Извършени са 6 проверки на здравословното хранене на деца и ученици в ученически столове и бюфети и кухненски блокове на ДГ, без нарушения.

Прочетено835пъти

За периода 09.10.2017г. – 13.10.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 34 проверки на обекти с обществено предназначение – 1 място за настаняване, 2 спортни обекта, 6 фризьорски и козметични салони, 1 обществена пералня, 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 2 автогара, 1 транспортно средство със специално предназначение,  6 детски градини, 3 заведения за социални услуги за деца, 1 училище, 4 гробищни парка, 2 оптики и 2 плувни басейна в гр. Ловеч, с. Йоглав, с. Александрово, с. Дойренци, с.Златна Панега, с. Добревци, с. Голяма Брестница, гр. Тетевен и с. Рибарица. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба с изключение  на автогарата в гр. Троян. На управителя на фирмата стопанисваща обекта е издадено Предписание №59/11.10.2017г. за извършване на ремонтни дейности.   

През изтеклия период са проверени 14 козметични продукта в 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти и 16 химични вещества и смеси  в 2 обекта за строителни материали в гр. Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Във всички обекти проверените козметични продукти и химични вещества и смеси отговарят на нормативната уредба.

През седмицата са извършени още 8 проверки на обекти за хранене и развлечение за спазване на забраните за тютюнопушене, без нарушения, но за нередовно заверена лична здравна документация е съставен акт за административно нарушение на барман-сервитьор в заведение на хранене и развлечение в гр.Априлци.

Извършени са и 6 проверки на здравословното хранене на деца и ученици в ученически столове и бюфети и кухненски блокове на ДГ, без нарушения.

През отчетния период са извършени 4 проверки в амбулатории за извънболнична помощ в гр. Троян на осъществяваната дейност в съответствие с регистрираната по Закона за лечебните заведения, както и за съответствие с медицинските стандарти. Проверените амбулатории работят съобразно нормативните разпоредби.

През седмицата са извършени 2 проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите в аптеки в гр. Троян, без нарушения.

Извършена е проверка по жалба, касаеща твърдения за некоректни лабораторни резултати, която след анализ на относимата медицинска документация е определена като неоснователна.

През отчетния период в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани 10 проби вода-питейна от централни водоизточници от: гр. Троян – 3 проби, с.Орешак, с. Черни Осъм, с. Бели Осъм, с. Чифлик, с. Балканец, с. Балабанско – 2 проби, които съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследвани са и 2 проба вода-питейна от ведомствен водоизточник по микробиологични и химични показатели от: с. Чифлик, които също отговарят на Наредба № 9/2010г.

Изследвани са 3 проби вода от обществени местни водоизточници по микробиологични и химични показатели с. Терзийско, с. Бели Осъм, които съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”, с изключение на с.Чифлик Ловджийска чешма с отклонение по показатели коли титър < 30 (1,0) и микробно число” 82 КОЕ/мл.     За установените несъответствия, на основание чл.38, ал.1 от Закон за здравето, на кмета на с. Чифлик е издадено предписание за уведомяване на населението на селото по подходящ начин, че водата  от чешмата не е годна за пиене и да не се ползва за питейни цели.

В лабораторията са изследвани още 2 проби вода от плувен басейн по микробиологични и химични показатели от: с.Бели осъм и гр.Троян, които съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

В Регионалната картотека на медицинската експертиза са приети и обработени 72 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Приети, проверени и заверени са 126 експертни решения. Постъпили са 6 жалби срещу болничен лист, които са разгледани и насочени за повторна експертиза от ЛКК. Обжалваните експертни решения до НЕЛК София – 3 бр., а чрез РКМЕ до ТЕЛК Ловеч – няма.

За отчетния период е проведено едно заседание на Регионалния съвет за контрол на експертизата на временната неработоспособност, на което са разгледани 4 жалби срещу болнични листи, които са насочени за повторна експертиза от ЛКК.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b0-6-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd/