Извършена е проверка, разпоредена с писмо на Министерство на здравеопазването, относно издаването на разрешение за дейност на МБАЛ “Кардиолайф”

Прочетено1118пъти

От РЗИ Ловеч събщават, че по разпореждане на Окръжна прокуратура Ловеч, са извършени 2 проверки в амбулатории от извънболнична медицинска помощ в гр. Троян и с.Лисец, общ.Ловеч, за съответствие на осъществяваната дейност с регистрираната по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и за наличие на предпоставки по чл.45, ал.1, т.1-9 и основания за заличаване на проверените ЛЗ. Не са установени основания за заличаване на практиките.

Извършени са и 4 проверки по чл. 40 от ЗЛЗ в амбулатории от извънболнична помощ в гр.Ловеч и с.Орешак, общ. Троян на осъществяваната дейност, в съответствие с регистрираната по ЗЛЗ. Проверените амбулатории работят, съобразно нормативните разпоредби.

Извършена е проверка, разпоредена с писмо на Министерство на здравеопазването, относно издаването на разрешение за дейност на МБАЛ “Кардиолайф” по Наредба №49/2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Изготвени за констативни протоколи и удостоверения.

През седмицата е осъществен контрол за спазване изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите в 2 аптеки в гр.Троян, без нарушения.

В Регионалната картотека на медицинската експертиза са приети и обработени  49 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени от лекар-експерт са 86 броя експертни решения. Няма обжалвани експертни решения.

Проведени са две заседания на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност гр. Ловеч. Разгледани са четири жалби срещу болнични листи от Директор ТП на НОИ гр. Ловеч и са насочени за повторна експертиза от лекарски консултативни комисии.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d0%b8/