Дирекциите „Социално подпомагане” в областта приемат молби за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 1-ви клас на държавно или общинско училище за покриване на част от разходите в началото на учебната 2017/2018 година

Прочетено630пъти

Еднократна целева помощ за ученици 

Дирекциите „Социално подпомагане” в областта приемат молби за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 1-ви клас на държавно или общинско училище за покриване на част от разходите в началото на учебната 2017/2018 година, като за целта се предоставят 250 лв.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 400 лева. Този подоходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки. Молби се подават след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 15.10.2017 г.

Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.

Община Брой подадени заявления-декларации Общ брой заповеди за отпускане в т.ч. заповеди за помощ в натура Брой деца Брой заповеди за отказ
обл. Ловеч 659 623 0 635 13
Априлци 12 12 0 12 0
Летница 22 21 0 21 0
Ловеч 146 127 0 128 5
Луковит 156 152 0 157 3
Тетевен 124 123 0 126 0
Троян 112 103 0 104 4
Угърчин 36 35 0 35 0
Ябланица 51 50 0 52 1

 

 

Целеви помощи за отопление

Размерът на целевата помощ за отопление е 73,02 лева месечно или 365,10 лева за целия отоплителен сезон. Началото на кампанията бе поставено на 01.07.2017 г. Крайният срок за подаване на молби в дирекциите „Социално подпомагане“ е 31.10.2017 г. Молбата се подава по настоящ адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 01.11.2017 г. до 31.03.2018 г. или общо 365,10 лева. Изплащането ще се извършва на два транша – за месеците ноември и декември 2017 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта и до 31.01.2018 г. – за месеците януари, февруари и март.

Към 12.09.2017 г. 5394 лица и семейства от област Ловеч са подали молби за отпускане на целева помощ за отопление. По общини броят на подадените, отпуснатите и отказаните помощи е, както следва:

Община Подадени молби Заповеди за отпускане Заповеди за отказ
обл. Ловеч 5394 3088 553
Априлци 121 97 24
Летница 202 112 27
Ловеч 1055 639 61
Луковит 1115 549 102
Тетевен 1418 830 146
Троян 693 396 92
Угърчин 515 304 40
Ябланица 275 161 61

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5-2/