За периода 23.04.2018г. – 27.04.2018г. инспекторите при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 90 проверки на обекти с обществено предназначение

Прочетено1192пъти

За периода 23.04.2018г. – 27.04.2018г. инспекторите при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 90 проверки на обекти с обществено предназначение: 10 места за настаняване, 1 фитнес-зала,  16 фризьорски и козметични салони, 9 водоизточника за централно водоснабдяване, 7 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 17 детски градини, 1 местен водоизточник, 4 училища, 3 ученически общежития, 1 музикална школа, 2 селскостопански аптеки, 10 гробищни парка, 5 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и 4 хотела в гр. Ловеч, гр. Троян, с. Шипково, с. Черни Вит, с. Дивчовото, с. Голям Извор, с. Дерманци, с. Торос, с. Бежаново, с. Ъглен, с. Орешак, с. Черни Осъм, с. Златна Панега, с. Брестница, с. Добревци, гр. Ябланица и с. Дъбравата.

На директорите на ДГ „Славейче”, с. Бежаново и ДГ „Детелина”, гр. Тетевен са издадени предписания за извършване на ремонтни дейности на основание Наредба №3/2007г. за здравните изисквания към детските градини.

Издадено е предписание на кмета на с. Дерманци за възстановяване на част от оградата на един от гробищните паркове.

През изтеклия период са проверени 32 козметични продукта в 7 обекта за съхранение и производство на козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.

Проверени са 14 химични вещества и смеси  в 3 обекта. Химичните вещества и смеси са проверявани за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

През периода са извършени проверки на здравословното хранене на децата в кухненските блокове на 20 детски заведения в гр. Троян, с. Черни Вит, с.Дерманци, с. Торос, с. Бежаново, с. Ъглен, с. Орешак, с. Черни Осъм, с. Златна Панега, с. Брестница, с. Добревци, гр. Ябланица и гр. Ловеч – не са установени нарушения.

Проверени са и 11 ученически стола и 5 бюфета  – не са установени нарушения на Наредба №37 за здравословното хранене на учениците.

Извършени са 14 проверки за спазване на учебните разписания по Наредба №10 в гр. Ловеч, гр. Луковит, с. Ч. Вит, с. Г. Извор, с. Орешак, с.Дерманци, с.Бежаново и с. Ч. Осъм.

През периода  са извършени 6 планови проверки на регистрацията на лечебни заведения за извънболнична помощ и проверки по метрология в с. Терзийско, с. Бели Осъм и с. Чифлик общ. Троян, в с. Александрово, общ. Ловеч и гр. Летница и с. Горско Сливово общ. Летница.  Направена е една препоръка за сверяване на ЕКГ апарат в с. Александрово.

Осъществени са 6 проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и 3 проверки по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите в аптеки в гр. Ловеч, гр. Троян и общ. Летница. При проверките не са установени нарушения.

През седмицата са извършени общо 36 проверки на обекти за хранене и развлечения, лечебни заведедения за извънболнична помощ, аптеки, административни обекти и площадки за игра на открито за спазване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места в гр. Луковит и гр. Ловеч, с. Ч. Осъм, с. Зл. Панега, гр. Ябланица, Троян, Летница – без нарушения.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  95 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени от лекар-експерт са 52 броя експертни решения. Обжалвани пред НЕЛК са четири експертни решения. Изпратени са 44 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно закона за здравето.

През отчетния период са проведени две заседания на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност, разгледани са пет бр. жалби срещу болнични листи от Директора на ТП на НОИ гр. София-област и Управителя на „Калинел“ ЕООД гр. Троян.

За периода в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани:

а) 1 проба вода от плувен басейн от гр.Троян – без отклонения;

б) 4 проби вода за пиене и водоналиване от обществени чешми и 4 проби вода от минерални водоизточници от с.Шипково – без отклонения;

в) 4 проби козметични продукти – по изследваните химични показатели пробите козметични продукти съответстват на изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b0-23-04-2018%d0%b3-27-04-2018%d0%b3-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b7/

%d блогъра харесват това: