Информация за резултатите от извършените проверки от РЗИ Ловеч

Прочетено1490пъти

cigari1403131За периода 17.10.2016г. – 21.10.2016г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха проверки на 42 обекти с обществено предназначение – 3 места за настаняване, 13 фризьорски салона, 1 обществена пералня, 3 водоизточника за централно водоснабдяване, 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 2 детски градини, 3 местни водоизточника, 4 минерални водоизточници, 3 гробищни парка, 1 служба по трудова медицина, 4 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, 1 плувен басейн и 2 хотела в гр. Ловеч, гр.Луковит, гр. Троян, с. Балабанско, с. Шипково, гр. Тетевен и с. Борима, при които не са установени нарушения на здравните изисквания.

Извършени са и 21 проверки на кухненски блокове на детски градини и ученически столове и бюфети в училища в гр. Ловеч, гр.Тетевен, гр.Ябланица и села в общини Ловеч, Тетевен, Угърчин, Троян и Ябланица за спазване изискванията за здравословно хранене на организирани детски и училищни колективи, както и 8 проверки в учебни заведения за спазване на съгласувани седмични разписания, без нарушения.

Осъществени са 16 планови проверки в аптеки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и по Закона за наркотичните вещества в аптеки в гр.Тетевен и Луковит и с.Гложене. Нарушения на законовите изисквания не са установени. През изминалата седмица са извършени и 3 проверки по Наредба №5/2011 г. за разрешение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти, както и 2 планови проверки в дрогерии, също без нарушения.

Извършена е проверка по подадено заявление за издаване на хигиенно заключение в аптека в гр. Тетевен, както и проверка по нова лицензия за наркотични вещества в „Балканфарма“ – Троян.

По Закона за статистиката  са извършени 9 проверки в амбулатории в гр. Ловеч. Медицинската документация и отчетност се водят съобразно изискванията.

Две проверки на медицинското обслужване и хоспитализацията на пациенти със спешни състояния са извършени – във ФСМП-Луковит и ФСМП-Тетевен, във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването относно извършване на непрекъснат контрол по спазване на задълженията на лечебните заведения за болнична помощ по отношение на медицинското обслужване и хоспитализацията на пациенти със спешни състояния. В медицинската документация няма отразен отказ от хоспитализация. През седмицата няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

През отчетният период са извършени 10 проверки в ЛЗБП в гр.Ловеч, гр.Троян, гр.Тетевен и гр.Луковит по Методика за субсидиране на ЛЗ през 2016 г. За надвишените над 10% дейности в сравнение с трето тримесечие на 2015г., съгласно разпореждането в указанието за контрол, ще бъде уведомено МЗ.

Контролът на забраните за тютюнопушене в закрити обществени места през посочения период включва общо 68 проверки в обществени обекти, от които 2 проверки в обекти за хранене и развлечение, 2 в детски и учебни заведения, 35 в лечебни заведения, 14 в аптеки и дрогерии и 15 в други обекти с обществено предназначение – места за настаняване, фризьорски салони, административни обекти, без установени нарушения.

Утвърден е План за работа при усложнена зимна обстановка на РЗИ – Ловеч, като е изготвен и представен на Областен управител – Ловеч, Доклад от Директор РЗИ-Ловеч, относно готовността на ЛЗ на територията на Ловешка област за работа при усложнена зимна обстановка.

През изминалата седмица са проведени две заседания на Регионалния съвет за контрол на експертизата на временната неработоспособност, на които са разгледани 7 жалби срещу болнични листи от Директора на ТП на НОИ – гр. Ловеч и Районен съд – Луковит и насочени  за повторна експертиза към съответната ЛКК.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b5/

%d блогъра харесват това: