Здравните власти: Водата в с. Дерманци и в с. Ъглен негодна за пиене от деца

Прочетено1354пъти

За периода 20.08.2018г. – 24.08.2018г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 49 проверки на обекти с обществено предназначение: 5 места за настаняване, 1 фитнес зала, 11 фризьорски и козметични салони, 1 централен водоизточник, 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти, 3 детски градини, 7 местни водоизточника,  2 училища, 10 гробищни парка, 1 съоръжение за питейно-битово водоснабдяване,  6 плувни басейна и 1 хотел в гр. Ловеч, с. Брестово, с. Деветаки, с. Къкрина, с. Тепава, гр. Троян, с. Орешак, гр. Луковит, с. Карлуково, с. Хлевене и с. Лешница с. Ломец и с. Българене.

При проверка във вилно селище в с. Рибарица, за установени хигиенни нарушения са съставени три акта на физически лица и е издадено предписание за извършване на ремонтни дейности.

През изтеклия период са проверени 9 козметични продукта в 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.

Проверени са 16 химични вещества и смеси  в 4 обекта, за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

През седмицата е извършена  1 проверка на обект за хранене и развлечение, при която се установи, че не се спазва забраната за тютюнопушене на закрити обществени места по смисъла на чл. 56 от Закон за здравето от двама души от персонала на обекта. На нарушителите ще бъдат съставени актове за установени административни нарушения.

През периода са извършени проверки на здравословното хранене на децата в кухненските блокове на 3 детски заведения и детска млечна кухня в гр. Ловеч и гр. Луковит – не са установени нарушения.

Осъществени са планови проверки в гр. Ловеч на четири аптеки и две дрогерии по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и в три аптеки по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите. Не са установени нарушения.

Проверени са и три лечебни заведения за извънболнична помощ в община Троян с издадени разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина в населени места без аптека, като също не са установени нарушения.

През седмицата е  проведено едно заседание на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност. Разгледани са две жалби срещу болнични листи от Директора на ТП на НОИ – гр. Ловеч и са  насочени за повторна експертиза.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  29 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени от лекар-експерт са 32 броя експертни решения. Изпратени са 34 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето.

За периода от 20.08. до 24.08.2018 г. в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани:

а) 16 проби вода-питейна от централни водоизточници от: с. Бежаново, с. Дерманци, с. Карлуково, с. Ъглен, гр. Луковит, с. Дъбен, с. Тодоричене, с. Румянцево.

По изследваните микробиологични и химични показатели пробите вода-питейна съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и не съответства по показател „нитрати” в с. Дерманци и в с. Ъглен.

На управителя на „В и К Ловеч” АД са издадени предписания, свързани със следните мероприятия: уведомяване на населението на с. Дерманци и с. Ъглен, че е препоръчително, а за деца до 3 години – задължително, да не използват вода от водопроводната мрежа за консумация; обследване на причините за увеличението на нитратите в подаваната към селата вода; проучване на възможността за включване на нови водоизточници за водоснабдяване на двете села; уведомяване на кметовете на с. Дерманци и с. Ъглен, респ. кмета на Община Луковит, които да изискат спазване от земеделските производители на добра земеделска практика.

б) 4 проби вода от плувни басейни от: с. Орешак и гр. Троян.

По изследваните микробиологични и химични показатели  пробите съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8-%d0%b8/