Дек. 01 2014

Днес е публичното обсъждане на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Прочетено1944пъти

obs3105131Общината очаква над милион лева приходи за 2015 г.

Днес ще се проведе публичното обсъждане на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост, през 2015 г. Тя включва прогноза за очакваните приходи и разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти, общинска собственост, предвиждане на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне на непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство, за предоставяне на концесия. В нея се предвиждат имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица с подробно описание на нуждите и вида на имотите. Предвиждат се още имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и изграждането на обекти от първостепенно значение и инфраструктура, за които е необходимо отчуждаване на частни имоти и обекти. Не са предмет на Програмата обектите, включени в годишния план за работа на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол.

     Очакваните приходи от управление и разпореждане с общинско имущество за бюджетната 2015 г. са в размер на 1 096 900 лв. От тях 443 700 лв са приходите от наеми на имущество, те ще бъдат реализирани чрез отдаване на общински нежилищни имоти (помещения) под наем – 284 700 лв, на терени за разполагане на преместваеми обекти и РИЕ-билбордове – 57 000 лв, и от наеми на общински жилища – 102 000 лв.

     Очакваните приходи от отдаване под наем и аренда на земеделска земя са 300 000 лв, от технически услуги – 35 000 лв (34 000 лв от продаване на дървесина от общинския горски фонд и 1000 лв от продажба на превозни билети), от административни услуги – 4000 лв, и от продажба на тръжни документи – 7000 лв. Очаква се да има постъпления от продажба на сгради в размер на 55 000 лв (20 000 лв от продажба на жилища и 35 000 лв – на сгради, нежилищни имоти) , на нематериални дълготрайни активи (отстъпено право на строеж върху общински имоти) – 20 000 лв, на движими вещи – 5000 лв, и от продажба на земя – 200 000 лв (195 000 лв на земя в урбанизираната територия и 5000 лв на земеделска земя по параграф 4). Планирани са и 27 200 лв приходи от отдаване на язовири на концесия.

     Очакваните разходи по управлението и разпореждането с общинско имущество за бюджетната 2015 г. са в размер общо на 317 000 лв.

     Публичното обсъждане на Програмата е обявено за 18 ч. тази вечер в заседателната зала на общината.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b5-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0/

Коментари

  1. Дисидента каза:

    На кой другарчета ще ги предложат и за колко стотинки?

%d блогъра харесват това: