За вас работодатели

Прочетено2591пъти

biurtrud1811141За вас работодатели

Агенция по заетостта – Дирекция “Бюро по труда”-  Ловеч

Уведомява работодателите от общините Ловеч и Летница, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: Средства в лв.
·  безработни младежи до 29 г. възраст   (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) 18733
·  безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) 3681
·  безработни лица до 29-год. на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) 1353
·  за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) 156
·  за стажуване на безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия – (чл. 46 от ЗНЗ) 2267
·  безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) 2352
·  безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) 4606
·  безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) 7602
·  безработни над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) 2614
·  продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 330
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:  
·  държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) 819

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

Дирекция „Бюро по труда” разполага и със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ – 8993 лв.

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Ловеч, ул. Ак. Иширков 10, ет.V, стая 22, както и на тел. 068/603 159.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/

1 коментар

  1. 🙂 останаха ли в този град работодатели