Икономическите резултати и финансовото състояние на „ЕКО” ЕАД гр. Ловеч за 2012 година

Прочетено3327пъти

ekolov1104131„ЕКО” ЕАД гр. Ловеч е регистрирано с капитал 50 000 лева, който е разпределен на 5 000 бр. акции по 10 лв. номинална стойност. Едноличен собственик на капитала е Община Ловеч. Съставът на Съвет на директорите е от трима члена: Велислав Цветанов Велев, Пламен Петков Петров и Антоанела Петрова Дончева. Дружеството се представлява от Антоанела Петрова Дончева в качеството й на изпълнителен директор.

Търговското дружество отчита за 2012 година приходи в размер на 1530 хил. лв., което е увеличение с 345 хил. лв. спрямо същите през 2011 година. Основен дял от тях заемат приходите от услуги от основния предмет на дейност, които са в размер на 1437 хил. лв. или 93,92 % от общо приходите. От тях 1336 хил. лв. са от обществена поръчка на Община Ловеч и 101 хил. лв. от услуги към фирми и граждани. Реализирани са допълнителни приходи в размер на 16 хил. лв., в т.ч. от наем в размер на 6 хил. лв. и свързаните с тях консумативи за 6 хил. лв., приходи от продажба на материали – 2 хил. лв., др.-2 хил. лв. Дружеството отчита приходи от участия – 72 хил. лв. и разходи за придобиване на активи по стопански начин в размер на 5 хил. лв.

Нетният приход от продажби са увеличени с 23,67 % спрямо предходния период.

Извършените разходи за отчетния период са 1398 хил. лв., което спрямо 2011 г. е увеличение с 238 хил. лв. В структурата на разходите най-голям относителен дял заемат разходите за персонал – 44,14 %, външни услуги – 28,32% и разходите за материали – 20,25%.

Във връзка с използване на подизпълнител за изпълнение на пътно-строителни ремонти по договор за обществена поръчка, са се увеличили разходите за външни услуги със 171 хил. лв. спрямо 2011 г. Ръст бележат разходите за материали с 61 хил. лв. и за персонал с 26 хил. лв.

В разходите за материали влизат: разходи за сол и калциев хлорид за снегопочистване-53 хил.лв., разходи за горива и смазочни материали-17 хил.лв., разходи за резервни части-2 хил.лв., разходи за малоценни и малотрайни предмети-6 хил.лв.

Разходите за персонала включват: текущи възнаграждения-448 хил.лв., социални разходи-56 хил.лв. и вноски за социално и здравно осигуряване-95 хил.лв., неизползвани компенсируеми отпуски и осигурителни вноски-15 хил.лв.

Дружеството отчита намаление на разходите за амортизация с 3 хил. лв., поради изтекъл срок на годност на част от амортизируемите активи и на др. разходи с 15 хил.лв.

При реализиран по-голям размер на облагаемата печалба, „ЕКО” ЕАД гр. Ловеч отчита увеличение на разходите за данъци върху печалбата с 4 хил. лв. за 2012 г.

През 2012 година общият размер на вложените инвестиции за нови активи, реконструкция и модернизация на съществуващи е 113 хил. лв., от които: 87 688 лв. за закупуване на специален автомобил самосвал, 1232 лв. за Шахтов кладенец във връзка с издаване на разрешително за водоползване, 7428 лв. за подобрение на административна сграда, 12500 лв. за оборудване на автомобил водоноска, 3997 лв. за офис оборудване.

Във връзка с усвоен банков кредит, към ТБ „Инвестбанк” АД дружеството е изплатило: главница – 38 хил. лв. и лихви – 9 хил. лв. По договор за финансов лизинг са изплатени 1 хил. лв.

Дружеството притежава 24 бр. акции, представляващи 24 % от капитала на „ЕКО-ЛОВЕЧ” АД. Стойността на придобитата инвестиция е 4 хил.лв.

Съгласно финансовия отчет на „ЕКО” ЕАД гр. Ловеч за 2012 г. резултатът е печалба в размер на 132 хил. лв., при поставената бизнес задача – реализиране на печалба от 22 хил. лв.

Представеният финансов отчет за 2012 г. на  „ЕКО” ЕАД гр. Ловеч, включващ счетоводен баланс към 31.12.2012 г., отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци за 2012 г., и други пояснителни приложения, са заверени от Ивелин Иванов – регистриран одитор, и са придружени с одиторски доклад от 15.03.2013 г. Мнението на одитора, изразено в доклада е, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството, както и за финансовия резултат от дейността и за паричните потоци, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети.   

Видно от финансовия отчет за 2012, дружеството е постигнало в своята дейност много добри резултати, като е запазило високо ниво на финансова независимост, успешно управлява финансовите си ресурси и безпроблемно обслужва задълженията си.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2/

1
Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of
Данчо Заверджиев
Member
Данчо Заверджиев

“Съгласно финансовия отчет на „ЕКО” ЕАД гр. Ловеч за 2012 г. резултатът е печалба в размер на 132 хил. лв., при поставената бизнес задача – реализиране на печалба от 22 хил. лв.” При планирани 22 000 лв – изпълнение 132 000 лв! Браво! Aко това се случваше преди 30-40 години , топ новина като тази щеше да звучи така: Изпълнен Петилетен план за една година! Да ама Не! Сега е 2013 година и не е необходимо да си икономист, да си финансист или да си учил 5 виши математики , а учил само смятане за да сметнеш, че : Така… Read more »

%d блогъра харесват това: