Дек. 06 2013

Доброволци от община Ловеч в съвместно занятие с професионални пожарникари

Прочетено1713пъти

pojarnauchenie6121324-има представители на Доброволното формирование към община Ловеч проведоха вчера съвместно занятие с професионални пожарникари. Демонстративното пожаротактическо занятие за гасене на резервоар с горима течност се проведе в двора на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ под ръководството на старши инспектор Явор Абаджиев, началник-група „Пожарогасене“ в службата.

След сигнала за пожара съставът на Пожарната бе вдигнат по тревога посредством озвучителната система на сградата. Бойците се придвижиха бързо до автомобилите и потеглиха към мястото на бедствието. Там построиха шлангови линии – за гасене – пожарникарите, за водоснабдяване – доброволците. Успоредно с гасенето на запалилата се цистерна те охлаждаха съседната, за да предотвратят разрастването на пожара. За гасенето бе използвана специална високократна пяна, а водоснабдяването се извърши от открит водоизточник в двора на Пожарната. Влезлите в огъня бяха облечени в специални топлоотразяващи дрехи.

Кризисната ситуация бе овладяна светкавично. Проиграването й имаше за цел синхронизиране на действията между професионалните пожарникари и доброволците, запознаване с личния състав и техническото въоръжение и създаване на умения у новоназначените служители в Районната служба преди поемането на оперативни дежурства. За доброто провеждане на занятието доброволците бяха поздравени лично от началника на Районната служба главен инспектор Валери Димитров. Той и ръководителят на БД „СКОРС“ Гриша Генов заявиха задоволство от съвместните действия на служителите на двете структури не само в днешната инициатива.

pojarnauchenie612133Провеждането на демонстрацията с пожарна и спасителна техника е част от инициативите в Деня на отворените врати в Пожарната по случай  Международен ден на доброволеца 5 декември.

Друга проява днес е среща за ролята на доброволните формирования, организирана от община Ловеч. Ще участват представители на доброволното формирование към общината и на областното управление и районната служба по пожарна безопасност и защита на населението.

Ще бъдат изнесени беседи за историята на доброволното противопожарно движение в България и за актуалните промени в нормативната уредба на доброволните формирования. Лекторите са от Пожарната – от областното управление и от районната служба.

pojarnauchenie612131Доброволното формирование в Ловеч е създадено с решение на общинския съвет от октомври 2010 г., практически действия по формирането му са предприети в края на 2012 г., когато са набрани 30 доброволци от състава на БД „СКОРС“. Те вече са преминали обучение по първия и втория модул от учебната програма, утвърдена от Академията на МВР, в началото на идната година предстои обучение по третия модул – Първа помощ. Целта е придобиване на знания и умения за основните правила за гасене на пожари и извършване на спасителни и възстановителни работи.

През октомври т. г. доброволците получиха екипировка за гасене на пожари и за работа във вода и автомобил, дарение от Германия.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b2-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  Много обичам да ме лъжат когато знам истината.

  „Доброволното формирование в Ловеч е създадено с решение на общинския съвет от октомври 2010 г.”

  Да ама Не!

  Кмета май се е объркал с тази информация, защото няма решение за създаване на доброволното формирование през октомври 2010 г. :

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 609
  Отчет за дейността и проблемите на кметство с. Дренов, Община Ловеч.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 610
  Предложение за изменение и допълнение на Наредба No 2 на Общински съвет –
  Ловеч за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 611
  Информация за действията по съставяне на проектобюджета на Община Ловеч за 2011 година.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 612
  Подписване на споразумение за съвместна дейност между Община Ловеч, Република България и Община Лавал, Република Франция.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 613
  Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост в Община Ловеч през 2010 година.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 614
  Изменение и допълнение на Решение No 386 от 29.10.2009 г. на Общински съвет – Ловеч и одобряване на Договор за приемане и депониране на твърди битови отпадъци, Генерирани на територията на Столична община.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 615
  Участие на Община Ловеч с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, в рамките на приоритетна ос 3 Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 616
  Предложение от СУОФПИ за заемообразно финансиране в размер на 50 000 лева с ДДС за изработване на инвестиционен проект „Реставрация, консервация и социализация на Стара градска баня „Дели хамам” в гр.Ловеч, кв.„Вароша”, УПИ І – 2721, кв. 225”.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 617
  Промяна на т. 2 на Решение No 598 от 30.09.2010 г. на Общински съвет – Ловеч.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 618
  Промяна на т. 2 на решение No 599/30.09.2010 г. на Общински съвет–Ловеч.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 619
  Допълнение на решение No 597/30.09.2010 г. на Общински съвет – Ловеч.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 620
  Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовири, публична общинска собственост: 1. Язовир „Под селото”, с. Баховица; 2.Язовир „Ваганска бара”, с. Дойренци; 3. Язовир „Долното селище”, с. Дойренци.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 621
  Предложение от СУОФПИ относно приемане на предложение за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап на обект: „Поземлен имот и сгради – „Бивше училище” – с.Лисец.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 622
  Продажба на имот частна общинска собственост, представляващ незастроен терен в с. Баховица, Община Ловеч, актуван с АЧОС No 52915/29.05.2009 год. на основание чл. 22 а, ал. 1, т. 2 от Закона за насърчаване на инвестиции.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 623
  Предложение относно учредяване възмездно право на строеж за изграждане на гаражи върху имоти частна общинска собственост върху 7 броя терени в поземлен имот с идентификатор 43952.511.21, актуван с АОС No50100/28.01.1997г. по кадастралната карта на град Ловеч, чрез провеждане на публични търгове.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 624
  Предложение от Постоянната комисия по законност, местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, жалби и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет относно отмяна на решения на Общинския съвет.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 625
  Предложение за допълнение на решение No 601/30.09.2010 г. на Общински съвет-Ловеч.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 626
  Безвъзмездно финансиране в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева с ДДС за изпълнението на сградно канализационно и сградно Решение водопроводно отклонение по Проект „Реконструкция, модернизация и оборудване базата на Домашен социален патронаж Община Ловеч” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година.

  Протокол №44/28.10.2010 Решение 627
  Осигуряване на дофинансиране от фонд „Приватизация” – 91 %, за подготовка на три апликационни формуляра за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година.

  Но пък има доста интересни решения от октомври 2010 г. и най-вече:

  Решение 614 „за софийския боклук“ и Решение 616 относно-Предложение от СУОФПИ за заемообразно финансиране в размер на 50 000 лева с ДДС за изработване на инвестиционен проект „Реставрация, консервация и социализация на Стара градска баня „Дели хамам” в гр.Ловеч, кв.„Вароша”, УПИ І – 2721, кв. 225”.

 2. SLAV каза:

  … А наздраве за новобранците…!!!

%d блогъра харесват това: