето в срок се смята за мълчаливо съгласие в случаите и при условията, предвидени в специални закони съгласно чл. 58  ал.4  от АПК. По отношение на предложение вх.№ ОС-711/16.05.2016 г., чл.52 от ЗПУГДВМС се явява специален закон по реда на който Общински съвет Ловеч има задължението да приеме решение и е разписан ред и срок за неговото обявяване. Не изпълнението на специалния закон от общински съвет е мълчаливо съгласния на направеното предложение от МГИ.
Проявихме изключително търпение по отношение на всички срокове за вземане и обявяване на решение, но такова не бе изведено. Нещо повече, видно от протоколите от проведеното заседание е налице и нарушение на процедурата по гласуването, на чл.85(6) от ПОДОС и не е приложен чл.13(4). Въпреки подадените сигнали и публикуваната дописка в местна електронна медия, последвалото го бурно недоволство в социалните мрежи – реакция от страна на председателя на общински съвет няма. Да приемем ли за случайност допуснатото от страна на юрист какъвто е председателя на ОбС Ловеч:
-допускането на гласуване от чужд пулт
-липсата на наказание въпреки разписаните разпоредби
-умишленото потулване на скандала
-пренебрежителното отношение на институциите по въпроси, поставени от граждани
-нарушението на закони и неспазване нормативните актове

Уважаема госпожо Областен управител на област Ловеч,
Моля, на основание чл.23. ал. 4  т.4 от ЗМСМА в 7 дневен срок да свикате заседание на Общински съвет Ловеч на което да информирате общинските съветници за мълчаливото съгласие за решение на Общински съвет Ловеч по предложение вх.№ ОС-711/16.15.2016 г. на МГИ т.2 и т.3.
Моля, да бъде извършена пълна проверка по допуснатите нарушения на ПОДОС и ЗПУГДВМС

С уважение,

ИК на МГИ чрез
Протоколчик на МГИ по ЗПУГДВМС

Емилия Герганова

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b3%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/

2 коментара

  1. Интересно кой ЙОрист е бабувал на това НЕДОРАЗУМЕНИЕ?!
    Ще се случи,като цъфнат налъмите в старата градска баня!

  2. Нали не смяташ, че има юрист който да се опълчи на властовата мафия в града и да е предложил помощта си. Ако не цъфнат налъмите и областен управител не си изпълни законовите задължения към гражданите и тя влиза в кюпа. Освен високи постове, това са и отговорни постове и те предполагат вземането на някои неугодни решения. Забравят хората кой реално им плаща заплатите и фотосесиите и започват да пренебрегват служебните си задължения. Не мислят и какви последствия може да има. Така че областен управител да впрегне юридическия си и пиар екип/ на които пак ние плащаме заплатите-в случай че са забравили/ и да я изкарват от калта, в която я набутаха

%d блогъра харесват това: