За периода 20.03.2017г. – 24.03.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 62 проверки на обекти с обществено предназначение

Прочетено1167пъти

За периода 20.03.2017г. – 24.03.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 62 проверки на обекти с обществено предназначение – 1 спортна зала, 1 фитнес зала, 4 читалища, 1 игрална зала, 29 фризьорски и козметични салона, 4 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 1 транспортно средство със специално предназначение-превоз на тленни останки, 8 местни водоизточника, 1 училище, 1 ученическо общежитие, 2 школи за работа с деца, 1 минерален водоизточник, 1 оптика, 1 плувен басейн и 6 хотела в гр. Ловеч, гр. Летница, с. Горско Сливово, с. Кърпачево, гр. Троян, с. Българене, с. Стефаново и с. Малиново. Не са  установени несъответствия с нормативната уредба.

Извършени са още 2 проверки на УЗ в гр.Ловеч и гр.Летница за спазване на съгласувани от РЗИ учебни разписания, без нарушения.

            Контролът на забраните за тютюнопушене през седмицата включва 14 проверки на административни обекти и на обекти за хранене и развлечение за спазване на забраните за тютюнопушене в гр.Ловеч, гр.Летница и селата Деветаки, Чавдарци, Горско Сливово и Крушуна, без нарушения. Проверени са също 15 лечебни заведения и 8 аптеки и дрогерии в областта, без нарушения.

Извършени са и 16 проверки в амбулатории за извънболнична помощ в гр.Ловеч, с.Лесидрен, с.Кирчево, с.Борима, с.Дълбок Дол на осъществяваната дейност в съответствие с регистрираната по Закона за лечебните заведения, като в 7 от тях и за съответствие с медицинския стандарт по съответната медицинска специалност. В рамките на проверките е проследявано спазване на изискванията за метрологичен контрол на средствата за измерване. Проверените ОПЛ работят съобразно нормативните разпоредби с изключение на едно ЛЗ, на което е направена препоръка за извършване на метрологичен преглед на апарат за кръвно налягане. Осъществени са и 5 проверки по Наредба №5/2011г. на лекари с разрешения за продажба на лекарствени средства. Направена е препоръка в една амбулатория, относно начина на съхранение на лекарствените продукти.

През отчетния период са извършени и 3 планови проверки в дрогерии по Наредба №29/2008г. за условията и реда за организация на работата в дрогериите, в т.ч. и по заповед на изпълнителен директор на ИАЛ за спиране и блокиране на  лекарствения продукт „Имунофан” спрей, като цитирания продукт не е намерен.

Извършена е и 1 проверка по жалба по повод платена сума за болничен престой  в Детско отделение на МБАЛ „Проф. Д-р Параскев Стоянов” АД гр. Ловеч. Жалбата е неоснователна.

За отчетният период е проведено едно заседания на Регионалния съвет за контрол на експертизата на временната неработоспособност. Разгледана е 1 жалба срещу болничен лист от Директор на ТП на НОИ – Ловеч и насочена за повторна експертиза от ЛКК.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени 118 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Няма обжалвани експертни решения до НЕЛК-София, а обжалваните  болнични листи до ТЕЛК са 3.

Служител от Дирекция „Медицински дейности” е взел участие в заседание на Съвета по осиновяване  към Регионална дирекция „Социално подпомагане”.

За периода няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b0-20-03-2017%d0%b3-24-03-2017%d0%b3-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82/

%d блогъра харесват това: