Изключение за 32 440 лева! Съветниците разрешиха на кмета да плати на адвокати 16 220 лв и „само по изключение“ до 48 660 лв?!

Прочетено2668пъти

pari100912Павлин Иванов

С решение № 461, взето на последното заседание на Общински съвет Ловеч, съветниците разрешиха на кмета Казанджиев да ползва от бюджета средства, за да заплати адвокатските хонорари по делото, с което ще се оспорва наложената ни санкция от 807 000 лв. по „Големият проект“.

Решението има много интересен смисъл по отношение на обществените средства, а именно, че кмета може да вземе средства в размер на 16 220 лв. (Минимален размер по Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения) от бюджета и забележете, „само по изключение до 48 660 лв. (допустимият за присъждане по чл. 64 от ГПК максимален троен размер в рамките на договорения по Наредбата размер на възнагражденията „

Интересен в това решение е въпросът с тълкуване на думичката ИЗКЛЮЧЕНИЕ.

Ако тръгнем по пътя на логиката, мисля, че ще останем доста замислени.

Това е така защото, когато тръгнем да водим дело и преговаряме с нашият адвокат, едно от безспорно важните неща е колко ще ни струва защитата.

Тъй като с идването на власт на новият Председател Тихолов, стана практика да се работи „на тъмно“ (бел.р. – която нито ние като граждани можем да оспорим, нито пък съветниците им пука и имат желание), да не се качват материали за комисиите и заседанията, какво е изискването на правилника, няма как да можем да се запознаем със същината на проблема.

Следствие на това, не знаем:

 1. Срещу кого точно ще се води дело?
 2. На каква юридическа плоскост
 3. Защо многобройните юристи на Община Ловеч не водят делото, а е нужно външни адвокати да правят това? Излиза, че в Община Ловеч работят некомпетентни правозащитници, което ме съмнява да е така, но фактите насочват мислите ни в тази посока.
 4. Коя адвокатска кантора, с какво реноме и капацитет е избрал кмета?
 5. Защо никой компетентен не обясни с думи прости на съветниците, какво ще се случи по дългият път в този, а и евентуалният следващ процес?
 6. Колко ще ни струва всичко това?
 7. Какви са шансовете за успех?
 8. Каква е дефиницията на термина „само по изключение“ в контекста на тройно по-голямо адвокатско възнаграждение?
 9. Колко са 4% държавна такса в номинал по делото, тъй като няма упоменати цифри след процента?
 10. В крайна сметка, виновна ли е Община Ловеч за дискриминационната обществена поръчка, станала повод за налагането на финансовата санкция, крита толкова време от кмета Казанджиев?
 11. Има ли вина консултантската фирма (неясно коя), изготвила обществената поръчка?
 12. Колко пари е получила и каква отговорност носи, щом вече са ни глобили и взели 800 000 лв.? Ако никаква, защо?

Това са част от логичните въпроси, които всеки средноинтелигентен човек би си задал, когато някой иска да харчи негови пари, размишлявайки по това решение.

 

Отговори по тези въпроси дължи както кмета Казанджиев, така и всички съветници, гласували в подкрепа на това предложение.

Отговори надали ще получим, за сметка на това пък, отговорност няма и да търсим.

Протокол от гласуването:

glasuvane2009131

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-32-440-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80/

3 коментара

 1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛОВЕЧ

  Препис-извлечение от
  Протокол № 33/12.09.2013 г.

  Р Е Ш Е Н И Е № 461
  от 12 септември 2013 година

  Относно: Допускане кмета на Община Ловеч да договаря възнаграждение за правна защита срещу определената от УО на Оперативна програма „Регионално развитие” корекция на верифицираните разходи по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч.”

  След като обсъди предложение с вх. № ОС-621(2)/16.08.2013 г. от кмета на Община Ловеч; взе предвид т. 2 от становище с вх. № ОС-649/04.09.2013 г. на постоянната комисия по икономическа политика и евроинтеграция; т. 2 от становище с вх. № ОС-646/04.09.2013 г. на постоянната комисия по правно-нормативни въпроси; т. 1 от становище с вх. № ОС-645/04.09.2013 г. на постоянната комисия по бюджет и финанси;във връзка със Заповед № РД-07-129 от 07.08.2013 г. на Областен управител на Област Ловеч; на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, с 27 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се” за т. 1; с 21 гласа „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се”, с 24 гласа „за”, без „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет – Ловеч

  Р Е Ш И :

  1. Отменя решение № 433/25.07.2013 година.

  2. Да се осигурят от бюджета на Община Ловеч за 2013 г., функция Х „Резерв”, дейност 998 „Резерв”, §§ 9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” средства в размер на 16 220 лв. (Минимален размер по Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения) за осъществяване на правна защита срещу определената от УО на Оперативна програма „Регионално развитие” корекция на верифицираните разходи по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч” и само по изключение до 48 660 лв. (допустимият за присъждане по чл. 64 от ГПК максимален троен размер в рамките на договорения по Наредбата размер на възнагражденията и средства за определената от съда държавна такса в размер на 4 % от главницата.

  3. Кметът на общината да представи отчет на изразходваните средства пред Общински съвет-Ловеч.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : ( П )
  (ТИХОЛ ТИХОЛОВ)

 2. Ето каква точно е разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА – основанието за приемането на решението :
  приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.

  За както точно е горното решение ?

  За приемане на бюджета?
  НЕ е приемане на бюджета, с решението не се приема бюджета!

  За изменение на бюджета?
  НЕ е изменение на бюджета, с решението не се изменя нито един параграф от бюджета, а само се прави уточнение в определен параграф за какво точно ще се правят разходи от него, но не е посочено има или не средства средства в този параграф достатъчни за покриване на разхода! Например – в § 9700 има 100 000 лева към 12.09.2013 година и от тях да се осигурят средства в размер на ………..лв. за ………

  Контрол на бюджета?
  НЕ контрол на бюджета!

  Приемане на отчета за изпълнението на бюджета?
  НЕ е приемане на отчета!

  Имат ли основание общинските съветници съгласно чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА да приемат това решение с това основание –НЯМАТ!

  Това е по процедурата на приемане на решението, а по същество, за въпросният параграф 9700 от който трябва да се осигурят средствата няма никаква информация , нито в предложението, нито в в заседанията на ПК, нито пък на заседанието на ОбС бе казано колко са парите в този параграф и дали те ще са достатъчни точно от там да се направи този разход, защото става въпрос за не малка сума /поне 80 000 лева/, а не за лев, два.

  А ако няма достатъчно пари там? Да се приема решение без да си посочил колко финансови средства има в този параграф към момента на приемане на решението и дали те са достатъчни си е игра на „Тука има , тука няма!”

  По мое скромно мнение , по един толкова важен въпрос за общината, да приемаш решение, като си играеш на „Тука има , тука няма!” е меко казано безотговорно и скандално!!!

 3. Гафовете на общинските съветници на заседанието на 12ти септември не свършиха само с горното решение.

  С Решение № 471 от 12 септември 2013 година Общински съвет Ловеч реши:

  1. Отменя Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на град Ловеч (приета с решение № 365/24.03.2005 г., изменена и допълнена с решение № 510/04.10.2005 г.; изменена и допълнена с решение № 959/01.02.2007 г., в сила от 08.02.2007г.; изм., решение № 567/29.07.2010 г., в сила от 09.08.2010 г.)

  2. Приема нова Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Ловеч.

  Да ама Не!

  С отмяната на наредбата по първа точка на практика няма действаща наредба и с втора точка се прие нова наредба. До тук добре, но в зала бяха гласувани и приети текстове с които се изменя старата отменена вече наредба, текстовете от старата наредба, които не се изменяха, но вече са отменени нито бяха предлагани нито бяха гласувани като нови и така не бяха приети в новата наредба.
  Какво прави например член 1 или чл.2 в новата наредба? Те не са предлагани и гласувани в новата наредба.
  Накрая се гласува изцяло нова наредба без да има предложение за нова наредба отговарящо на Закона за нормативните актове за приемане на нова наредба / предложението което отговаря на този закон направено от кмета е за ИЗМЕНЕНИЕ на наредбата, по това предложение за изменение се проведе на обществено обсъждане в срок съгласно закона, но предложение за приемане НОВА наредба не е правено от кмета за да се приема нова наредба с предложение за изменение на отменена наредба/

  Има ли законосъобразно приета нова наредба или няма!!?

  Ще върне ли някой /кмет, областен, прокуратура/ това решение за ново обсъждане или ще си имаме НОВА наредба с текстове, които не са предлагани и не са приети от съветниците!!?

  п.п. А ето какво е предложението на кмета:

  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на град Ловеч (Вносител: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч. Проектът е публикуван на интернет страницата на 30.08.2013 г. :

  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
  Л О В Е Ч

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  От Минчо Стойков Казанджиев- кмет на община Ловеч

  ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Ловеч

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  С цел постигане на ефективна и структурирана вътрешна правна уредба общинската администрация извърши преглед на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Ловеч, в резултат на което, предлагаме изменения на Наредбата, свързани с конкретизация на понятията, систематизиране на правната материя и уеднаквяване на процедурата по връчване на почетните знаци сдосегашната практика.

  В допълнение, предлагаме изменение по същество в Наредбата както следва:
  § 1. Чл. 32 се променя така:
  „Почетният знак на град Ловеч се връчва на институции и неправителствени организации в Община Ловеч за изключителните им заслуги към Ловеч във всички области на обществения живот”
  Предишен текст: „Почетният знак на град Ловеч се връчва със заповед на кмета на удостоените със званието „заслужил“ гражданин на Ловеч на сесия на Общински съвет – Ловеч.
  § 2. Чл. 34 се променя така:
  „Почетният медал на град Ловеч се връчва на ръководители на институции и неправителствени организации в Община Ловеч, на ръководители на институции от побратимените на Ловеч градове, на български и чужди граждани и на отличени със званието „Заслужил гражданин на Ловеч“ за изключителните им заслуги към Ловеч във всички области на обществения живот.”
  Предишен текст: „Почетният медал на град Ловеч се присъжда на ръководители на институции и неправителствени организации в Община Ловеч, на ръководители на институции от побратимените на Ловеч градове, на български и чужди граждани за изключителните им заслуги към Ловеч във всички области на обществения живот.”
  § 3. Чл. 35 се променя така:
  „Почетният медал на Община Ловеч се носи от удостоените с него на национални и официални празници на Република България и на празника на град Ловеч”.
  Предишен текст: „Почетният медал на Община Ловеч се носи на национални и официални празници на Република България, на празника на град Ловеч и при други случаи по преценка на носителя на медала.”
  § 4. Чл. 38 се променя така:
  „ С почетната значка на Община Ловеч се отличават:
  (1) Български и чуждестранни граждани с принос за развитието на града и общината;
  (2) Преподаватели, подготвили ученици с призови места на национални и международни ученически олимпиади и състезания в направленията „Наука и техника”, „Изкуство” и „Спорт”.”
  Предишен текст: С почетната значка на Община Ловеч се отличават деца и младежи с призови места на :
  (1) Национални и международни ученически олимпиади;
  (2) Национални и международни състезания в направленията наука и техника, изкуство и спорт.
  § 5 Текстът на чл. 39 се заличава:
  „С почетната значка на Община Ловеч се отличават удостоените със званията „почетен“ и „заслужил“ гражданин на Ловеч, както и български и чуждестранни граждани с принос за развитието на града и общината”.
  § 5. Чл..43 става чл. 42 със следния текст:
  „Почетната грамота е официален документ, който се издава от Община Ловеч на:
  (1) Български и чуждестранни институции и граждани, чиито постижения са принос в развитието на град Ловеч във всички сфери на обществения живот;
  (2) Ученици с призови места в национални и международни ученически олимпиади и състезания в направленията „Наука и техника”, „Изкуство” и „Спорт”.
  Предишен текст: Чл. 43 „Почетната грамота е официален документ, който се издава от Община Ловеч на български и чуждестранни институции и граждани, чиито постижения са принос в развитието на град Ловеч във всички сфери на обществения живот”.
  Мотиви:
  Предложените промени и допълненията по същество в Наредбата са свързани с точното определяне на лицата и институциите, на които могат да се връчват почетните знаци на град Ловеч.
  Следва се йерархическа последователност и взаимносвързаност на почетните знаци на град Ловеч.
  Израз на обществено признание и уважение към труда на учителите е включването в Наредбата на възможността да бъдат отличени с почетна значка преподаватели, подготвили ученици с призови места на национални и международни ученически олимпиади и състезания в направленията „Наука и техника”, „Изкуство” и „Спорт”.

  Във връзка с гореизложените мотиви и на основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Ловеч да

  РЕШИ:

  1. Приема изменение и допълнение на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Ловеч, съгласно приложението.
  2. Измененията и допълненията на Наредбата влизат в сила от деня на публикуването им в един местен вестник и на сайта на община Ловеч.
  Препис от Решението да се изпрати на кмета на Община Ловеч за сведение и изпълнение.

  ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Ловеч с направени изменения и допълнения.

  МИНЧО КАЗАНДЖИЕВ
  Кмет на Община Ловеч

%d блогъра харесват това: