Документите свидетелстват: Ловешката болница е затъвала дълго и системно, пред безучастните погледи на кмет и общински съветници

Прочетено3089пъти

Иво Райнов

Състоянието на ловешката болница предизвика ожесточени обществени полемики през последните една-две години. Всеки има мнение и припознава виновни. Спасители много, но никой не си спомня с действие или бездействие да носи и частица отговорност за съсипването на болничното заведение.

Както съм посочвал и друг път всички карти трябва да бъдат свалени на масата. Обективните факти трябва да бъдат огласени, защото прозрачността е важен инструмент, по пътя към правдивите оценки.

С тази мисъл преди време обещах да поискам в качеството на общински съветник писмени документи за поведението на кметските администрации и общинския съвет през дългите години на задлъжняване и сриване на болницата. За целта пожелах да ми бъдат предоставени всички решения на Общински съвет – Ловеч и всички отчети на представителите на ОС в общото събрание на болницата от 2006 година до края на 2017 година.

Документите сочат, че болницата е трупала системно загуба от 2006 година. Още от 2008 година започват да се разработва оздравителна програма. Оздравителни програми са изготвени и през 2012 и 2015 година. Тези факти, обаче, не са доведени до знанието на общинския съвет, тъй като представителите на общината в Общото събрание рядко изпълняват задължението да представят отчети от проведените събрания. Излиза, че болницата е агонизирала и затъвала в задължения през безучастния поглед на кметовете и общинския съвет.

За целият период общински съвет е взел 29 решение, които касаят МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“. От тях се вижда, че местния орган е подпомагал  финансово, доколкото му позволяват силите, ловешката болница. С реш. 577/ 1.12.2005 предоставя безлихвен заем от 180 000 лева на болинцата. През 2007 година (реш. № 1030 от 26.04) е предоставил 70 000 лева за закупуване на апаратура за клинична лаборатория.През 2006 година предоставя (реш. №792/27.07) 16 000 лева за подмяна на дограма в отделение „Ортопедия и травматология“. Със същото решение подпомага болничното заведение с оборудване на стойност почти 15 000 лева. С друго решение (№910) от ноември същата година осигурява 7 000 рева за авариен ремонт. С две решения от 28.07.2011 година осигурява близо 32 000 лева за инструменти и апаратура и предоставя дарени хирургически инструменти и анестезиологични пособия на стойност около 2400 лева. На 29.09.2011 година дава съгласие да бъдат отпуснати 53 000 лева за оборудване. През 2012 година (реш. 177/31.07.2012) общински съвет осигурява 30 000 лева за закупуване на оборудване за отделението по хемодиализа. С решение 119/31.03.2016 и №565/31.10.2017 разсрочва задължения на болницата съответно в размер на 51 000 и 38 000 лева. Съвсем прясно е решението (703/29.03.2018), с което общински съвет дава съгласие общината да закупи апаратура на стойност 35 000 лева.

Лесно може да се пресметна, че Ловешка община е подпомогнала болницата с повече от 400 000 лева.

По-голямата част от другите решенията касаят изборът на представители на ОС в общото събрание на болницата и тяхното упълномощаване как да гласуват. В предоставения ми пакет документи са видни пълномощията предоставени от ОС на своите представители за участие в общите събрания на болницата през 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016,2017 година. Не са ми предоставени подобни решения за 2008, 2009, 2010 година. Не се наемам да предположа дали се касае за небрежност на служителите, изготвили папката с документи или на хаос в архива с решения на общински съвет.

Първите признаци на притеснение се забелязват едва през 2015 година. Тогава с решение 887/26.02.2015 Общински съвет – Ловеч изисква свикване на Общото събрание на акционерите на болницата, на което да бъде внесена Програма за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение. Пак с това решение задължава кмета да организира работна среща с представители на Министерството на здравеопазването. Година по-късно притеснението се засилва и на 9.02.2016 година (№57) съветът взима решение за ново искане за свикване на общото събрание с дневен ред единствена точка „Приемане на оздравителна програма за развитието на МБАЛ „Проф. д-р П.Стоянов“ АД- Ловеч“. През 2017 година е прието решение (№420/27.04.2017), с което се настоява за включване на представител на общината в Съвета на директорите на болницата.

Добрите новини са дотук. Защото се оказва, че общината и респективно общинския съвет не разполагат, нито с пълната отчетна документация за участие на техните представители в Общото събрание на болницата, нито са си осигурили целия набор от протоколи за взетите решения и проведените дискусии на събранията.

Излиза, че общината и съвета не са били добре информирани за събитията в болницата , но и очевидно са проявявали укоримо слаб интерес към тях. За начало нека видим кои са представителите на община Ловеч в Общото събрание на болницата.

Господин Милко Недялков изпълнява тези пълномощия от 24.02.2004 до 20.12.2007 година.

Господин Младен Младенов от 20.12.2007 до 28.02.2012 година.

Господин Пепо Нешев от 28.02.2012 до 26.06.2014 година.

Господин Петко Петков от 26.06.2014 до края на 2016 година.

През 2017 година с право на глас н Общото събрание участва госпожа Корнелия Маринова.

Според информацията, която ми е предоставена от администрацията господин Пепо Нешев е бил и член на Съвета на директорите на болницата от 27.07.2008 до 25.05.206 година.

Едно от важните задължения на представителите на общината да отчетат участието си в Общото събрание на болницата. За съжаление тези отчети са били изключения според документацията, предоставена ми от общинската администрация. Така общинските съветници нито са били наясно с начина на гласуване на нашите представители, нито са били в течение на проблемите със състоянието на болницата и водените дискусии по тези проблеми.

От името на господин Милко Недялков е представен само един доклад, от 29.07.2005 година. В него той подробно запознава съвета с участието си в дискусията по състоянието на болницата като посочва, че е отправил критики за липсващия анализ на натрупаните загуби в болницата през 2004 година със съответното решение за подобряване финансовото състояние на МБАЛ, както и факта, че не се предприема преструктуриране на заведението.  От събранието през 2005 година не е представен протокол.

През 2006 година е проведено Общо събрание, видно от решението на ОС, с което е упълномощен за гласуване господин Недялков. За съжаление нашият представител не е депозирал отчет и в архива на общината липсва протокол от събранието.

Господин Недялков е участвал в две Общи събрания през 2007 година. Първото е проведено на 21.01. има скромен дневен ред от две точки. В една от тях се взима решение за разпределяне на печалбата за 2005 година. Взето е решение 222 291 лева от печалбата да бъдат преразпределени за покриване на загуби.

Участието на господин Недялков е видно от подписа, който е поставил като секретар на Общото събрание и като представител на Община Ловеч. За участието си не е депозирал отчет.

Второто Общо събрани е проведеното на 11.05.2007 година. В него господин Недялков също е участвал и това е видно от протокола, воден от събранието. В доклада на изпълнителния директор, господин Тихомир Бенев, се посочва, че се наблюдава намаление на щатната численост и легловия фонд в болницата и едновременно с това е отчетена счетоводна загуба в размер на 260  000 лева за 2006 година. Факт е , че болницата вече започва да задължава, а годината е само 2006. В свое изказване представителят на общината , господин Недялков, е посочил, че няма забележки по доклада и, че той правилно отразява дейността на акционерното дружество. За участието си в събранието господин Милко Недялков не е депозирал отчет.

През 2008 година е проведено Общо събрание на 06.06. Ловешка община участва в събранието, а по това време представител е господин Младен Младенов. В свое изказване по доклада той посочва, че финансовите резултати на болницата продължават да се влошават. Става ясно, че Съветът на директорите е изготвил оздравителна програма за болницата за тригодишен период от време, в която се предвижда оптимизиране на персонала и анализиране на дейността на губещите отделения. Не ясно дали общинския съвет е запознат с тази програма, тъй като господин Младенов не е депозирал отчет за участието си. На събранието господин Младенов предлага за член на Съвета на директорите господин Пепо Нешев и същият е одобрен гласуване.

За 2009 година има протокол от проведеното Общо събрание на 5.03. На него е приета Програма за подобряване на финансовото състояние на болницата за 2008-2010. Господин Младенов е депозирал отчет, в който просто отбелязва, че е приета такава програма. Подробности не четем, копие от програмата не е предоставено. Състоянието на болницата очевидно се влошава, защото в отчета за участието си във второто Общо събрание, проведено на 23.10.2009 година, господин Младенов посочва, че е представен план-програма за дейността на лечебното заведение във връзка с преодоляване на последиците от икономическата криза. Подробности отново не са предоставени.

За 2010 година архивът на общината разполага с отчет на господин Младенов за участие в Общото събрание ат 25.06.2010 година. На същото събрание е увеличен капитала на дружеството, с което делът на Община Ловеч се снижава.

За Общото събрание от 2011 година липсва както отчет за участието на представителя на Община Ловеч, така и протокол от проведено събрание.

На 23.11.2012 се провежда поредното Общо събрание, в дневния ред, на което е записана точка „Одобряване на програма за подобряване на икономическите резултати на болницата за периода 2012-2014 година“. Включването на тази точка показва, че болницата продължава да потъва и се търсят решения за нейното оздравяване. Представителят на държавата отказва да подкрепи програмата, тъй като липсват факти и следва да бъде преработена. В гласуването това предложение е подкрепено от акционерите.  Представител на общината е господин Пепо Нешев, който видно от протокола е присъствал. Не е депозирал отчет и по този начин не е запознал Общински съвет с отказа на държавата да подкрепи дейността на Съвета на директорите.

През 2013 година Общото събрание се провежда на 10.09. В архива на общината има само протокол от събранието. Най-важната точка е промяна в Съвета на директорите, с която в неговия състав е включен отново господин Пепо Нешев. За събранието не е депозиран отчет.

За проведеното през 2014 година събрание липсва протокол и отчет на представителя на Община Ловеч. В архива има само протокол от заседанието на Съвета на директорите, когато е одобрен Доклада за дейността през 2013 година и годишния счетоводен баланс. Всички решения са взети от господата Тихомир Бенев и Пепо Нешев. Представителят на държавата, Костадин Атанасов, не поставя подпис в протокола.

На 19.05.2015 година се провежда поредното Общо събрание. На събранието е увеличен капитала на дружеството и намален дела на Община Ловеч до 12.55%. Не е депозиран отчет на представителя на Община Ловеч Петко Петков. Такъв отчет е представил за участието си в събранието на 12.05.2016 година. От неговия отчет става ясно, че държавата отхвърля предложената от Съвета на директорите План за преструктуриране и оптимизиране на болницата с цел подобряване на икономическите резултати и възлага на новоизбрания борд да разработи нов.

През 2017 година са проведени три Общи събрания, но упълномощения с право на глас кмет госпожа Корнелия Маринова не е депозирала отчети.

Сумарно след 2006 година са проведени седемнадесет Общи събрания на акционерите (възможно е да са повече с оглед на непълния пакет от документи, които са ми предоставени). В архива на Община Ловеч има само 5 отчета!

Видно е, че представителите на общината не са информирали съветници както за взетите решения, така и за актуалното състояние на лечебното заведение. През този период са изработени поне четири оздравителни програми. Съветниците не са запознати с нито една от тях, както и с резултатите от тяхното изпълнение.

Болницата системно е трупала загуба и влошавала икономическите си резултати, но ситуацията се е подценявала както от представителите в Общото събрание, така и от Община Ловеч и Общинския съвет.

Вината за това е поделена между всички състави на общински съвет, всички представители на общината  в Общото събрание и кметовете след 2005 година.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%82/

11 коментара

Skip to comment form

 1. Каква наглост и идиотизъм ,да превърнат здравето на хората в бизнес и безмилостно унищожение .

  1. i nihtooooo ne se pravi vsi4ki znaiat vinovnite i nihtoooooo samo bezo4oie cinizam OTVRAT

  2. В България всичко е бизнес и пари.Народа е на втори план.Ограбван ,лъган ,пребиван и какво ли още.

 2. Тази ситуация ме плаши!
  Погледите безучастни са и наши…..

 3. Нещо не става ясно, цялото население знае, само съветниците не били информирани. Да не са живяли на Луната?

  1. Те не се лекуват на тази територия,за тях са отворени други врати,от къде да знаят?!

  2. Г-жо Минчева, бихте ли оповестили фактите, които вие знаете. Имена, цифри, факти. Ако може без да бягате от конкретика. Г-н Райнов е оповестил факти, документи и имена. Очаквам вашата информация, която ще бъде публикувана незабавно.

 4. Всички си мислят, че хората са балъци! Целият град знае за състоянието на болницата, и то от доста години! Само общинският съвет нищо не знаел, защото нямало доклади??? Абе вие подигравате ли се на гражданите? Нали затова сте избрани там всички общински съветници – да контролирате, давате идеи и т.н. А сега всички се крият като мишки зад тези, които трябвало да дадат доклади. Ами като не дадоха, вие поискахте ли им ги? И в този си състав общинският съвет е от няколко години, чак сега ли се сетихте да кажете нещо?

 5. Защо никъде не видях името на Минчо Казанджиев? Да не би да е „защитен свидетел“?

 6. Защо има предложение да се приеме на общинска сесия за отдаване под наем на столичен медицински център който няма да работи със Здравната каса.Защо?!За какво ни е?!Голям доход ли ще донесе това на общината?

 7. За 12 години в общински съвет и продължително затваряне на очите, ВРЕМЕ БЕШЕ! Evallah, г-н Райнов!

%d блогъра харесват това: