За периода 10.04.2017г. – 13.04.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 33 проверки на обекти с обществено предназначение

Прочетено1131пъти

За периода 10.04.2017г. – 13.04.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 33 проверки на обекти с обществено предназначение – 1 място за настаняване, 4 фризьорски салона, 1 сауна, 1 оптика, 11 детски ясли и градини, 6 заведения за социални услуги, 1 игрална зала, 1 спортна зала, 1 обществена тоалетна и 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч, гр. Тетевен, гр.Троян, гр.Ябланица, гр. Луковит. Не са  установени несъответствия с нормативната уредба. В търговската мрежа са извършени проверки на 25 козметични продукта и 10 химични вещества и смеси, които по отношение на етикетиране и обявяване на задължителна информация за потребителя съответстват на европейското и българско законодателство.

Извършени са и 16 проверки на здравословното хранене на деца и ученици в ученически столове, бюфети и кухненски блокове на учебни заведения, детски градини, социални центрове и детски лагери на територията на гр.Ловеч, гр.Тетевен, гр.Троян и гр.Луковит, без нарушения.

През седмицата са извършени общо 31 проверки за спазване забраните за тютюнопушене в административни обекти и на обекти за хранене и развлечение в гр.Ловеч, гр.Тетевен, гр.Троян, гр.Ябланица, без нарушения. В заведение за хранене и развлечение в гр. Ябланица на длъжностно лице е съставен акт за работа без налична здравна документация.

През изминалата седмица са извършени 4 проверки в амбулатории от извънболнична помощ в гр. Тетевен, на осъществяваната дейност в съответствие с регистрираната по Закона за лечебните заведения; както и 4 проверки в АИП за СМП по спазване на изискванията съответните медицински стандарти. Проверените амбулатории работят съобразно нормативните разпоредби. Извършена е и 1 проверка в лечебни заведения в гр. Троян по жалба, касаеща медицинско обслужване. Преписката е предоставена на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ по компетентност.

За отчетния период са извършени изследвания на 9 проби питейни води от централни водоизточници от Батулци, Голяма Брестница, Малка Брестница,Добревци, М.Извор, Орешак, Ябланица, Зл.Панега и Дъбравата и 4 проби от ведомствени водоизточници в областта, които по микробиологични и физико-химични показатели отговарят на изискванията на Наредба №9/2001г.за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Изследвани са води от 2 плувни басейни в с.Чифлика, също съответстващи на здравните норми.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени 85 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени от лекар-експерт са 113 броя експертни решения. Обжалвани в срок са пет експертни решения до НЕЛК-София. Изпратени са 41 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно закона за здравето.

Регистрираните заразни заболявания за област Ловеч в периода 10.04.18.04.2017 година включително са 8 и са само от групата на дихателните инфекции. Случаите и предприетите противоепидемични мерки в огнищата са както следва:

Скарлатина – 3 – ма заболели:

– от гр.Ловеч – двама – от ДГ “Мария Сиркова”. По повод контакта в групата са изследвани 21 лица, няма изолирани носители на бета-хемолитичен стрептокок. Третият случай е за с.Борима – ДГ Борима – изследвани 24 лица, всички са отрицателни

Варицела – 5 случая от гр. Ловеч – по 2 за  – ДГ “Детелина”, ДГ “Зора ” и от училище “Васил Левски”.

Заболяемостта от ОРЗ и грип за град Ловеч е ниска- 29/10 хиляди население.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b0-10-04-2017%d0%b3-13-04-2017%d0%b3-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82/