Днес и утре заседават постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч

Прочетено1016пъти

Днес и утре (19 и 20 юни 2017 г.) заседават постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч, като по традиция първа е комисията по бюджет,  финанси и европроекти с председател Виктор Стойчев.

Сред въпросите са отчет на бюджет на Община Ловеч за 2016 година, приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, актуализация на капиталовата програма на Община Ловеч за 2017 г. , упълномощаване  на представителя  на Община Ловеч за  гласуване в редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите   на  „ВиК” АД – Ловеч, насрочено за 29.06.2017 година, както и приемане  план за работата на Общински съвет-Ловеч за второто шестмесечие на 2017 година.

В дневния ред на постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм  и приватизация

с председател  Димитър  Димитров освен горните въпроси са включени попълване състава на Съвета на директорите на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД и определяне пазарната цена за продажба  на  поземлен имот с идентификатор 67060.316.216 по КК и КР на с.Славяни, Община Ловеч, както и продажба на имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 67948.500.53 по КК и КР на с. Соколово, Община Ловеч.

Постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на   обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев заседава на 19 юни 2017 г. от 13,00 ч. в заседателната зала.

Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението с председател Иван  Иванов заседава на 19 юни 2017г. от 12,00 ч., а постоянната комисия с председател Росица Маринова заседава на 19 юни 2017г. от 15,00ч. в  заседателната зала.

Постоянната комисия по образование, култура,  вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов заседава на 19 юни 2017 г. от 16,00 ч. в заседателната зала. В нейните материали е и даване на съгласие за освобождаване на имот с отпаднала необходимост, във връзка с преобразуването на Средно училище  „Св. св. Кирил Методий”, с. Александрово в Основно училище СУ „Св.св.Кирил Методий”, с.Александрово –обособена част /І етаж/ от сграда с идентификатор 00299.381.745.1/училище и читалище/ и застроена площ от 464 кв.м, намираща се в поземлен имот с идентификатор 00299.381.745 по КК на с. Александрово, Община Ловеч. Ще се гледа и предложение от гражданина Красимир Калчев.

Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални   дейности,

екология и транспорт с председател  Ангел Заимов ще заседава на 20 юни  2017г. от 10,00ч

В проекто-дневния ред влизат материали за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, както и промяна в групите общински жилища по предназначение и брой, поради изменение  на конкретните потребности и продажба на едно жилище на наемател, настанен по административен ред. Предвижда се и кадастрална промяна на начина на трайно ползване и предназначение на  Покрит мост, във връзка с обявяване за публична общинска собственост на Покрит мост над р.Осъм, сграда с идентификатор 43952.515.1.1. с площ от 603 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.515.1 по КК на гр.Ловеч.

Постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика  с председател Станимир Стоянов на 20 юни 2017г. от 11,00 ч. в кабинета на общинския съветник, като сред материалите е

промяна в групите общински жилища по предназначение и брой, поради изменение  на конкретните потребности и продажба на едно жилище на наемател, настанен по административен ред.

Постоянната комисия по здравеопазване Лидия  Несторова заседава на 20 юни 2017 г. от 15,30ч.  в кабинета на общинския съветник.

Постоянната комисия на постоянната  комисия за развитие на  селските райони, земеделие и гори Венцислав  Петрушев заседава на 20 юни 2017г. от 16,00ч. в  кабинета на общинския съветник.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8-%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc/