ИНСПЕКТОРИТЕ ПО ТРУДА ПРОВЕРЯВАТ ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА НА РАБОТНОТО МЯСТО ИНСПЕКТОРИТЕ ПО ТРУДА ПРОВЕРЯВАТ ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА НА РАБОТНОТО МЯСТО

Прочетено1972пъти

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ организира информационна и инспекционна кампания „Здравословни работни места, 2018 – 2019 г., управление на опасните вещества на работното място“, за това съобщи МИТКО МИТЕВ, Директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр. Ловеч. С нея България се включва в двугодишната кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), която стартира през април 2018 г. и е посветена на повече информираност и превенция на риска от работата с опасните вещества в ежедневната трудова дейност.

От 1 август 2018 г., в рамките на планираната си инспекционна дейност, при проверките в предприятия от икономически дейности „Растениевъдство“, „Оформяне и поддържане на озеленени площи“, „Производство на мебели“, „Производство на ПДЧ“, „Печатна дейност“, „Производство на обувки“, „Хуманно здравеопазване“, „Ветеринарномедицинска дейност“, „Борба с гризачи и насекоми“ и „Галванични производства“, контролните органи на Агенцията специално следят за оценката на риска и предприетите мерки за минимизиране на рисковете в следствие използването на опасни вещества от работещите в тях.

ИА ГИТ разчита на съдействие от страна на работещите, които ще бъдат помолени от инспекторите по труда да попълнят анонимно специални анкети. Целта е да се установи доколко работещите познават пиктограмите (изображенията), с които на етикетите се визуализират различните рискове. Анкетата ще послужи за анализ на информираността им и за предприемане на мерки за повишаването ѝ.

EU-OSHA организира кампанията, тъй като според различни оценки всяка година около 1,6 милиона души в Европа се диагностицират с рак, а около 120 000 от тях се разболяват в резултат на професионална експозиция на канцерогени. Това води до почти 80 000 смъртни случая годишно. По данни от оценки на Международната организация на труда (МОТ) и ЕС канцерогените са причинителят на по-голямата част от смъртоносните професионални заболявания в ЕС. Преките разходи, произтичащи от експозиция на канцерогени на работното място в Европа, се оценяват на 2,4 млрд. евро годишно.

През 2017 г. около 129 000 вещества са класифицирани в съответствие с Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP). През май 2017 г. повече от 10 000 вещества са регистрирани в Европейското икономическо пространство съгласно Регламента REACH (Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Регламентът REACH обаче не обхваща опасните вещества, получени в процеса на работа, например праха или продуктите от горенето.

Излагането на опасни вещества на работното място е свързано с тежки и дълготрайни здравословни проблеми, свързани с респираторни заболявания; увреждания на вътрешните органи, вкл. мозък и нервна система; кожни раздразнения и кожни болести; професионални ракови заболявания (левкемия, рак на белите дробове, мезотелиома и рак на носната кухина). Наличието на опасни вещества може да изложи работниците на риск от пожар, експлозия, тежко отравяне и задушаване.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%be%d0%bf%d0%b0/