За периода 06.11.2017г. – 10.11.2017 г. здравните инспектори при РЗИ гр. Ловеч извършиха 74 проверки на обекти с обществено предназначение

Прочетено990пъти

За периода 06.11.2017г. – 10.11.2017г. здравните инспектори при РЗИ гр. Ловеч извършиха 74 проверки на обекти с обществено предназначение  (39 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, 28 централни водоизточници, 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 2 служби по трудова медицина, 2 фризьорски и козметични салони) в гр. Ловеч, гр. Ябланица, гр. Летница, с. Александрово, с. Брестница, с. Умаревци и с. Горско Сливово. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

През изтеклия период са проверени 15 козметични продукта в 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Във всички обекти козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.

Проверени са 23 химични вещества и смеси в 4 обекта. Химичните вещества и смеси са проверявани за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

През седмицата са извършени още 11 проверки на административни обекти и обекти за хранене и развлечение в гр. Ловеч, гр. Троян, гр. Летница и с. Умаревци, общ. Ловеч за спазване забраните за тютюнопушене, без нарушения.

Извършени са 20 проверки в кухненски блокове на ДГ и ученически столове в гр. Ловеч, гр.Троян, гр.Летница и с.Александрово и с.Горско Сливово за спазване на изискванията за здравословно хранене на децата и учениците, както и 2 проверки в училища в гр.Летница и с.Александрово за спазване на съгласувани седмични разписания, без нарушения.

За същия период в отдел „Лабораторни изследвания” са изследвани 4 проби вода-питейна от централни водоизточници от с.Драгана, гр.Угърчин, с.Кирчево, с.Лесидрен, които по изследваните показатели (микробиологични и химични) за периодичен мониторинг съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Изследвани са 3 проби вода от обществени местни водоизточници в гр.Угърчин и с.Радювене. По изследваните показатели пробите води от обществени местни водоизточници съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода” в гр.Угърчин и не съответстват в с.Радювене, Семкова чешма – нитрати – 113,8 мг/л, коли титър – < 30(0,1) Е.коли, м.ч. 80; чешма „При читалището” – коли титър – < 30(0,1) Е.коли, м.ч.88 при стойност и допуск на показател „коли титър” ˃ 30, „микробно число” – до 50 КОЕ/ml, нитрати – 50 нитрати  mg/dm3.

При извършена контролна проверка на местните водоизточници „Семкова чешма” и чешма „При читалището” от здравни инспектори се установи, че върху двата водоизточника има поставени метални табели с траен надпис, че водата не е добра за пиене. На информационното табло на кметство с. Радювене има уведомление, че водата от двата водоизточника не се обеззаразява и не е годна за пиене.

През отчетния период са извършени две проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите в аптека в гр.Ловеч. Няма констатирани нарушения.

В Регионална картотека на медицинската експертиза през отчетния периода са проверени и заверени 76 експертни решения. Приети и обработени са 124 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Няма обжалвани експертни решения до НЕЛК-София, а обжалвани болнични листи до ТЕЛК са 2.

През отчетният период няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b0-06-11-2017%d0%b3-10-11-2017-%d0%b3-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82/